Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Αυτή είναι η τροπολογία - Διαβάστε όλο το κείμενο...

Κατατέθηκε στη Βουλή το κείμενο της τροπολογίας για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό - Ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά - Τι αναφέρεται για την αναστολή εργασίας και για την πρόσληψη προσωπικού που θα καλύψει τα κενά..Σε 1.729 λέξεις περιγράφονται οι κατηγορίες των εργαζομένων που μπαίνουν σε αναστολή και τα μέτρα σε περίπτωση κατά την οποία δεν προχωρήσουν σε εμβολιασμό τα οποία είχε αποκαλύψει νωρίτερα το Newsbomb.gr.
Όπως αναφέρεται στο κείμενο ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός για τρεις μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων: οι εργαζόμενοι των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων οι εργαζόμενοι των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό) όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την πρώτη δόση του εμβολιασμού όσων εκ των εργαζομένων στις δύο πρώτες κατηγορίες δεν έχουν εμβολιαστεί είναι η 16η Αυγούστου ενώ για την τρίτη κατηγορία είναι η 1η Σεπτεμβρίου. Ως προς την αναστολή εργασίας που θα επιβάλλεται σε όσους δεν ξεκινήσουν τον εμβολιασμό τους αναφέρεται ότι «κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση». Το μέτρο αφορά και «σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο». Σε εργοδότη που βρεθεί να απασχολεί εργαζόμενο που θα έπρεπε κανονικά να είναι σε αναστολή «επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ενώ σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ». Στην τροπολογία αναφέρεται, τέλος, ότι όσοι αντικαθιστούν εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή θα υπογράφουν συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως τριών μηνών. Το κείμενο της τροπολογίας Άρθρο 1 - Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορωνοϊό COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β΄ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου. Η υποχρέωση επίδειξης ισχύει έως τις 31.12.2021. Άρθρο 2 - Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού 1α. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), ήτοι: (α) Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125), (β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες του άρθρου 30 του ν. 2072/1992, (γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β’ 825), (δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213), (ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 631/1974 (Α’ 271), (στ) Κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία, (ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας της 31ης Οκτωβρίου 2018 (Β’ 4898), (η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, (θ) Ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α΄ 2), (ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β’ 1397), (ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993 (Β΄ 789), (ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235), και (ιγ) Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». 1β. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 6, κάθε νεοεισερχόμενος φιλοξενούμενος στις ανωτέρω μονάδες πρέπει υποχρεωτικά να είναι πλήρως εμβολιασμένος κατά του κορωνοϊού COVID-19. 2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, διαγνωστικά κέντρα και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας). 3. Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών. 4. Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου. Οι λόγοι υγείας του πρώτου εδαφίου, στη βάση ειδικής λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανεπιστημιακούς ιατρούς. 5. Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 απαιτείται η επίδειξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256), ή βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β΄ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο της μονάδας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου. 6. Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος μονάδας οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση της παρ. 1, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση της παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες: α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων των παρ. 1 και 2 σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με απόφαση του επικεφαλής του φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση. β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α), ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του παρόντος. To προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο. Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο βα) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, ββ) σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. 7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύνανται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2, καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος διενέργειας του εμβολιασμού, καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση, η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους και καθορίζονται άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 4. 8. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογείται έως τις 31.10.2021. Αρθρο 3 - Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου Σε περίπτωση εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 2 δύναται να προσλαμβάνεται για τους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού, που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 2 και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις και όρους: α) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος οφείλει κατά τον χρόνο πρόσληψης να προσκομίσει: αα) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, αβ) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β΄ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης.
β) Οι σχετικώς συναπτόμενες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν δύναται να διαρκούν πέραν των τριών (3) μηνών. https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1216774/ypoxreotikos-emvoliasmos-ayti-einai-i-tropologia-diavaste-olo-to-keimeno?fbclid=IwAR0clWpYy_mnU3XzQXD6xj2Ec0g6o59jT0OE0teufdWn6SiX05ndERyR9qQ

Λέμε όχι στην τρομολαγνεία της πανδημίας. Δεν είναι κακά τα δεδομένα και ΔΕΝ αυξάνουν οι εισαγωγές διεθνώς

του Αλέξανδρου Γιατζίδη, Διευθυντή σύνταξης, medlabnews.gr iatrikanea
Το τελευταίο διάστημα ακούμε εξωφρενικά πράγματα. Η ενημέρωση του τρόμου έχει ξεφύγει. Δυστυχώς σε αυτήν την τρομολαγνεία συμβάλουν και πολλοί ειδικοί, που παρορμητικά βγαίνουν στα κανάλια και λένε εξωφρενικές βλακείες. Και ο Έλληνας που έχει από πάντα την τάση να είναι και γιατρός και να συμβουλεύει και να δίνει μαντζούνια για θεραπεία όσο εύκολα δίνει και μια συνταγή ενός φαγητού, το τόσο που ακούει το παραλλάσσει και το κάνει τεράστιο. Αυτό δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση, όπως λένε και τα Ellinika Ηoaxes αφού βρήκαν ότι και στα εμβολιαστικά κέντρα δίνονται συμβουλές στους εμβολιαζόμενους που είναι αυθαίρετες και λανθασμένες. Αλλά τι περιμένει κανείς αφού ακόμα και τώρα το Υπουργείο Υγείας μετά από 18 μήνες πανδημίας δεν κάλεσε ποτέ τους διαπιστευμένους συντάκτες υγείας να τους ενημερώσει αλλά και να τους συμβουλευτεί για όλα τα θέματα της πανδημίας. Έτσι βρέθηκαν όλοι οι άλλοι να κάνουν ενημέρωση αλλά όχι οι καθ' ύλην αρμόδιοι που για χρόνια ενημερώνουν για την υγεία και τα σχετικά με την υγεία Τι λοιπόν ακούσαμε αυτές τις ημέρες; Λένε και γράφουν ότι ο κοροναϊός είναι έξυπνος και βρήκε τρόπους να γίνει πιο μεταδοτικός. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη ανακρίβεια. Ο κοροναϊός δεν είναι κάτι ζωντανό που περπατάει, όπως πολλοί πιστεύουν. Δεν κινεί χέρια - πόδια, δεν επιλέγει κόσμο, δεν σκέπτεται. Στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Δεν είναι βακτήριο ή μικρόβιο. Ο ιός είναι ΜΟΡΙΟ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ που καλύπτεται από ένα προστατευτικό στρώμα λιπιδίου (λίπος), το οποίο όταν απορροφάται από τα κύτταρα του οφθαλμικού, ρινικού ή στοματικού βλεννογόνου και αλλάζει τον γενετικό τους κώδικα (μετάλλαξη) μετατρέποντάς τα επιθετικά, πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα. Μεταφέρεται (δεν μπορεί να κινείται μόνος του) μέσω σταγονιδίων. Λένε και το κακό είναι ότι το λένε και γιατροί στα κανάλια ότι θα πάει ένα μαθητής με κοροναϊό στο σχολείο και θα νοσήσουν όλοι. Απαράδεκτο ψέμα και απαράδεκτο να μπερδεύεται η νόσηση με την μόλυνση. Άλλο ότι θα μολυνθούν όλοι οι μαθητές και άλλο ότι θα νοσήσουν. Μπορεί με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα να ΜΗΝ νοσήσει κανένας μαθητής ιδιαίτερα γιατί οι νέοι δεν νοσούν ή περνούν πολύ ήπια την νόσο άρα να είναι ασυμπτωματικοί. Και όμως αυτό το ακούσαμε από παιδιάτρους σε πρωινή εκπομπή και το επαναλάμβαναν οι δημοσιογράφοι. Λένε ότι θα έχουμε 20000 κρούσματα τον Αύγουστο. Ψευδέστατο. Από που θα προκύψει αυτό το νούμερο; Μετρώντας τα άστρα στον καλοκαιρινό ουρανό; Για να μπορούμε να έχουμε τέτοια νούμερα θα πρέπει να γίνονται δεκάδες χιλιάδες rapid τεστ από τον ΕΟΔΥ και από ιδιώτες γιατρούς κάτι που δεν έγινε τον χειμώνα. Θα γίνει μέσα στον μήνα των διακοπών που θα λείπει προσωπικό και πολλοί ιδιώτες εργαστηριακοί γιατροί είναι σε διακοπές; Είναι εκτίμηση με βάση τα στοιχεία; Και γιατί δεν βλέπουμε ότι παρά τα κρούσματα σε όλο τον κόσμο επειδή η Δέλτα παραλλαγή έχει καταστήσει τον κοροναϊό μεταδοτικό αλλά όχι θανατηφόρο, δεν αυξάνουν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία; Και τώρα παρά τα 3000 κρούσματα ΔΕΝ έχουμε αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία μας και φυσικά στις ΜΕΘ. Το πιστοποιεί ο καθηγητής πνευμονολογίας Κ. Γουργουλιάνης με στοιχεία από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας αλλά και ο καθηγητής Πνευμονολογίας και διευθυντής ΜΕΘ, Νίκος Καπραβέλος. Και οι δύο μάχιμοι στην πρώτη γραμμή της πανδημίας Και στο εξωτερικό στις 13 Ιουλίου διαπιστώνουμε ότι τα κρούσματα σταθεροποιούνται και οι θάνατοι παραμένουν 2 στο Ισραήλ και 50 στην Μ.Βρετανία Είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι με 32000 η Μ.Βρετανία τον Ιανουάριο κατέγραφε 600 θανάτους ενώ τώρα με την ΔΕΛΤΑ οι θάνατοι είναι 50. Η πανδημία του Covid-19 φαίνεται να τελειώνει. Απλά χρειάζεται λίγο ακόμα προσοχή για να μην συμβεί αυτό που φοβάται κάθε γιατρός που έχει δώσει στον ασθενή την κατάλληλη αντιβίωση, ο πυρετός πέφτει και ο ασθενής θεωρώντας ότι όλα πήγαν καλά την σταματά και δεν ακολουθεί τις οδηγίες που ήταν για μεγαλύτερο διάστημα. Αποτέλεσμα να επανέλθει ο πυρετός. Και τα εμβόλια αλλά και η Φυσική Ανοσία που μπορεί να φτάνει και το 30 με 40% πια θα δώσουν σύντομα την απάντηση στην πανδημία. Δεν χρειάζεται φόβος ούτε από τους διοικούντες που αγωνιούν να μην τους σκάσει άλλη βόμβα στα χέρια (όπως πέρυσι), και έχουν φτάσει να "φυσάνε και τη γιαούρτη", ούτε όμως και από αυτούς που λένε δεν υπάρχει κοροναϊός και όλα είναι μια συνωμοσία οπότε κάνουμε ό,τι θέλουμε! Λίγο προσοχή από όλους και τελειώσαμε. Δύο τρεις μήνες έμειναν.
Πηγή: medlabnews.gr iatrikanea https://medlabgr.blogspot.com/2021/07/leme-ochi-stin-tromolagneia-tis-pandimias-den-einai-kaka-ta-dedomena-kai-den-auxanoun-oi-eisagoges-diethnos.html#ixzz70m7KfI6u

Πώς λειτουργούν από σήμερα εστίαση, χώροι ψυχαγωγίας και κέντρα διασκέδασης

Εστίαση, χώροι ψυχαγωγίας και κέντρα διασκέδασης λειτουργούν από σήμερα με νέο καθεστώς ενώ όπως έχουν δηλώσει κυβερνητικά στελέχη, οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των μέτρων.
Εστίαση, χώροι ψυχαγωγίας και κέντρα διασκέδασης θα λειτουργούν ως εξής: Έως 31 Αυγούστου σε όλους τους χώρους ψυχαγωγίας επιτρέπεται η παρουσία μόνο καθήμενων πελατών Από 16 Ιουλίου και έως 31 Αυγούστου κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας (εστιατόρια, κινηματογράφοι, θέατρα) μπορούν να λειτουργούν μόνο ως αμιγείς (covid free) στο 85% της χωρητικότητάς τους Ειδικά για τα κλειστά κέντρα διασκέδασης επιτρέπονται μόνο αμιγείς χώροι με κάλυψη του 85% της ωφέλιμης επιφάνειας, με τους προβλεπόμενους όρους για την τήρηση των αποστάσεων και τα μέτρα προφύλαξης. Όλα τα κέντρα διασκέδασης, υπαίθρια και κλειστά, λειτουργούν επιπλέον με τους κανόνες αποστάσεων που ισχύουν γενικά για την εστίαση Ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που αφορούν υπαίθρια ψυχαγωγία μπορούν να επιλέγουν να καθίστανται οικειοθελώς αμιγείς χώροι εκμετάλλευσης Οι ανήλικοι μπορούν να εισέρχονται στα κέντρα εστίασης και διασκέδασης μόνο με self test και δήλωση γονέα στους αμιγείς χώρους Πλαίσιο Κυρώσεων 1η παράβαση: - Για τα καταστήματα εμβαδού <200τ.μ. διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και αναστολή λειτουργίας από την επόμενη ημέρα της παράβασης και για 7 ημερολογιακές ημέρες - Για τα καταστήματα εμβαδού>200τ.μ. διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και αναστολή λειτουργίας από την επόμενη ημέρα της παράβασης και για 7 ημερολογιακές ημέρες. 2η παράβαση: - Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας από την επόμενη ημέρα της παράβασης και για 15 ημερολογιακές ημέρες. 3η παράβαση: Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος για 60 ημερολογιακές ημέρες. Σημειώνεται πως τη θεμελίωση δεύτερης και τρίτης παράβασης αρκεί η διάπραξη οποιοσδήποτε παράβασης μεταξύ αυτών που αναφέρονται στην αριστερή στήλη. Είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων ακόμη και μετά την πραγματοποίηση οποιοσδήποτε παράβασης βάσει αποδεικτικού υλικού από το οποίο προκύπτει η παράβαση. Σημάνσεις Σε όλο τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να ζητούν πληροφόρηση εάν οι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί ή όχι. Από τις 16 Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, θα υπάρξουν τρεις διαφορετικές σημάνσεις: - το πρώτο είναι για τους αμιγείς χώρους (Χώρος Covid Free) - το δεύτερο είναι για τους μεικτούς εφόσον είναι υπαίθριοι (Μεικτός Χώρος) - με το τρίτο σήμα, θα μπορεί να πληροφορεί ο επιχειρηματίας τους πελάτες του για το αν είναι εμβολιασμένο όλο το προσωπικό του ή όχι. >https://exomatiakaivlepo.blogspot.com/2021/07/blog-post_16.html

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Πάνω από 25.000 αιτήσεις για ρύθμιση χρεών

Για την ένταξη η οφειλή σε έναν πιστωτή δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 90% της συνολικού χρέους Πάνω από 25.000 δανειολήπτες έχουν υποβάλει αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.
Στο νέο πλαίσιο εντάσσονται όσοι οφειλέτες διαθέτουν χρέος σε τουλάχιστον δύο πιστωτές (Εφορία, Ταμεία, τράπεζες, διαχειριστές δανείων ή τρίτους) και το ύψος της οφειλής ξεπερνά τα 10.000 ευρώ. Για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό η οφειλή σε έναν πιστωτή δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 90% της συνολικής οφειλής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας στη Βουλή, αίτηση έχουν υποβάλει 25.535 μοναδικά ΑΦΜ, εκ των οποίων: 17.339 μοναδικοί ΑΦΜ έχουν ενεργή οριστικοποιημένη αίτηση και αναμένουν στοιχεία πιστωτών 8.196 μοναδικοί ΑΦΜ έχουν ενεργή μη οριστικοποιημένη αίτηση Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον θα αυξηθεί κατακόρυφα μετά τις 15 Ιουλίου, όταν η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δημοσίου συνδεθεί με τις τράπεζες, που σημαίνει ότι αυτομάτως θα εμπλουτιστεί η δεξαμενή με την απεικόνιση του συνόλου των χρεών του δανειολήπτη και άρα η διαδικασία θα αποκτήσει πιο γρήγορους ρυθμούς. Επίσης, με νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή επεκτείνεται το πλαίσιο των δικαιούχων που μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό. Μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των δανείων στα οποία έχει παρασχεθεί η εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, όπως πυρόπληκτα και σεισμόπληκτα δάνεια, ενώ δίνεται η ευκαιρία ρύθμισης και από εγγυητές των πρωτοφειλετών, μέσω της υποβολής των στοιχείων τους στην αίτηση του πρωτοφειλέτη.
Αναρτήθηκε από exomatiakaivlepo

Όρια στην εργασία: Πώς να τα θέσουμε και να εμμείνουμε σε αυτά

Η θέση εργασίας μας δεν καθορίζει την αξία μας σαν άνθρωποι, ούτε ακόμα κι αν την απολαμβάνουμε – υπάρχουν πολλά περισσότερα από αυτή. Τα εργασιακά όρια βοηθούν στη διαφύλαξη του χρόνου, την ενέργειας και του σκοπού μας, καθώς και στην ικανοποίηση που παίρνουμε γενικά από τη ζωή.
Κάποια εργασιακά όρια είναι λειτουργικά και ξεκάθαρα, ενώ άλλα πιο ασαφή και ευέλικτα. Για παράδειγμα, από κάποια στιγμή και μετά χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ύπνο και υπάρχουν όρια ώστε να βεβαιωθούμε ότι αυτό θα συμβεί. Τα όρια δεν σημαίνουν ότι δεν θα σκεφτόμαστε την εργασία μας όταν δεν εργαζόμαστε ή ότι δεν θα σκεφτόμαστε τις προσωπικές μας υποθέσεις όσο δουλεύουμε. Δεν έχουμε διακόπτες στο κεφάλι μας που να μας βοηθούν να απενεργοποιούμε σκέψεις. Αντιθέτως, τα όρια μας ενθαρρύνουν να αφοσιωνόμαστε περισσότερο στην εργασία και μας διευκολύνουν να ξεκουραζόμαστε επαρκώς εκτός ωραρίου. Πώς μπορούμε να εγκαθιδρύσουμε εργασιακά όρια και να εμμείνουμε σε αυτά 1. Κατανοούμε την αξία μας Αν δεν νιώθουμε ποτέ επαρκείς, εξαρτιόμαστε υπερβολικά από το πόσο θα παράγουμε στην εργασία μας, καθώς και από το πόσο χρήσιμοι είμαστε. Όμως με αυτό το ρυθμό πορευόμαστε με απόλυτη βεβαιότητα προς το burnout. Και σα να μη φτάνει αυτό οι υπόλοιποι γύρω μας θα συνηθίζουν όλο και περισσότερο στους τρελούς μας ρυθμούς. Αν η επιβεβαίωση θρέφει προσωρινά την ανάγκη μας να νιώσουμε ότι αξίζουμε, τότε θα την αναζητάμε συνεχώς χωρίς ποτέ να χορταίνουμε. Η αξία μας δεν βρίσκεται όμως εκεί, αλλά στον συνδυασμό των εμπειριών, των δεξιοτήτων, της ενέργειάς μας, των ονείρων, των στόχων μας, των οπτικών μας, των σχέσεών μας. Δεν υπάρχει κανένας σαν εμάς εκεί έξω. 2. Γινόμαστε ακριβείς και ξεκάθαροι Όταν ξεκινούμε μια συζήτηση κατά την οποία θέλουμε να θέσουμε κάποιο όριο, συχνά καταλήγουμε να το κάνουμε με εντελώς λάθος τρόπο. Θα πούμε πράγματα όπως: «Με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά θα ήθελα…» ή «Λυπάμαι που σε απασχολώ, αλλά θα μπορούσες να…». Αυτός ο απολογητικός τόνος δεν δείχνει σε καμία περίπτωση όριο. Το πιθανότερο είναι ότι μπερδεύει τον δέκτη. Όταν επικοινωνούμε με ειλικρίνεια και καθαρότητα, δεν αφήνουμε καμία αβεβαιότητα και ασάφεια πίσω από τις προθέσεις μας. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας ανοίγει και την πόρτα σε άλλους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο. Χρειάζεται να διεκδικούμε τα όρια μας. 3. Διαχειριζόμαστε και διαπραγματευόμαστε τις προσδοκίες Ξεκινάμε την εργασία σε κάποια επιχείρηση ή εταιρεία βασισμένοι σε ένα συμβόλαιο που περιλαμβάνει μια σειρά αμοιβαίων προσδοκιών. Κάνουμε ορισμένες εργασίες και ως αντάλλαγμα αναμένουμε αποζημίωση. Στη συνέχεια, μπορούμε να αρνηθούμε τη θέση, αν διαφωνήσουμε με κάτι που ξεπερνά αυτές τις προσδοκίες ή μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Καθώς αν δεχτούμε έτσι ξανά και ξανά, σύντομα θα αναλάβουμε πολλές περισσότερες αρμοδιότητες, αφού οι υπόλοιποι θα καταλαβαίνουν ότι δεν φέρνουμε αντίρρηση. Όταν οι προσδοκίες δεν είναι καθαρά προσδιορισμένες ή συμφωνημένες, προκαλείται στρες για όλους όσους εμπλέκονται σε αυτό το συμβόλαιο/συμφωνία. Γι’ αυτό είναι κρίσιμης σημασίας η διαχείριση των προσδοκιών, η αποσαφήνιση όλων των προσδοκιών, καθώς και των ανταλλαγμάτων. 4. Η τηλεργασία χρειάζεται κι αυτή όρια Η εργασία από το σπίτι ακούγεται ιδανική για όσους δεν είχαν ξανά ποτέ αυτή την ευκαιρία. Αλλά όπως σύντομα μάθαμε, συνοδεύεται από μια σειρά δικών της μοναδικών ζητημάτων αναφορικά με τα όρια. Κάποια από τα ζητήματα που χρειάζεται να συζητηθούν και να ληφθούν υπόψη είναι: ένα νέο σετ πιθανών περισπασμών, μια μεγαλύτερη ανάγκη αυτοπειθαρχίας, λόγοι να αφήσουμε το σπίτι και να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα και αυστηρό πρόγραμμα στο πότε ξεκινά και πότε σταματά η εργασία όταν βρίσκεται κανείς συνεχώς σπίτι. Ορισμένες φορές, οι εργασιακοί περισπασμοί γίνονται περισσότεροι, όταν εργαζόμαστε από το σπίτι, επειδή καταλήγουμε να λαμβάνουμε περισσότερα μηνύματα και ερωτήσεις μέσω emails ή κλήσεων. Γι’ αυτό και σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο πρώτα να βάλουμε όρια σε εμάς τους ίδιους και στη συνέχεια στους συναδέλφους μας ως προς τον τρόπο επικοινωνίας και των προθεσμιών. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ωράριο.
Πηγή: ideas.ted.com/how-to-set-clear-work-boundaries-jayne-hardy

Δουλεύουμε το μισό χρόνο για να πληρώνουμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές...

Το μισό χρόνο δουλεύουμε προκειμένου να πληρώνουμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές: την εικόνα αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει η μελέτη του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών - Μάρκος Δραγούμης στην Ελλάδα, που διεξάγει τη μελέτη για 7η συνεχόμενη χρονιά. Στη γλώσσα των αριθμών, τις 179 από τις 365 ημέρες του τρέχοντος χρόνου εργαστήκαμε προκειμένου να πληρώσουμε φόρους και εισφορές, με την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας να έρχεται στις 29 Ιουνίου (σσ η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας είναι η πρώτη ημέρα κατά την οποία το εισόδημα του φορολογούμενου, από κάθε πηγή, τού ανήκει εξ ολοκλήρου). Εάν, εξάλλου, συνυπολογιστεί το έλλειμμα, τότε η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας μετατοπίζεται στην 10η Αυγούστου, με 221 ημέρες εργασίας. Αναλυτικά, για το τρέχον έτος, «η συνολική επιβάρυνση πολιτών και επιχειρήσεων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές το 2021 ανέρχεται σε 71,9 δισ. και είναι σχεδόν διπλάσια από τα 44,4 δισ. που καταβάλλουν τα νοικοκυριά για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών για διατροφή, ένδυση, στέγαση, οικιακά αγαθά, μεταφορές και επικοινωνίες». Ειδικότερα, «το 2021 θα χρειαστεί να δουλέψουμε 75 ημέρες για την πληρωμή έμμεσων φόρων, 60 ημέρες για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, 43 ημέρες για την πληρωμή άμεσων φόρων και μία ημέρα για την πληρωμή των φόρων κεφαλαίου», σημειώνει στη μελέτη ο Κωνσταντίνος Σαραβάκος, συντονιστής Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΚΕΦίΜ. Συγκριτικά με την περσινή χρονιά, «το 2020 εργαστήκαμε για το κράτος 175 ημέρες, ενώ αν συνυπολογιστεί το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, τότε η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας το 2020 ήρθε 42 ημέρες αργότερα, δηλαδή την 6η Αυγούστου», διαβάζουμε στην εν λόγω μελέτη. Ενώ αν πάμε πιο πίσω, «την εικοσαετία από το 1999 έως το 2018 προστέθηκαν 47 παραπάνω ημέρες εργασίας για το κράτος. Συγκεκριμένα το 1999 εργαστήκαμε 139 ημέρες, το 2012 174 ημέρες, ενώ το 2018 φτάσαμε τις 186 ημέρες εργασίας για να πληρωθούν οι φόροι και οι εισφορές». «Τα διαχρονικά δεδομένα της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας αναδεικνύουν δύο σημαντικά συμπεράσματα», αναφέρει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΚΕΦίΜ, Αλέξανδρος Σκούρας: «Αφενός, την εκτίναξη του φορολογικού βάρους που επωμίστηκαν πολίτες και επιχειρήσεις κατά την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας εξαιτίας των συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών εκείνης της περιόδου, αφετέρου τη συγκράτηση αυτής της επικίνδυνης τάσης τα τελευταία δύο χρόνια. Βεβαίως, όπως καταδεικνύει ο συνυπολογισμός των ελλειμμάτων, που φέτος για πρώτη φορά εντάσσεται στη μεθοδολογία της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας, οι έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας είναι ένα δεδομένο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής των επόμενων ετών», επισημαίνει ο πρόεδρος του Κέντρου. Euronews Αναρτήθηκε από exomatiakaivlepo

Ο Μ.Τζόνσον βάζει «φρένο» στην παράνοια: «Θα αντιμετωπίζουμε τον κορωνοϊό όπως τη γρίπη» - Τέλος και τα πιστοποιητικά

Τέλος στην παράνοια που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες βάζει ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος θα παρουσιάσει σήμερα το σχέδιο για την χαλάρωση του lockdown στην Βρετανία. Ο Μ.Τζόνσον θα ανακοινώσει οδηγίες για τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, την προσωπική προστασία, αλλά και την εργασία από το σπίτι, όπως ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση, ενώ όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ θα ανακοινώσει πως πλέον ο κορωνοϊός θα αντιμετωπίζεται όπως η γρίπη.Οι νομικοί περιορισμοί που εφαρμόζονται για την πρόληψη της εξάπλωσης της COVID-19 αναμένεται να αρθούν τη 19η Ιουλίου, με την απόφαση για το αν το Λονδίνο θα προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή να έχει προγραμματιστεί να ληφθεί στις 12 Ιουλίου. Τα δεδομένα αφήνουν να εννοηθεί ότι τα περιστατικά μόλυνσης από την πανδημία θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται καθώς οι περιορισμοί χαλαρώνουν, αλλά η σύνδεση των νοσηλειών και των θανάτων έχει αποδυναμωθεί από το πρόγραμμα εμβολιασμού, όπως ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση. Οι άνθρωποι θα μάθουν να ζουν με την COVID, όπως κάνουν ήδη με τη γρίπη, αναμένεται ότι θα πει ο Τζόνσον, εννοώντας ότι οι νοσηλείες, τα σοβαρά περιστατικά και οι θάνατοι θα συνεχιστούν, αλλά σε ένα πολύ χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με αυτό πριν από τον διαδεδομένο εμβολιασμό. «Χάρη στην επιτυχημένη προώθηση του προγράμματος εμβολιασμού, βαδίζουμε σταδιακά στον οδικό μας χάρτη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Τζόνσον. «Αλλά θα πρέπει να τονίσω ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει και ότι τα περιστατικά θα συνεχίσουν να αυξάνονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες», παρατήρησε ο ίδιος. «Καθώς αρχίζουμε να μαθαίνουμε να ζούμε με τον κορωνοϊό, θα πρέπει να συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε προσεκτικά τους κινδύνους από την COVID και να αποφασίζουμε με κρίση σχετικά με τις ζωές μας», πρόσθεσε. Τέλος η συζήτηση για πιστοποιητικά εμβολιασμού Όπως αναφέρει η Daily Mail δεν θα υιοθετηθούν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού στην Βρετανία και δεν θα χρειάζεται να δείχνει κάποιος πιστοποιητικό για να παρακολουθήσει κάποια εκδήλωση. Συγκεκριμένα τα πιστοποιητικά Covid δεν θα είναι υποχρεωτικά σε μουσικά φεστιβάλ, αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες μαζικές συγκεντρώσεις όταν αρθούν οι περιορισμοί του lockdown. Το αρχικό σχέδιο ήταν να απαιτείται κάποιο πιστοποιητικό για να μπει κάποιος μέχρι και σε παμπ, παρόλα αυτά πλέον οι υπουργοί της κυβέρνηση Τζόνσον απέρριψαν τη συγκεκριμένη πρόταση και η χώρα θα ανοίξει χωρίς να απαιτούνται πιστοποιητικά κτλ. Όπως αναφέρει το βρετανικό ΜΜΕ ειδική πρόβλεψη υπάρχει μόνο για τους αγώνες της Premier League, εκεί που κάποιος θα πρέπει να αποδεικνύει πως δεν νοσεί από κορωνοϊό, ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. https://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/999665_o-mtzonson-vazei-freno-stin-paranoia-tha-antimetopizoyme-ton?fbclid=IwAR3YF11G2n90HTVso5AtwtDVTduuS1af4jN9DFoc3Xu3jfw1aJlmNXi4Bu0

Noam Chomsky,τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την χειραγώγηση της κοινής γνώμης

Ο Αμερικανός ακαδημαϊκός και στοχαστής, Noam Chomsky, στα βιβλία του «Requiem for the American Dream» και «Όπλα με σιγαστήρα για ήσυχους πολέμους» μιλάει για τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης από το 1970 έως σήμερα.
Το παρακάτω κείμενο αποτελεί μέρος μιας συλλογής ερμηνειών των συνεντεύξεων του Chomsky που συνέλεξαν οι Peter Hutchinson, Kelly Nyks, και Jared P. Scott, όπου με βάση τα λεγόμενα του κορυφαίου διανοητή διαπιστώνουν διεισδυτικές παρατηρήσεις για τους θεσμούς που διαμορφώνουν τη σκέψη του κοινού, οι οποίοι βρίσκονται στην υπηρεσία της ισχύος και του κέρδους. Ο ίδιος δήλωσε πως δεν έγραψε αυτός τη λίστα αλλά πως αποτελεί μια ερμηνεία των διαλέξεών του. 1. Η τεχνική της διασκέδασης. Πρωταρχικό στοιχείο του κοινωνικού ελέγχου, η τεχνική της διασκέδασης συνίσταται στη στροφή της προσοχής του κοινού από τα σημαντικά προβλήματα και από τις μεταλλαγές που αποφασίστηκαν από τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ, με ένα αδιάκοπο καταιγισμό διασκεδαστικών και ασήμαντων λεπτομερειών.... Η τεχνική της διασκέδασης είναι επίσης απαραίτητη για να αποτραπεί το κοινό από το να ενδιαφερθεί για ουσιαστικές πληροφορίες στους τομείς της επιστήμης, της οικονομίας, της Ψυχολογίας, της Νευροβιολογίας και της Κυβερνητικής. «Κρατήστε αποπροσανατολισμένη την προσοχή του κοινού, μακριά από τα αληθινά κοινωνικά προβλήματα, αιχμαλωτισμένη σε θέματα χωρίς καμιά πραγματική σημασία. Κρατήστε το κοινό απασχολημένο, απασχολημένο, απασχολημένο, χωρίς χρόνο για να σκέφτεται· να επιστρέφει κανονικά στη φάρμα με τα άλλα ζώα» . 2. Απόσπασμα από το «Όπλα με σιγαστήρα για ήσυχους πολέμους». Η τεχνική της δημιουργίας προβλημάτων, και στη συνέχεια παροχής των λύσεων. Αυτή η τεχνική ονομάζεται επίσης «πρόβλημα-αντίδραση-λύση». Πρώτα δημιουργείτε ένα πρόβλημα, μια «έκτακτη κατάσταση» για την οποία μπορείτε να προβλέψετε ότι θα προκαλέσει μια συγκεκριμένη αντίδραση του κοινού, ώστε το ίδιο να ζητήσει εκείνα τα μέτρα που εύχεστε να το κάνετε να αποδεχτεί. Για παράδειγμα: αφήστε να κλιμακωθεί η αστική βία, ή οργανώστε αιματηρές συμπλοκές, ώστε το κοινό να ζητήσει τη λήψη μέτρων ασφαλείας που θα περιορίζουν τις ελευθερίες του. Ή, ακόμη: δημιουργήστε μια οικονομική κρίση για να κάνετε το κοινό να δεχτεί ως αναγκαίο κακό τον περιορισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων και την αποδόμηση των δημοσίων υπηρεσιών. 3. Η τεχνική της υποβάθμισης. Για να κάνει κάποιος αποδεκτό ένα απαράδεκτο μέτρο, αρκεί να το εφαρμόσει σταδιακά κατά «φθίνουσα κλίμακα» για μια διάρκεια 10 ετών. Μ' αυτόν τον τρόπο επιβλήθηκαν ριζικά νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες (νεοφιλελευθερισμός) στις δεκαετίες του 1980 και 1990. Μαζική ανεργία, αβεβαιότητα, «ευελιξία», μετακινήσεις, μισθοί που δεν διασφαλίζουν πια ένα αξιοπρεπές εισόδημα· τόσες αλλαγές, που θα είχαν προκαλέσει επανάσταση, αν είχαν εφαρμοστεί αιφνιδίως και βίαια. 4. Η στρατηγική της αναβολής. (Σαλαμοποίηση) Ένας άλλος τρόπος για να γίνει αποδεκτή μια αντιλαϊκή απόφαση είναι να την παρουσιάσετε ως «οδυνηρή αλλά αναγκαία», αποσπώντας την συναίνεση του κοινού στο παρόν, για την εφαρμογή της στο μέλλον. Είναι πάντοτε πιο εύκολο να αποδεχτεί κάποιος αντί μιας άμεσης θυσίας μια μελλοντική. Πρώτα απ'όλα, επειδή η προσπάθεια δεν πρέπει να καταβληθεί άμεσα. Στη συνέχεια, επειδή το κοινό έχει πάντα την τάση να ελπίζει αφελώς ότι «όλα θα πάνε καλύτερα αύριο» και ότι μπορεί, εντέλει, να αποφύγει τη θυσία που του ζήτησαν. Τέλος, μια τέτοια τεχνική αφήνει στο κοινό ένα κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να συνηθίσει στην ιδέα της αλλαγής, και να την αποδεχτεί μοιρολατρικά, όταν κριθεί ότι έφθασε το πλήρωμα του χρόνου για την τέλεσή της. 5. Η στρατηγική του να απευθύνεσαι στο κοινό σαν να είναι μωρά παιδιά. Η πλειονότητα των διαφημίσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό χρησιμοποιούν έναν αφηγηματικό λόγο, επιχειρήματα, πρόσωπα και έναν τόνο ιδιαιτέρως παιδικό, εξουθενωτικά παιδιάστικο, σαν να ήταν ο θεατής ένα πολύ μικρό παιδί ή σαν να ήταν διανοητικώς ανάπηρος. Όσο μεγαλύτερη προσπάθεια καταβάλλεται να εξαπατηθεί ο θεατής, τόσο πιο παιδιάστικος τόνος υιοθετείται από τον διαφημιστή. Γιατί; «Αν (ο διαφημιστής) απευθυνθεί σε κάποιον σαν να ήταν παιδί δώδεκα ετών, τότε είναι πολύ πιθανόν να εισπράξει, εξαιτίας του έμμεσου και υπαινικτικού τόνου, μιαν απάντηση ή μιαν αντίδραση τόσο απογυμνωμένη από κριτική σκέψη, όσο η απάντηση ενός δωδεκάχρονου παιδιού». 6.Απόσπασμα από το «Όπλα με σιγαστήρα για ήσυχους πολέμους». Η τεχνική του να απευθύνεστε στο συναίσθημα μάλλον παρά στη λογική. Η επίκληση στο συναίσθημα είναι μια κλασική τεχνική για να βραχυκυκλωθεί η ορθολογιστική ανάλυση, επομένως η κριτική αντίληψη των ατόμων. Επιπλέον, η χρησιμοποίηση του φάσματος των αισθημάτων επιτρέπει να ανοίξετε τη θύρα του ασυνείδητου για να εμφυτεύσετε ιδέες, επιθυμίες, φόβους, παρορμήσεις ή συμπεριφορές. 7. Η τεχνική του να κρατάτε το κοινό σε άγνοια και ανοησία. Συνίσταται στο να κάνετε το κοινό να είναι ανίκανο να αντιληφθεί τις τεχνολογίες και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιείτε για την υποδούλωσή του. «Η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις πρέπει να είναι πιο φτωχή, ώστε η τάφρος της άγνοιας που χωρίζει τις κατώτερες τάξεις από τις ανώτερες τάξεις να μη γίνεται αντιληπτή από τις κατώτερες». . 8.Απόσπασμα από το «Ὀπλα με σιγαστήρα για ήσυχους πολέμους». Η τεχνική του να ενθαρρύνεις το κοινό να αρέσκεται στη μετριότητα. Συνίσταται στο να παρακινείς το κοινό να βρίσκει «cool» ό,τι είναι ανόητο, φτηνιάρικο και ακαλλιέργητο. 9. Η τεχνική του να αντικαθιστάς την εξέγερση με την ενοχή. Συνίσταται στο να κάνεις ένα άτομο να πιστεύει ότι είναι το μόνο υπεύθυνο για την συμφορά του, εξαιτίας της διανοητικής ανεπάρκειάς του, της ανεπάρκειας των ικανοτήτων του ή των προσπαθειών του. Έτσι, αντί να εξεγείρεται εναντίον του οικονομικού συστήματος, απαξιώνει τον ίδιο τον εαυτό του και αυτο-ενοχοποιείται, κατάσταση που περιέχει τα σπέρματα της νευρικής κατάπτωσης, η οποία έχει μεταξύ άλλων και το αποτέλεσμα της αποχής από οποιασδήποτε δράση. Και χωρίς τη δράση, γλιτώνετε την επανάσταση! 10. Η τεχνική του να γνωρίζεις τα άτομα καλύτερα από όσο γνωρίζουν τα ίδια τον εαυτό τους. Στη διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών, οι κατακλυσμιαία πρόοδος της επιστήμης άνοιξε μια ολοένα και πιο βαθιά τάφρο ανάμεσα στις γνώσει του ευρέως κοινού και στις γνώσεις που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ιθύνουσες ελίτ. Χάρη στη Βιολογία, τη Νευροβιολογία και την εφαρμοσμένη ψυχολογία, το «σύστημα» έφτασε σε μια εξελιγμένη γνώση του ανθρώπινου όντος, και από την άποψη της φυσιολογίας και από την άποψη της ψυχολογίας. Το σύστημα έφτασε να γνωρίζει τον μέσο άνθρωπο καλύτερα απ' όσο γνωρίζει ο ίδιος τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το σύστημα ασκεί έναν πολύ πιο αυξημένο έλεγχο και επιβάλλεται με μια μεγαλύτερη ισχύ επάνω στα άτομα απ' όσο τα άτομα στον ίδιο τον εαυτό τους.» ——— Οποιαδήποτε σχέση με γνωστή οικογένεια που ζει από το ελληνικό δημόσιο για σχεδόν έναν αιώνα, κάτι λίστες με λεφτά που διατίθενται σε τηλεοπτικά κανάλια, εφημερίδες, και websites για κυβερνητική προπαγάνδα, κάτι μπίζνες με την πανδημία, κάτι μεταθέσεις ευθυνών για τα lockdown, και κάτι βολικές συλλήψεις της τελευταίας στιγμής, είναι εντελώς συμπτωματικά.
took

Τεστ: Πόσο κολλημένοι είστε με το κινητό σας; Μήπως το πρώτο πράγμα που κάνετε μόλις ξυπνήσετε και το τελευταίο πριν κοιμηθείτε είναι να κοιτάξετε το κινητό σας;

Απλώς κυκλώστε τις ερωτήσεις που ταιριάζουν στην περίπτωσή σας – Μήπως έχετε ανακαλύψει ότι αφιερώνετε στο κινητό ή το smartphone σας περισσότερο χρόνο από ό,τι φανταζόσασταν;
– Μήπως πιάνετε τον εαυτό σας να περνάει τακτικά την ώρα του κοιτάζοντας αφηρημένα το κινητό ή το smartphone σας; – Μήπως δείχνετε να χάνετε την αίσθηση του χρόνου όταν ασχολείστε με το κινητό ή το smartphone σας; – Μήπως ανακαλύπτετε ότι περνάτε περισσότερο χρόνο γράφοντας μηνύματα, tweet ή email παρά μιλώντας πρόσωπο με πρόσωπο; – Μήπως ο χρόνος που περνάτε στο κινητό ή το smartphone σας αυξάνεται διαρκώς; – Θα ευχόσασταν να χρησιμοποιούσατε λιγότερο το κινητό σας; – Κοιμάστε τακτικά με το (ανοιχτό) κινητό ή smartphone σας κάτω από το μαξιλάρι σας ή δίπλα στο κρεβάτι σας; – Μήπως ανακαλύπτετε ότι βλέπετε και απαντάτε σε μηνύματα, tweet και email κάθε ώρα της ημέρας και της νύχτας, ακόμα και όταν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διακόψετε άλλα πράγματα που κάνετε; – Στέλνετε μηνύματα sms, email, tweet, Snapchat ή Facebook ή σερφάρετε στο διαδίκτυο ενώ οδηγείτε ή εμπλέκεστε σε παρόμοιες δραστηριότητες που απαιτούν να εστιάζετε σε αυτές τη συγκέντρωση και την προσοχή σας; – Αισθάνεστε ότι κάποιες φορές η χρήση του κινητού ή του smartphone σας μειώνει την παραγωγικότητά σας; – Δείχνετε απροθυμία να μείνετε χωρίς κινητό ή smartphone ακόμα και για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα; – Νιώθετε άβολα ή αμήχανα όταν αφήνετε κατά λάθος το smartphone σας στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι, όταν δεν έχετε σήμα ή όταν το κινητό σας χαλάει; – Όταν τρώτε, το κινητό ή το smartphone σας είναι πάντα πάνω στο τραπέζι; – Όταν χτυπάει το κινητό ή το smartphone σας, ή όταν βγάζει τον χαρακτηριστικό ήχο κάποιου μηνύματος ή ειδοποίησης, νιώθετε την έντονη ανάγκη να κοιτάξετε μήπως έχετε κάποιο sms, tweet, email, μια ενημέρωση ή κάτι άλλο; – Μήπως συλλαμβάνετε τον εαυτό σας να τσεκάρει αφηρημένα το κινητό ή το smartphone σας πολλές φορές την ημέρα, ακόμα κι όταν ξέρετε ότι πιθανότατα δεν υπάρχει τίποτα σημαντικό ή καινούργιο για να δείτε; Ιδού πώς ο Γκρίνφιλντ ερμηνεύει τα αποτελέσματα του τεστ: 1-2: Η συμπεριφορά σας είναι νορμάλ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει η ζωή σας να εξαρτάται από το smartphone σας. 3-4: Η συμπεριφορά σας ρέπει προς την προβληματική ή ψυχαναγκαστική χρήση. 5 και πάνω: Πιθανώς χρησιμοποιείτε τακτικά το smartphone σας με προβληματικό ή ψυχαναγκαστικό τρόπο. 8 και πάνω: Αν το αποτέλεσμά σας υπερβαίνει το 8, ίσως θα πρέπει να σκεφτείτε να δείτε έναν ψυχολόγο, ψυχίατρο ή ψυχοθεραπευτή που ειδικεύεται στους συμπεριφορικούς εθισμούς και να πάρετε τη συμβουλή του. Αν ανήκετε στην πλειοψηφία, μόλις ανακαλύψατε ότι χρειάζεστε ψυχιατρική αξιολόγηση. Θέλω να πω, ελάτε τώρα. Ο μόνος τρόπος να είναι το αποτέλεσμά σας κάτω του 5 είναι να μην έχετε smartphone. Όμως το γεγονός ότι αυτά τα πρότυπα συμπεριφοράς και τα συναισθήματα είναι τόσο οικουμενικά δεν σημαίνει ότι είναι και ακίνδυνα, ή ότι αυτό το τεστ δραματοποιεί υπερβολικά τα πράγματα. Αντίθετα, είναι μια ένδειξη ότι το πρόβλημα μπορεί να είναι και πιο μεγάλο από ό,τι πιστεύουμε. Το πρόβλημα δεν είναι τα ίδια τα smartphones. Το πρόβλημα είναι η σχέση μας με αυτά. Τα smartphones εισχώρησαν στη ζωή μας τόσο γρήγορα και τόσο βαθιά που ποτέ δεν σταθήκαμε να σκεφτούμε πώς θα θέλαμε πραγματικά να είναι η σχέση μας μαζί τους, ή τι είδους αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτή η σχέση στη ζωή μας. Ποτέ δεν σταθήκαμε να σκεφτούμε ποια από τα χαρακτηριστικά των κινητών μας μάς κάνουν να νιώθουμε όμορφα και ποια μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα. Ποτέ δεν σταθήκαμε να σκεφτούμε γιατί είναι τόσο δύσκολο να αφήσουμε ένα smartphone κάτω, ή ποιος μπορεί να επωφελείται όταν το παίρνουμε στο χέρι μας. Ποτέ δεν σταθήκαμε να σκεφτούμε τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει στον εγκέφαλό μας το να ασχολούμαστε τόσες ώρες με τις συσκευές μας, ή αν μια συσκευή που πλασάρεται ως ένας τρόπος να συνδεόμαστε με τους άλλους ανθρώπους μπορεί στην πραγματικότητα να μας απομακρύνει από αυτούς. Μήπως ήρθε η ώρα να «χωρίσετε» με το κινητό σας; Δεν εννοούμε φυσικά να το πετάξετε κάτω από ένα λεωφορείο για να το πατήσει. Στο κάτω κάτω, υπάρχουν πολλοί λόγοι να αγαπάμε το smartphone μας, το «έξυπνο κινητό» μας. Να «χωρίσετε» με το κινητό σας σημαίνει να δώσετε στον εαυτό σας μια ευκαιρία να σταθείτε και να σκεφτείτε. πηγη

Άριστοι αναξιόπιστοι, λαός βραχυκυκλωμένος....

Λίλα Μήτσουρα
Tάχα μου διαρρέουν πληροφορίες για προνόμια στους εμβολιασμένους ενώ ταυτόχρονα έχει μειωθεί ο αριθμός των προσελεύσεων για την πρώτη δόση στα εμβολιαστικά κέντρα. Έχει εμβολιαστεί πλήρως μόνο το 31.64% του πληθυσμού ,άρα το τοίχος ανοσίας που μας λένε συνεχώς δεν έχει «χτιστεί» και όμως κάνουν άρση των απαγορευτικών μέτρων και κατάργηση της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους. Μας σφυροκοπούν ανελέητα με τον φόβο της μετάλλαξης δέλτα, αλλά είναι όλα οκ και μπορούμε να μη φοράμε μάσκα έξω . Η μάσκα βλάπτει, η μάσκα δεν βλάπτει, φοράτε διπλή μάσκα, μη φοράτε μάσκα τώρα, η μετάλλαξη δέλτα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, κανείς δεν θα γλυτώσει, ο εμβολιασμένος θα την περάσει ελαφριά ο ανεμβολίαστος θα δει τα θυμαράκια ανάποδα. Χειροκροτούμε τώρα τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό ,αλλά μετά από λίγο τους σφαλιαρίζουμε και τους φασκελώνουμε γιατί αυτοί φταίνε για τα χάλια των νοσοκομείων,κτιριακά,διοικητικά,κοκ….Η κυβέρνηση δεν φταίει πουθενά, τόσο αγώνα έκανε άλλωστε και τόσα χρήματα πλήρωσε στα παπαγαλάκια της να σε πείσει για την ατομική ευθύνη άλλωστε. Εμβολιασμένοι εναντίον ανεμβολίαστων. Όσοι δεν υπακούσουν και θέλουν να αποφασίσουν αυτοί για το δικό τους σώμα θα τιμωρηθούν .Οι εμβολιασμένοι θα πρέπει να τους απομονώσουν, να τους κοιτούν με «μισό μάτι» γιατί είναι μελλοντικοί δολοφόνοι. Οι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να προσέχουν τους εμβολιασμένους γιατί θα κολλήσουν τους μη. Τα πάντα ακούς για όλους και φτιάχνεις σενάρια με το μυαλό σου και λίγο λίγο μαθαίνεις να μισείς όποιον διαφέρει από σένα, όποιον δεν έκανε ότι και συ για να σε επιβεβαιώσει. Να νιώσει αυτό το πολυπόθητο «μπράβο καλά έκανες» . Και αυτό ισχύει και για τις δύο αντιμαχόμενες κατηγορίες. Και η κυβέρνηση τρίβει από χαρά τα χέρια της. Τα εμβόλια βλάπτουν τις νεαρές ηλικίες, τα εμβόλια δεν βλάπτουν τελικά τις νεαρές ηλικίες. Ναι στα MRNA όχι στα MRNA. Τι είναι αυτό το MRNA,ποιός από μας ξέρει που δεν είναι ιατρός?Τι στα κομμάτια κάνει αυτό ξέρουμε; Όχι φυσικά, αλλά παπαγαλίζουμε ως άλλοι ξερόλες ότι έχουμε ακούσει και διαβάσει. Ναι σε αυτό το εμβόλιο για τους κάτω των 60,όχι την επομένη για τους κάτω των 60.Και όσοι το είχαν κάνει;;;Οι θάνατοι αμέσως μετά τα εμβόλια οφείλονται στα υποκείμενα νοσήματα, οι θάνατοι από τον ιό όχι. .Περισσότερα τα οφέλη του εμβολιασμού τώρα,όχι τώρα είναι λιγότερα τα οφέλη από τα κακά ,ακούς από τους τηλεοπτικούς και διαδικτυακούς επιστήμονες. Ας κάνουμε και ένα ακαταδίωκτο στην επιτροπή με τις γαμάτες συμβουλές που την μία δίνει και την άλλη αναιρεί για να είμαστε καλλυμένοι. Και στο πάγκο της υγείας, πουλιούνται τέσσερα εμβόλια, πάρτε κόσμε! Εδώ τα καλά εμβόλια!Σαν να πας λαική και διαλέγεις ντομάτες,πχ. Ποιό κάνει για σένα,ποιό δεν κάνει, κανείς δεν ξέρει με σιγουριά,απλά διαλέγουμε σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε και ακούμε,από ποιούς όμως;Από τα παγαγαλάκια τους.Παίρνουμε απλά και κλείνουμε ραντεβού ανάλογα με το τι αρέσει σε μας,σε μας που δεν είμαστε γιατροί.... "Εσύ ποιό έκανες; Εγώ το ASTRAZENECA, εσύ; Αα εγώ έκανα το PFIZER. Αντε βρε καλή μας ανοσία...." Και η δημιουργία φόβου το μόνο τους όπλο για να καλύψουν την αναξιοπιστία τους και την ανικανότητά τους. Και ο φόβος είτε σε κάνει πειθήνιο όργανό τους είτε σε τρελαίνει. Και δυστυχώς το αστυνομικό δελτίο κάθε μέρα, επιβεβαιώνει ότι η ψυχολογία και η λογική λιγάκι έχουν ξεφύγει. Και αυτό σε τρομάζει περισσότερο. Φαύλος κύκλος δηλαδή. Χαίρονται οι μεν που θα τιμωρηθούν οι δεν,χαίρονται οι δεν με την ιδέα ότι ίσως κάποια σοβαρή παρενέργεια μετέπειτα μπορεί να έχουν οι εμβολιασμένοι. Τίποτα δεν είναι σίγουρο, τίποτα δεν ξέρουμε με βεβαιότητα, αλλά και μόνο που μπορεί να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα μας κάνει χαρούμενους. Και η ατάκα η θεική, η πιο μεγάλη αυτοκοροιδία ,μετά από όλα αυτά είναι ότι αυτός που κάνει τον εμβόλιο ,το κάνει για τον εαυτό του φυσικά, αλλά και για να προστατέψει το κοινωνικό σύνολο .Για αυτό και γίνεται ένθερμος υποστηρικτής του διαχωρισμού χώρια τα στέρφα από τα γαλάρια. Ότι αύριο αυτός ο διαχωρισμός θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς ούτε που τους περνάει από το μυαλό. Ας πούμε προνόμια σε όσους μας ψήφισαν στους άλλους τιμωρία. Καλές οι αυταπάτες αλλά έρχεται η στιγμή που σε στήνουν στον τοίχο. Και γιατί λέω αυταπάτη το νοιάξιμο για το κοινωνικό σύνολο, θα μας το πουν οι πράξεις μας στο παρελθόν, σε σχέση με αυτό το πολύπαθο κοινωνικό σύνολο και ο εαυτός μας αν αντέξουμε να το ρωτήσουμε ειλικρινά. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για το σώμα του και κανείς δεν μπορεί να αναγκάσει τον άλλον να κάνει ή να μη κάνει κάτι, γιατί έτσι θεωρεί αυτός ότι είναι το σωστό και το δίκαιο για το σώμα του άλλου. Είμαστε υπεύθυνοι για τις επιλογές μας και για το βάρος αυτών των αποφάσεων και κυρίως αν μπορούμε να σηκώσουμε την ευθύνη της επιλογής. Ας σταθούμε λοιπόν προτείνω, σε αυτό και ας αφήσουμε τον άλλον να σηκώσει την δική του ευθύνη, δίχως να υψώνουμε τον δείκτη και να στήνουμε στο τοίχο αποφάσεις και τους ίδιους ακόμα, τους συνανθρώπους μας. Λίλα Μήτσουρα: Σχετικά με τον συντάκτη

Τριπλασιάστηκε το κόστος ρεύματος το τελευταίο 12μηνο - Από 38 ευρώ ανά MWh στα 100 ευρώ

«Καυτό» αναμένεται το φετινό καλοκαίρι για τους καταναλωτές ενέργειας αφού τριπλασιάστηκε το κόστος ρεύματος για τους προμηθευτές ενέργειας σε διάστημα 12 μηνών.
Πέρυσι τον Ιούνιο το κόστος αγοράς ενέργειας ήταν μόλις σε 38,67 ευρώ ανά Μwh. Φέτος ξεπέρασε τα 100 ευρώ ανά Mwh εξαιτίας του διπλασιασμού της τιμής των ρύπων στην άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου που είναι υψηλότερη κατά 50% και στην εφαρμογή του target model. Η τιμή της kwh είχε κόστος 0,0386 και φέτος θα ανέλθει σε 0,10 ευρώ ανα kwh. Η ποσοστιαία αύξηση είναι 158% από τον Ιούνιο του 2020 με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Οι λογαριασμοί ρεύματος του Ιούλιου και του Αυγούστου θα είναι φουσκωμένοι διότι το κόστος θα το πληρώσει ο χρήστης- ο καταναλωτής. Πριν την εφαρμογή του υπήρχε σταθερό κόστος ενέργειας αλλά ο νέος μηχανισμός λειτουργεί σε περιβάλλον χρηματιστηρίου με την τιμή του ρεύματος να αυξομειώνεται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Διόρθωση μετά το ρεκόρ των 128,15 ευρώ Μετά το ρεκόρ των 128 ,15 ευρώ ανά Mwh της περασμένης Τετάρτης υπήρξε μικρή αποκλιμάκωση στο κόστος του ρεύματος υποχωρώντας στα 88,99 ευρώ ανά mwh για ην κατανάλωση ενέργειας της Κυριακής αλλά για σήμερα Δευτέρα 28 Ιουνίου ..σκαρφάλωσε στα 97,66 ευρώ ανα Mwh. Για τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) οι λιγνιτικές μονάδες αποτελούν τη χρυσή εφεδρεία για την παραγωγή ενέργειας, οι οποίες ανάλογα με τις ανάγκες τροφοδοτούν το σύστημα μεταφοράς με ενέργεια. Την περασμένη Πέμπτη οι μονάδες της ΔΕΗ δούλεψαν δίνοντας 27.078 Mwh την επόμενη ημέρα υποχώρησαν σε 21.024 Mwh για να μειωθούν τις επόμενες ημέρες κάτω από τις 14.000 Wwh. Αξίζει να σημειωθεί ότι χρήση λιγνιτικών μονάδων επιβαρύνουν τα κόστη της ΔΕΗ διότι πληρώνει ρήτρα 52 ευρώ το τόνο. Πάντως η ΔΕΗ αξιοποιεί και τις υδροηλεκτρικές μονάδες παραγωγής που συνεισφέρουν καθημερινά στο σύστημα ενέργειας από 11.000 έως 14.000 Mwh. Ποιοι κερδίζουν από την άνοδο του φυσικού αερίου Οι μονάδες φυσικού αερίου αποτελούν τον βασικό πυλώνα παραγωγής ενέργειας της χώρας αφού καθημερινά παράγουν από 85.000 έως 92.000 Wwh αλλά σε κόστος υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι με τους παραγωγούς να πληρώνουν ρύπους αλλά σε χαμηλότερες τιμές από αυτές του λιγνίτη. Η πρώτη ύλη φυσικού αερίου φέτος τιμολογείται στα 30 ευρώ από 20 ευρώ πέρυσι. Στη διεθνή αγορά οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν διπλασιαστεί λόγω της αυξημένης ζήτησης. Οι εγχώριες μονάδες φυσικού αερίου μπορούν να προμηθευτούν από τη ΔΕΠΑ η να φέρουν φορτία δικά τους από την ελεύθερη αγορά. Η Μυτιληναίος Ενεργειακή συνεισφέρει περίπου το 14% της παραγωγής ενέργειας , η Elpedison Ενεργειακή άνω του 10% . Οι μονάδες του Ήρων περίπου το 13% οι οποίες να σημειωθεί ανήκουν στον όμιλο Περιστέρη. Μονάδα παραγωγής ενέργειας φυσικού αερίου διαθέτει και η ΔΕΗ
Νίκος Θεοδωρόπουλος ntheo@bankingnews.gr www.bankingnews.gr Αναρτήθηκε από Καρτερία

Ηλεκτρονικές αγορές: Τι αλλάζει στον ΦΠΑ από 1η Ιουλίου Ο φόρος που οφείλεται για τις διαδικτυακές πωλήσεις θα καταβάλλεται στη χώρα του καταναλωτή

Οι νέοι κανόνες για τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για τις διαδικτυακές αγορές θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιουλίου, προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και μεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές στην ΕΕ, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η πανδημία του κορονοϊού επιτάχυνε την αλματώδη αύξηση του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου και ενίσχυσε την ανάγκη μεταρρύθμισης των κανόνων, τονίζει η Επιτροπή. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίζουν ότι ο ΦΠΑ που οφείλεται για τις διαδικτυακές πωλήσεις καταβάλλεται στη χώρα του καταναλωτή. Επίσης, οι νέοι κανόνες θα επηρεάσουν τους διαδικτυακούς πωλητές και τις διαδικτυακές αγορές/πλατφόρμες, εντός και εκτός της ΕΕ, τους ταχυδρομικούς φορείς και τους ταχυμεταφορείς, τις τελωνειακές και φορολογικές διοικήσεις, καθώς και τους καταναλωτές. Ειδικότερα, από την 1η Ιουλίου 2021 θα εισαχθούν ορισμένες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρεώνεται ο ΦΠΑ στις διαδικτυακές πωλήσεις, είτε οι καταναλωτές αγοράζουν από εμπόρους εντός είτε εκτός της ΕΕ. Σύμφωνα με το τρέχον σύστημα, τα εμπορεύματα, που εισάγονται στην ΕΕ και αποτιμώνται σε λιγότερο από 22 ευρώ από εταιρείες εκτός ΕΕ, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Από την 1η Ιουλίου, η απαλλαγή αυτή αίρεται έτσι ώστε να χρεώνεται ΦΠΑ σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ — ακριβώς όπως και για τα εμπορεύματα που πωλούνται από επιχειρήσεις της ΕΕ. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι γίνεται κατάχρηση της απαλλαγής ΦΠΑ, επισημαίνει η Επιτροπή, καθώς αδίστακτοι πωλητές από χώρες εκτός ΕΕ προβαίνουν σε παραπλανητική επισήμανση αποστολών εμπορευμάτων, π.χ. έξυπνων τηλεφώνων, προκειμένου να επωφεληθούν από την απαλλαγή. Το κενό αυτό επιτρέπει στις εν λόγω εταιρείες να υποσκελίσουν τους ανταγωνιστές τους στην ΕΕ και κοστίζουν στα δημόσια ταμεία της ΕΕ περίπου 7 δισ. ευρώ ετησίως σε απάτες, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση για τους άλλους φορολογούμενους. Επί του παρόντος, οι πωλητές ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο συνολικό κατώτατο όριο, το οποίο διαφέρει από χώρα σε χώρα. Από την 1η Ιουλίου, τα εν λόγω διαφορετικά κατώτατα όρια θα αντικατασταθούν από ένα κοινό ενωσιακό όριο ύψους 10.000 ευρώ, πάνω από το οποίο ο ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο παραδίδονται τα εμπορεύματα. Για να απλουστευθεί η ζωή των εν λόγω εταιρειών και να διευκολυνθούν οι πωλήσεις τους σε άλλα κράτη μέλη, οι διαδικτυακοί πωλητές μπορούν πλέον να εγγραφούν σε μια ηλεκτρονική πύλη, την «One Stop Shop», όπου μπορούν να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον ΦΠΑ για τις πωλήσεις τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό το όριο των 10.000 ευρώ εφαρμόζεται ήδη για ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πωλούνται διαδικτυακά από το 2019. Αντί να αγωνίζονται να συμμορφωθούν με περίπλοκες διαδικασίες σε άλλες χώρες, μπορούν να εγγραφούν στο δικό τους κράτος μέλος και στη δική του γλώσσα. Μόλις εγγραφεί, ο διαδικτυακός λιανοπωλητής μπορεί να κοινοποιήσει και να καταβάλει ΦΠΑ στην ηλεκτρονική πύλη «One Stop Shop» για όλες τις πωλήσεις του στην ΕΕ μέσω τριμηνιαίας δήλωσης. Η πύλη αυτή θα φροντίζει για τη διαβίβαση του ΦΠΑ στο αντίστοιχο κράτος μέλος. Στο ίδιο πνεύμα, η καθιέρωση της πύλης «One Stop Shop» για πωλητές εκτός ΕΕ θα τους επιτρέπει να εγγραφούν εύκολα στα μητρώα ΦΠΑ στην ΕΕ και θα διασφαλίζει ότι το ορθό ποσό του ΦΠΑ διοχετεύεται στο κράτος μέλος στο οποίο οφείλεται τελικά. Για τους καταναλωτές, αυτό σημαίνει πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια: ο ΦΠΑ θα πρέπει να αποτελεί μέρος της τιμής που καταβάλλουν στον πωλητή. Επίσης, δεν θα υπάρχουν πλέον προσκλήσεις από τις τελωνειακές υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών που ζητούν πρόσθετη πληρωμή όταν τα εμπορεύματα φθάνουν στη χώρα του καταναλωτή, διότι ο ΦΠΑ θα έχει ήδη καταβληθεί. Η Επιτροπή τονίζει ότι ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων εκτός της ΕΕ, έχουν ήδη εγγραφεί στην πύλη «One Stop Shop», συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων παγκόσμιων διαδικτυακών αγορών. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια πύλη «One Stop Shop» για τον ΦΠΑ λειτουργεί ήδη με επιτυχία από το 2015 για τις διασυνοριακές πωλήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μεγιστάνες στη φοροαποφυγή

Γιώργος Καλούμενος Αν και τον τελευταίο ενάμιση χρόνο της πανδημίας ο πλούτος των κροίσων παγκοσμίως εκτοξεύθηκε σε δυσθεώρητα επίπεδα, η συνεισφορά τους στα έσοδα των κρατών μέσω φορολογίας συρρικνώθηκε.
Τη στιγμή δηλαδή που εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη δέχτηκαν τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό πλήγμα λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, ενώ εκατομμύρια εξ αυτών βρέθηκαν σε κατάσταση βαθύτατης φτώχειας, οι δισεκατομμυριούχοι αντίστοιχα ευνοήθηκαν από συνθήκες όπως η ανάπτυξη της τηλεργασίας και η «έκρηξη» των διαδικτυακών αγορών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, οι περιουσίες των 500 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο αυξήθηκαν κατά 40% από την αρχή της πανδημίας έως σήμερα και ανέρχονται πλέον στο αστρονομικό ποσό των 8,4 τρισ. δολαρίων. Παρ’ όλα αυτά, εκμεταλλευόμενοι τα φορολογικά συστήματα, που είναι σήμερα δομημένα κυριολεκτικά στα μέτρα τους, με δεκάδες υποσημειώσεις και «παραθυράκια», δεν καταβάλλουν παρά ελάχιστους φόρους, ίσως και μηδενικούς, παρά τα αμέτρητα πλούτη τους. Μερικοί από αυτούς είναι παγκοσμίως διάσημοι επιχειρηματίες όπως ο Τζεφ Μπέζος της Amazon, ο Έλον Μασκ της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, οι μεγαλοεπενδυτές Γουόρεν Μπάφετ και Τζορτζ Σόρος και πολλοί άλλοι, λιγότερο ή και καθόλου γνωστοί στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Νομικά παράθυρα Οι μεγιστάνες συνήθως επιτυγχάνουν τη φοροαποφυγή με νομιμοφανείς τρόπους, τους οποίους οι φορολογικές αρχές δεν μπορούν εύκολα να ανιχνεύσουν, καθώς θα έπρεπε να απασχολούν τεράστιο όγκο ανθρώπινων και κεφαλαιουχικών πόρων για να το πετύχουν, πράγμα που για τα περισσότερα κράτη δεν είναι εφικτό. Σύμφωνα με σχετική μελέτη των αμερικανικών φορολογικών αρχών που δόθηκε στη δημοσιότητα στα τέλη Μαρτίου, το πλουσιότερο 1% των αμερικανικών νοικοκυριών αποκρύπτει περίπου το 21% των εσόδων του κατά μέσον όρο με τακτικές που «περνάνε κάτω από τα ραντάρ» ενός συνήθους ελέγχου. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι διπλάσιο όταν πρόκειται για το πλουσιότερο 0,1% των αμερικανικών νοικοκυριών. Επίσης, σύμφωνα με έκθεση ομάδας δημοσιογράφων, της ProPublica, οι 25 πλουσιότεροι Αμερικανοί φέρονται να έχουν καταβάλει αθροιστικά μόλις 13,6 δισ. δολάρια φόρους στη διάρκεια της πενταετίας 2014 έως και 2018, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα ο αθροιστικός τους πλούτος αυξήθηκε κατά 401 δισ. δολάρια. Πρόκειται δηλαδή για έναν πολύ χαμηλό συντελεστή φορολόγησης, μόλις 3,4%. Αντιθέτως το μέσο νοικοκυριό στις ΗΠΑ, με ετήσιο εισόδημα 70.000 δολάρια, είχε συντελεστή φορολογίας 14%, ενώ στα εισοδήματα άνω των 628.300 η φορολογία ανεβαίνει δραματικά στο 37%. Οι πλούσιοι λοιπόν σε όλο τον κόσμο καταφέρνουν να ελαχιστοποιούν τους φορολογικούς συντελεστές εκμεταλλευόμενοι κάθε «παραθυράκι» που τους προσφέρει ο νόμος. Μία τακτική πολλαπλασιασμού της περιουσίας τους είναι να δανείζονται τεράστια ποσά με ενέχυρο μετοχές. Τα δάνεια αυτά δεν φορολογούνται, ενώ οι τόκοι για την αποπληρωμή τους εκπίπτουν από την εφορία. Μόνο στην Αμερική οι αρχές υπολογίζουν ότι το συνολικό κόστος της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής για το αμερικανικό κράτος έφτασε την τελευταία δεκαετία πάνω από 3 τρισ. δολάρια. Για να γίνει αντιληπτό το πόσο χαμηλούς φόρους πληρώνουν οι πλούσιοι, σύμφωνα με την ProPublica ο πλούτος του Μπέζος αυξήθηκε κατά 120 δισ. δολάρια στο διάστημα από το 2006 έως το 2018 και οι φόροι που κατέβαλε στο ομοσπονδιακό κράτος το ίδιο χρονικό διάστημα δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόλις το 1,09% του πρόσθετου αυτού πλούτου. Η κατάσταση για τον μέσο όρο στα νοικοκυριά ήταν ριζικά διαφορετική, καθώς κατέβαλαν φόρους ισοδύναμους με περισσότερο από το 100% της όποιας αύξησης σημείωσε ο πλούτος τους. Ο μη παραχθείς πλούτος Πολλά φορολογικά συστήματα, μεταξύ αυτών και το αμερικανικό, δίνουν τη δυνατότητα στους πλούσιους να φοροδιαφεύγουν καθώς φορολογούν μόνο τον παραχθέντα πλούτο. Δηλαδή φορολογούν μισθούς, κέρδη από πωλήσεις μετοχών, ενοίκια κ.λπ. Οι πλούσιοι, όμως, συχνά ζουν με τον μη παραχθέντα πλούτο τους, όπως με την αύξηση της αξίας των μετοχών τους ή άλλων περιουσιακών στοιχείων όπως ακίνητα, έργα τέχνης, κοσμήματα και πολλά άλλα. Οι πλούσιοι δανείζονται με ενέχυρο αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για να πληρώνουν τις κατοικίες τους, τα ιδιόκτητα νησιά τους και τα ιδιωτικά αεροσκάφη και στη συνέχεια μετέρχονται μια μεγάλη ποικιλία από στρατηγικές για να αποφύγουν την καταβολή φόρων ή την αποπληρωμή των χρεών τους. Μία από αυτές τις στρατηγικές είναι να αναβάλλουν την αποπληρωμή των δανείων τους για μετά τον θάνατο, μια στρατηγική την οποία ο Έντουαρντ ΜακΚάφρεϊ, ειδικός επί φορολογικών θεμάτων στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, έχει ονομάσει «αγοράζω, δανείζομαι, πεθαίνω». Στο μεταξύ οι πλούσιοι έχουν συχνά τη δυνατότητα να διατηρούν σε χαμηλά επίπεδα το φορολογητέο εισόδημά τους. Το 2011, για παράδειγμα, ο Μπέζος δήλωσε εισοδήματα τόσο χαμηλά ώστε νομιμοποιούσαν το αίτημά του, το οποίο υπέβαλε, για επιστροφή φόρου ύψους 4.000 δολαρίων λόγω τέκνων. Τόσο το 2016 όσο και το 2017 ο Καρλ Ικάν, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής και προεδρεύων στην ομώνυμη επιχείρηση, δεν κατέβαλε καθόλου φόρους στο αμερικανικό κράτος. Πρώτα απ’ όλα έχει διευρυνθεί η ανισότητα και αυτό σημαίνει πως οι πλούσιοι έχουν περισσότερο πλούτο να προστατεύσουν. Επιπλέον έχουν μειωθεί σημαντικά οι φορολογικοί συντελεστές. Από το 1997 έχουν μειωθεί οι φόροι σε μερίσματα, ακίνητη περιουσία, αποδόσεις κεφαλαίου και σε πολλές άλλες πηγές εισοδήματος, που αφορούν κυρίως τους πλούσιους. Όπως επισημαίνουν οικονομικοί αναλυτές, στη διάρκεια των δεκαετιών 1950 και 1960 οι πλουσιότεροι Αμερικανοί κατέβαλαν φόρους πάνω από το 50% του εισοδήματός τους. Σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό είναι σαφώς κάτω του 30%. Για να αντιστραφεί η μείωση των φόρων που καταβάλλουν οι πλούσιοι, υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι: ● Να επιβληθεί άμεσος φόρος επί του πλούτου. ● Να φορολογηθεί ο μη παραχθείς πλούτος, δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων η αξία αυξάνεται. ● Να αυξηθούν οι εταιρικοί φόροι. Υπάρχουν, βεβαίως, και κάποιες άλλες, ηπιότερες προτάσεις, όπως ένας μεγαλύτερος φόρος στα ακίνητα…
Πηγή:topontiki

Χωρίς μάσκα σε ανοιχτούς χώρους – Τέλος στην απαγόρευση κυκλοφορίας

Το τέλος στην χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους από αύριο στις 5 το πρωί, εφόσον δεν υπάρχει συγχρωτισμός, αλλά και την καθολική άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας από την Δευτέρα 28 Ιουνίου ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς.
Η νέα αυτή χαλάρωση των περιορισμών θα αφορά όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι. Αντίθετα η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε δημόσιους κλειστούς χώρους, χωρίς εξαιρέσεις και σε εξωτερικούς χώρους με συνωστισμό.
Σύμφωνα με το iefimerida.gr, η εισήγηση των ειδικών της επιτροπής λοιμωξιολόγων είναι να καταργηθεί για όλους η χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους, εμβολιασμένους και μη. Επίσης, θετικά αναμένεται να εισηγηθούν οι ειδικοί και για την κατάργηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας αλλά και για την πρώτη παροχή προς τους εμβολιασμένους, τη διακοπή της υποχρέωσης για self test. Επίσης θα συζητηθεί και η χαλάρωση κάποιων μέτρων που αφορούν στην εστίαση. Δηλαδή η δυνατότητα να μπορούν να κάθονται μέχρι 10 άτομα σε ένα τραπέζι και να αυξηθεί το όριο των καλεσμένων στις δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων στους 400, χωρίς όμως να επιτρέπεται ο χορός. Οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν σήμερα το απόγευμα από τον υφυπουργό πολιτικής προστασίας, κ. Χαρδαλιά. https://www.epirusnews.eu/telos-maska-se-exoterikoys-choroys-oles-oi-allages/

Έρχεται καύσωνας διαρκείας - Δείτε τον καιρό σήμερα και πότε θα «χτυπήσουν» τα 40άρια Ανεβαίνει σημαντικά ο υδράργυρος - Η κορύφωση θα είναι το τριήμερο Πέμπτη - Σάββατο - Η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους τους 43 βαθμούς Κελσίου

Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα, ενώ αστάθεια θα επικρατήσεις τις θερμές ώρες της ημέρας σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες καταιγίδες και πιθανόν τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα μέχρι και το Σαββατοκύριακο, ξεπερνώντας σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα, στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 15 έως 37, στην Κεντρική Ελλάδα από 15 έως 39 βαθμούς, στην Ήπειρο από 15 έως 36, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 35 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 33 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίο οι μέγιστες θα φτάσουν στους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και στα νότια τμήματα του Αιγαίου δυτικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά και στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι: Δυτικοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις απογευματινές ώρες. Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα γύρω ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. ΑΤΤΙΚΗ Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το πρώτο έντονο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού αναμένεται να διαρκέσει έως την Κυριακή 27/06, με τη θερμοκρασία να σημειώνει προοδευτική σημαντική άνοδο και να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου.
https://www.radiothiva.gr/content/12192/kairos-erxetai-kaysonas-diarkeias-deite-ton-kairo-simera-kai-pote-tha-%C2%ABxtypisoyn%C2%BB-ta-40aria-?fbclid=IwAR1Kw92c_GMIm-Pdt69Hnw8LEvKrh1LvO4N7GwCSn17ctGGYzqZyommejZg

Νέες χαλαρώσεις μέτρων - Τι ανοίγει και τι αλλάζει στη διανομή των self test

Την άρση επιπλέον περιοριστικών μέτρων και την επανεκκίνηση δραστηριοτήτων ανακοίνωσε η Ελλάδα καθώς όπως δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, η βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα εμβολιασμού που προχωρά, επιτρέπουν σε αυτές τις αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές αφορούν θέματα τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού καθώς και άλλους τομείς. Συγκεκριμένα: Για θέματα του Υπουργείου Τουρισμού, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τα εξής: • Σε ό,τι αφορά τους γενικούς κανόνες εισόδου στη χώρα, να επιτρέπεται η είσοδος με αρνητικό rapid τεστ από τις πράσινες χώρες. • Τα ανήλικα συνοδευόμενα κάτω των 12 ετών να εισέρχονται στη χώρα άνευ απαίτησης τεστ πριν την αναχώρησή τους από χώρες που βρίσκονται στην πράσινη κατηγορία. Για τις χώρες που βρίσκονται σε πορτοκαλί και κόκκινη κατηγορία, τα ανήλικα συνοδευόμενα να εισέρχονται στη χώρα άνευ απαίτησης τεστ κάτω των 6 ετών. • Από τις υπόλοιπες τρίτες χώρες να επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα σύμφωνα με τη σήμανση της κάθε χώρας σε πράσινη, πορτοκαλί και κόκκινη. Για τις πράσινες να ισχύουν οι υφιστάμενοι κανόνες. Για τις δε πορτοκαλί χώρες να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα, που είναι σωρευτικά εμβολιασμένα (με τα αναγνωρισμένα -από τη χώρα μας- εμβόλια) και έχουν πραγματοποιήσει τεστ PCR 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους. Εξαιρούνται της πρόβλεψης αυτής πολίτες από χώρες, οι οποίες είναι στην κόκκινη λίστα και για τους οποίους συνεχίζει να ισχύει η πρόβλεψη για καραντίνα 7 ημερών. • Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε τομείς του Τουρισμού (Ξενοδοχεία, Ταξιδιωτικά γραφεία, υπηρεσίες Ξεναγών, υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίαση, κ.ά.) να υποβάλλονται σε έλεγχο με αυτοδιαγνωστικό test 2 φορές την εβδομάδα, με δαπάνη της Πολιτείας για το πρώτο test και με επιβάρυνση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης για το δεύτερο. Σε θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν: • Αναφορικά με το λιανεμπόριο, τη μείωση της αναλογίας των πελατών από 1 άτομο ανά 25 τ.μ. σε 1 άτομο ανά 16 τ.μ. από 19 Ιουνίου, με σκοπό την αποφυγή των ουρών εκτός καταστήματος, ειδικά όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός καταστήματα και οι ουρές συμπλέκονται με υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός των καταστημάτων. • Λειτουργία των εμποροπανηγύρεων με το πρωτόκολλο λειτουργίας των λαϊκών. Εξαιρείται ο περιορισμός της ελάχιστης απόστασης ενός μέτρου μεταξύ των πάγκων πώλησης όταν αυτοί είναι μέρος συνεχούς κατασκευής στην οποία οι πάγκοι των πωλητών διαχωρίζονται μεταξύ τους με ελαφρά χωρίσματα. • Επανέναρξη της λειτουργίας των παιδοτόπων σε υπαίθριο χώρο με υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για όλους τους εργαζόμενους και ενηλίκους πελάτες σε όλα τα σημεία. • Επαναλειτουργία Luna Parks από 19 Ιουνίου, με τις κάτωθι προϋποθέσεις: • Αποστάσεις τουλάχιστον 4 μέτρων μεταξύ των μηχανημάτων, έτσι ώστε να υπάρχουν μεγάλοι διάδρομοι κυκλοφορίας. • Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για εργαζόμενους και πελάτες. • Διαθεσιμότητα αντισηπτικού στην είσοδο κάθε παιχνιδιού. • Μετά το πέρας κάθε κύκλου παιχνιδιού απολύμανση όλων των σημείων επαφής των παικτών με το παιχνίδι. • Δωρεάν διάθεση μασκών σε όλους τους παίκτες. • Απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των κερματοφόρων ατομικών παιχνιδιών. • Διαγραμμίσεις για την τήρηση τουλάχιστον 1,5 μέτρου απόστασης όπου υπάρχει ουρά αναμονής. • Διαρκής υπενθύμιση της τήρησης των μέτρων προστασίας / υγιεινής από τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης. • Αποφυγή συνωστισμού στα παιχνίδια με αυξημένη ζήτηση, με ευθύνη του επιχειρηματία. Επίσης αποφασίστηκε η επαναλειτουργία των υπηρεσιών Ευεξίας από 19 Ιουνίου δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητες υποστηρικτικές του τουρισμού και είναι απαραίτητο να ανοίξουν παράλληλα με τις υπόλοιπες υπηρεσίες ευεξίας που είναι ήδη σε κανονική λειτουργία με τις κάτωθι υπηρεσίες: ◦ Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών ◦ Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών ◦ Υπηρεσίες μασάζ. Επίσης, σε θέματα του Υπουργείου Πολιτισμού, τα μέλη της Επιτροπής τάχθηκαν ομόφωνα υπέρ: • Της λειτουργίας των κινηματογραφικών αιθουσών (κινηματογράφων 12μηνης λειτουργίας) από 1η Ιουλίου με το 50% της δυναμικότητάς τους, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικό self-test και την καθολική υποχρεωτική χρήση μάσκας με παράλληλη υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για διευκόλυνση ενδεχόμενης ιχνηλάτησης, ενώ απευθύνουν και σύσταση για την εγκατάσταση φίλτρων HEPA. • Της δυνατότητας κατά τη διάρκεια των προβών/γυρισμάτων, παραστάσεων και συναυλιών, οι μουσικοί των εγχόρδων, ακολουθώντας το παράδειγμα των ορχηστρών των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, να μπορούν να έχουν απόσταση μεταξύ τους 1 μέτρο, φορώντας τη μάσκα τους και χρησιμοποιώντας ο καθένας το δικό του αναλόγιο. Για θέματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τα μέλη της Επιτροπής τάχθηκαν ομόφωνα υπέρ της δυνατότητας εκγύμνασης σε γυμναστήρια χωρίς μάσκες μόνο για εμβολιασμένους με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού. Όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς λοιπές αποφάσεις για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αλλά και κάποια ζητήματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα ανακοινωθούν από τα αρμόδια υπουργεία. Πώς διαμορφώνεται ο επιδημιολογικός χάρτης της χώρας Η επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζει κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας αποτυπώνεται και στον Επιδημιολογικό Χάρτη, που μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής, επικαιροποιήθηκε και είναι ήδη διαθέσιμος στο covid19.gov.gr. Αναλυτικότερα η μόνη που ανεβαίνει επίπεδο είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας και μεταφέρεται στο Επίπεδο 3 - Πορτοκαλί από το Επίπεδο 2 - Κίτρινο. - Οι περιφερειακές Ενότητες Χανίων, Κοζάνης, Νότιου Τομέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Κέρκυρας, Μαγνησίας και Νάξου πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται από το Πορτοκαλί στο Κίτρινο (Επίπεδο 2), καθώς η επιδημιολογική εικόνα τους εμφανίζεται βελτιωμένη. - Βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα και των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας, Καλύμνου, Χίου, Λασιθίου, Ζακύνθου, Ροδόπης, 'Ανδρου και Τήνου, οι οποίες πέφτουν επίπεδο και μεταφέρονται από το επίπεδο 2(κίτρινο) στο επίπεδο 1 (πράσινο). Παρ' όλο που οι Περιφερειακές Ενότητες Θήρας, Κέρκυρας, Νάξου, Νήσων Αττικής και Ρόδου είναι στο Επίπεδο 2 - Κίτρινο, σημειώνεται ότι οι δήμοι Ανάφης, Σικίνου, Φολεγάνδρου, Παξών, Αμοργού, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Ύδρας, Σύμης, Τήλου, Μεγίστης και Χάλκης βρίσκονται στο Επίπεδο 1-Πράσινο. Όπως επισήμανε ο κ. Χαρδαλιάς, τα δεδομένα δείχνουν ότι το ιικό φορτίο βρίσκεται σε ύφεση, ωστόσο για να διατηρηθεί, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η τήρηση των υγειονομικών κανόνων αλλά και των πρωτοκόλλων. «Γιατί ακόμα δεν έχουμε αφήσει πίσω μας την πανδημία. Για αυτό, όλοι εμείς στην Πολιτική Προστασία συνεχίζουμε να παραμένουμε σε πλήρη ετοιμότητα, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε από κοντά κάθε αλλαγή των δεδομένων - από την πρώτη μέρα της πανδημίας, σε όλη τη χώρα, ώστε να παρεμβαίνουμε όταν απαιτείται. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε σε εβδομαδιαία βάση να ενημερώνουμε τους πολίτες για τις εξελίξεις, ώστε όλοι να γνωρίζουμε τα πραγματικά δεδομένα», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς, Ερωτηθείς για το πότε προβλέπεται να ανοίξουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι υπάρχει μια σειρά δραστηριοτήτων στον τομέα αυτόν που έχουν ήδη ανοίξει, ενώ προσέθεσε ότι όσον αφορά τα επιμέρους η επιτροπή αξιολογεί σε εβδομαδιαία βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και πάντα κάνουν εκείνα τα "ανοίγματα" που χρειάζονται την ώρα που χρειάζονται. Ποιες δραστηριότητες, σε θέματα υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και με ποιους όρους, επανεκκινούν από το Σάββατο 19 Ιουνίου Ξεκινάει η λειτουργικά παιδότοπων σε υπαίθριο χώρο, λούνα παρκ, κινηματογράφων 12μηνης λειτουργίας, των υπηρεσιών ευεξίας και εμποροπανηγύρεων και για τα μαγαζιά επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 16 τ.μ. Σύμφωνα με ανακοίνωση η Ειδική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας κατά τη συνεδρίασή της σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουνίου, ενέκρινε την εισήγηση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι: Αναφορικά με το λιανεμπόριο, από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 τη μείωση της αναλογίας των πελατών σε 1 ανά 16 τ.μ. από 1 ανά 25 τ.μ. με σκοπό την αποφυγή ουράς εκτός καταστήματος, ειδικά όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός καταστήματα και οι ουρές συμπλέκονται με υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός των καταστημάτων. Παιδότοποι σε υπαίθριο χώρο Επανέναρξη λειτουργίας παιδοτόπων σε υπαίθριο χώρο με υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για εργαζόμενους και ενηλίκους πελάτες και αποφυγή συνωστισμού στα παιχνίδια με αυξημένη ζήτηση, με ευθύνη του επιχειρηματία. Λούνα παρκ Επαναλειτουργία λούνα πάρκ από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 με τις κάτωθι προϋποθέσεις:- Αποστάσεις τουλάχιστον 4m μεταξύ των μηχανημάτων έτσι ώστε να υπάρχουν μεγάλοι διάδρομοι κυκλοφορίας.- Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για εργαζόμενους και πελάτες.- Διαθεσιμότητα αντισηπτικού στην είσοδο κάθε παιχνιδιού.- Μετά το πέρας κάθε κύκλου παιχνιδιού απολύμανση όλων των σημείων επαφής των παικτών με το παιχνίδι. - Δωρεάν διάθεση μασκών σε όλους τους παίκτες. - Απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των κερματοφόρων ατομικών παιχνιδιών. - Διαγραμμίσεις για την τήρηση τουλάχιστον 1,5 μέτρων απόστασης όπου υπάρχει ουρά αναμονής. - Διαρκής υπενθύμιση της τήρησης των μέτρων προστασίας / υγιεινής από τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις τις επιχείρησης. - Αποφυγή συνωστισμού στα παιχνίδια με αυξημένη ζήτηση, με ευθύνη του επιχειρηματία Υπηρεσίες ευεξίας Επαναλειτουργία των Υπηρεσιών Ευεξίας από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητες υποστηρικτικές του τουρισμού και είναι απαραίτητο να ανοίξουν παράλληλα με τις υπόλοιπες υπηρεσίες ευεξίας που είναι ήδη σε κανονική λειτουργία με τους κάτωθι ΚΑΔ: ΚΑΔ 96.04.10.03 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών (καθαριότητας, χαμάμ κ.λπ.), ΚΑΔ 96.04.10.04 Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών, ΚΑΔ 96.04.10.04 Υπηρεσίες μασάζ (εκτός θεραπευτικού μασάζ). Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εκγύμνασης σε γυμναστήρια χωρίς μάσκες μόνο για εμβολιασμένους με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού. Λειτουργία των κινηματογράφων 12μηνης λειτουργίας από 1ης Ιουλίου Λειτουργία των κινηματογραφικών αιθουσών (κινηματογράφων 12μηνης λειτουργίας) από 1ης Ιουλίου 2021 με το 50% της δυναμικότητάς τους, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικό self-test και την καθολική υποχρεωτική χρήση μάσκας με παράλληλη υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για διευκόλυνση ενδεχόμενης ιχνηλάτησης. Σύσταση για την εγκατάσταση φίλτρων HEPA. Λειτουργία των εμποροπανηγύρεων Λειτουργία των εμποροπανηγύρεων με το πρωτόκολλο λειτουργίας των λαϊκών. Εξαιρείται ο περιορισμός της ελάχιστης απόστασης ενός μέτρου μεταξύ των πάγκων πώλησης όταν αυτοί είναι μέρος συνεχούς κατασκευής στην οποία οι πάγκοι των πωλητών διαχωρίζονται μεταξύ τους με ελαφρά χωρίσματα. Για την έναρξη των πανηγυριών πρέπει να ισχύουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: - Να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ημερομηνία που το ποσοστό του πληθυσμού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, που έχει εμβολιασθεί με μία δόση είναι >50% - Σύσταση προς τους συμμετέχοντες για διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων πριν την συμμετοχή τους στην πανήγυρη (PCR 72 ωρών ή RAT 48 ωρών ή self-test 24 ωρών) - Εφαρμογή των μέτρων Δημόσιας Υγείας (τήρηση αποστάσεων, αντισηπτικά σε τραπέζια κλπ) με ευθύνη της οικείας Δημοτικής Αρχής. Σημειώνεται ότι η εισήγηση των μελών της Επιτροπής θα επαναξιολογείται σύμφωνα και με την πρόοδο του εμβολιαστικού προγράμματος και τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα προκύπτουν μετά την διεξαγωγή των συγκεκριμένων εκδηλώσεων. Self test: Τι αλλάζει στη διανομή τους – Για ποιους θα είναι υποχρεωτικά Και τον μήνα Ιούλιο θα συνεχιστεί η δωρεάν διανομή self tests, σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. Κατά την τακτική ενημέρωση για την πανδημία, ο κ. Κοντοζαμάνης ανέφερε ότι self tests θα διατίθενται σε δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, σε εργαζόμενους στην εστίαση και τον τουρισμό, αλλά και σε νέους κάτω των 30 ετών. Επεσήμανε, δε, ότι εξαίρεση θα αποτελούν οι εμβολιασμένοι.
Ως προς τα σημεία διανομής, ανέφερε ότι σε περιοχές -όπως η Αχαΐα- όπου ο Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει αρνηθεί τη διανομή των self tests, η διανομή τους θα γίνεται από σούπερ μάρκετ. Είπε επίσης ότι υπάρχει σχετική ετοιμότητα και για την Αττική, εφόσον χρειαστεί. Σημειώνεται ότι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής έχει προαναγγείλει ότι θα σταματήσει η διανομή των self tests από τα φαρμακεία στις 19 Ιουνίου. Ο κ. Κοντοζαμάνης διευκρίνισε ότι όσα φαρμακεία επιθυμούν να συνεχίσουν τη διανομή self tests, θα μπορούν να προμηθεύονται από τις φαρμακαποθήκες. «Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των πολιτών σε κάθε διαθέσιμο μέσο ώστε να προφυλάξει τους συμπολίτες μας από τη διασπορά και τη μετάδοση του κορωνοϊού. Και δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν δικαιούχο ακάλυπτο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κοντοζαμάνης και συμπλήρωσε ότι για την περιοχή της Αχαΐας όπου ο τοπικός φαρμακευτικός σύλλογος έχει αποφασίσει την αναστολή διάθεσης self tests, η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει ως εναλλακτικό κανάλι, τα σούπερ μάρκετ της περιοχής. «Υπάρχει ήδη συμφωνία με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Επίσης, η εφοδιαστική αλυσίδα των self tests μέσω των φαρμακαποθηκών θα συνεχίσει τον εφοδιασμό όσων φαρμακείων στην Αχαΐα επιθυμούν να τα διαθέτουν. Το υπουργείο Υγείας προετοιμάζεται να υλοποιήσει το σχέδιο αυτό και στην Αττική εφόσον ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής επιμείνει στην άρνησή του να συνεχίσει τη διάθεση των self tests στους πολίτες» εξήγησε. Αναφερόμενους στους φαρμακευτικούς συλλόγους που έχουν αποφασίσει να μη συνεχίσουν τη διάθεση των self tests είπε ότι προβάλλουν «είτε ανόητες δικαιολογίες είτε ανυπόστατα επιστημονικά δεδομένα που πλήττουν την αξιοπιστία των τεστ και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα». Ο κ. Κοντοζαμάνης ανέφερε ότι τα self tests συνέβαλαν στον έλεγχο της διασποράς και μετάδοσης του κορωνοϊού. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι τον μήνα Μάιο το 38% των καταγεγραμμένων κρουσμάτων αφορούσαν επιβεβαιωμένους ελέγχους από self test ενώ για τον μήνα Ιούνιο μέχρι σήμερα το ποσοστό αυτό είναι 57%. Όπως είπε, η δράση της διανομής self tests είχε διάρκεια δύο μήνες. Τόνισε ότι η δράση αυτή ολοκληρώνεται με επιτυχία, και για τον λόγο αυτό -όπως είπε- θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού όπως είναι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στην εστίαση και στον τουρισμό και οι νέοι 18-30 ετών με εξαίρεση τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί από τις ομάδες αυτές. Σημειώνεται πως, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, η Επιτροπή αποφάσισε οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε τομείς του Τουρισμού (Ξενοδοχεία, Ταξιδιωτικά γραφεία, υπηρεσίες Ξεναγών, υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίαση, κ.ά.) να υποβάλλονται σε έλεγχο με self test δύο φορές την εβδομάδα, με δαπάνη της Πολιτείας για το πρώτο test και με επιβάρυνση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης για το δεύτερο. Δημοσιεύθηκε ο κατάλογος με τις πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν στη δράση: «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19». Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το κείμενο με τις 51 πιο συχνές ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1279
Euronews Αναρτήθηκε από exomatiakaivlepo

Πώς γίνονται οι απάτες μέσω e-banking: Τι πρέπει να προσέξετε Η απάτη μέσω e-banking έχει πλέον αναχθεί σε τέχνη

Όσο και να προχωράει το digital banking, όσο και να επενδύουν οι τράπεζες σε συστήματα ασφαλείας, όσο και να εφευρίσκονται νέες δικλείδες ασφαλείας (όπως η αποστολή κωδικών με sms για το e –banking ή η παράλληλη πληκτρολόγηση κωδικού στο κινητό), άλλο τόσο… ευδοκιμούν και οι απάτες! Το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό. Είναι παγκόσμιο. Δεν «την παθαίνουν» οι αφελείς, μπορούν «να την πάθουν» όλοι, ανεξαρτήτως δείκτη ευφυΐας, μόρφωσης και θέσης. Δεν απηχεί αδυναμία κάποιας τράπεζας, τις απειλεί όλες. Εξ ου και σύσσωμος ο τραπεζικός τομέας της χώρας και όχι μόνο, πέραν των συγκεκριμένων, εξειδικευμένων και ιδιαίτερα ακριβών επενδύσεων που κάνουν στον τομέα της ασφάλειας, δεν παραλείπει να εστιάζει στο πιο σημαντικό: στη συχνή και επίμονη ενημέρωση των πελατών να μην δίνουν σε καμία – μα σε καμία, – περίπτωση στοιχεία του λογαριασμού τους ή των προσωπικών τους δεδομένων.
Προσπαθώντας να επιστήσουν την προσοχή του συναλλακτικού κοινού ή μάλλον να τους αφυπνίσουν, οι τράπεζες έχουν αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους ολόκληρη καμπάνια ενημέρωσης για το θέμα, δίνοντας αναλυτικές και ξεκάθαρες συμβουλές. Αντίστοιχα συχνά, στέλνουν ενημερωτικά μηνύματα sms ή mails προειδοποιώντας για τους κινδύνους…. Μόνο που…. και «οι επιτήδειοι», μπορεί να χρησιμοποιήσουν το ίδιο ακριβώς μέσο! Πάρα πολλές φορές, προσπαθούν να κλέψουν κωδικούς, αριθμούς ταυτότητας ή ΑΦΜ καθώς και άλλες πληροφορίες από ανυποψίαστους πελάτες και να τους αποσπάσουν χρήματα, κυρίως με μεταφορές κεφαλαίων. Είναι εντυπωσιακό, πώς ακόμη και στελέχη σε πολύ υψηλά πόστα εταιρειών, έχουν πέσει θύματα απάτης… Έχει πάρει επαγγελματικές διαστάσεις αυτού του τύπου το «έγκλημα» και για αυτό, αρκετός κόσμος δεν συνειδητοποιεί ότι πρόκειται για απάτη. Ουκ ολίγες φορές, έχει τύχει να δεχθεί κάποιος μήνυμα στο κινητό, θεωρητικά από την Τράπεζα ή κάποιον φίλο, που ζητάει χρήματα ή στοιχεία…. και να απαντήσει, χωρίς να υποψιασθεί να το ψάξει περαιτέρω. Πριν από ένα χρόνο περίπου, στήθηκε μια μεγάλη «επιχείρηση» με βάση μια υπηρεσία της Τράπεζας Πειραιώς (Λεφτά στο Λεπτό) που διευκόλυνε πελάτες της με άμεση ανάληψη μετρητών με τη χρήση συγκεκριμένων κωδικών. Χωρίς υπαιτιότητα της Τράπεζας, η υπηρεσία αυτή έγινε αντικείμενο απάτης, με κάποιους να εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα αυτή ώστε να πάρουν ωραιότατα χρήματα, με τον κωδικό όμως, που… ευχαρίστως τους έλεγε ο κάτοχος του λογαριασμού! Όπως επίσης και μέσω του Facebook όπου κάποιοι «φίλοι» έχοντας «χακάρει» τους λογαριασμούς, ζητούσαν κάποια χρήματα σε άμεση μεταφορά λόγω ανάγκης …Είναι απίστευτο, πόσοι έσπευσαν και μετέφεραν από 500 ευρώ στους «φίλους» τους…. Οι τράπεζες έχουν ξεκαθαρίσει ότι ΠΟΤΕ δεν θα ζητήσουν από τηλέφωνο, μήνυμα, mail ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, στοιχεία του πελάτη πόσο μάλλον να του επιβάλλουν να τα αλλάξει εκείνη την ώρα. Τα νέα συστήματα ασφαλείας προστατεύουν 100% τους συναλλασσομένους στο διαδίκτυο και το e-banking, το mobile banking , ή τις πληρωμές από το smart watch …. Αρκεί και ο πελάτης, να «φυλάει τα νώτα του» και να μην δίνει προσωπικές του πληροφορίες. Πρόσφατα η Citi στο Λονδίνο, – και την αναφέρουμε γιατί είναι ένας τραπεζικός κολοσσός σε διεθνές επίπεδο – έστειλε ένα μήνυμα στους πελάτες της , το οποίο μεταφέρουμε επακριβώς, γιατί η ενημέρωση και η προσοχή του καταθέτη ζυγίζει περισσότερο από τα εκατομμύρια ευρώ των επενδύσεων σε συστήματα ασφαλείας: «STOP. ΝΟΜΙΖΕΙΣ είναι αληθινό; Κανείς δεν θα επικοινωνήσει μαζί σου και κανείς δεν θα σε οδηγήσει να μεταφέρεις χρήματα από το λογαριασμό σου στο πλαίσιο…. έρευνας ή για λόγους… ασφαλείας! ΟΙ ΑΠΑΤΕΣ αυξάνονται. Να είσαι προσεκτικός, να προφυλάσσεις τον εαυτό σου από τις απάτες» .
Πηγή Αναρτήθηκε από Καρτερία

Νέες αντικειμενικές αξίες: Οι μεγάλες ανατροπές στον χάρτη και ο ΕΝΦΙΑ.

Μεγάλες ανατροπές στον χάρτη των ακινήτων προκαλούν οι νέες αντικειμενικές αξίες οι οποίες από τις αρχές του 2022 αναμένεται να βάλουν «φωτιά» στους φόρους μεταβίβασης ακινήτων και να προκαλέσουν ντόμινο αλλαγών σε φόρους και τέλη που επιβαρύνουν την ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων. Τα «αποκαλυπτήρια» των 13.808 τιμών ζώνης, οι οποίες καλύπτουν πλέον το 98% της επικράτειας, έδειξαν αυξήσεις για μία στις δύο τιμές ζώνης ανά την Ελλάδα και συγκεκριμένα για 7.634 περιοχές - ζώνες, εκ των οποίων οι 6.105 είναι ήδη ενταγμένες στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών και οι υπόλοιπες 1.529 εντάσσονται για πρώτη φορά στο σύστημα αυτό. Οι αυξήσεις φθάνουν ακόμη και το 250% στις περιοχές που αποκτούν για πρώτη φορά τιμές ζώνης, ενώ την ανηφόρα πήραν οι τιμές της Εφορίας στις λεγόμενες «λαϊκές» συνοικίες του Λεκανοπεδίου, με τις αντικειμενικές αξίες να κάνουν άλμα ακόμη και πάνω από 60%. Μεγάλες αυξήσεις θα δουν γειτονιές της Δάφνης, του Καματερού, του Αιγάλεω, του Μοσχάτου.
Η μεγαλύτερη αύξηση 250% εντοπίζεται στην Ιθάκη, η οποία εντάσσεται στο αντικειμενικό σύστημα, και ακολουθούν περιοχές της Μυκόνου, όπου οι τιμές έκαναν άλμα 229%, αλλά και της Σαντορίνης, του κέντρου της Αθήνας και της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Η Ηρώδου Αττικού κρατά τα σκήπτρα του πιο ακριβού δρόμου της πρωτεύουσας, με την τιμή ζώνης να κάνει άλμα στα 10.200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο από 9.000 ευρώ, ενώ ο Λαιμός Βουλιαγμένης συντηρεί την «αίγλη» της πιο ακριβής περιοχής του Λεκανοπεδίου, με την τιμή να εκτοξεύεται από τα 8.900 ευρώ στα 10.800 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Εκρηκτικές αυξήσεις καταγράφονται σε εκατοντάδες περιοχές οι οποίες βρίσκονταν εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, εκεί όπου οι τιμές της Εφορίας προέκυπταν από συγκριτικά στοιχεία με όμορους δήμους ή, ακόμα χειρότερα, με βάση τη χαμηλότερη τιμή της περιφέρειας. Για αυτές τις ακραίες περιπτώσεις, οι επιβαρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ είναι μονόδρομος καθώς, όπως ανέφερε και ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, συστηματικά υποφορολογούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλες χαρακτηριστικές περιπτώσεις δυσθεώρητων αυξήσεων εντοπίζονται στην Κω (108%), στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής (94%) και ακολουθούν με 79% η Κεφαλονιά και με 75% η Χερσόνησος Ηρακλείου. Με τον νέο χάρτη των αντικειμενικών αξιών, περίπου μία στις πέντε περιοχές (2.860 ζώνες ή 21% του συνόλου) «κερδίζει» μείωση τιμών. Ενδεικτικά 50% σε Φλώρινα και Φάρσαλα, 44% στη Χίο, 38% στη Νάξο, 33% στις Πρέσπες, 35% στην Κηφισιά (εδώ υπάρχει ένταξη νέας βιομηχανικής περιοχής), 31% στα Ανω Λιόσια, 20% στην Πεντέλη, 15% στη Φιλοθέη και 12,5% στη Βούλα. Αμετάβλητες παραμένουν οι αντικειμενικές αξίες σε 2.729 ζώνες, που αντιστοιχούν στο 27% των υφιστάμενων ζωνών. Οι νέες τιμές θα ενεργοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2022 για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του επόμενου έτους και όλων των φόρων που επιβάλλονται στα ακίνητα. Για να εξουδετερωθούν οι μεγάλες επιβαρύνσεις που προκαλεί η αύξηση των αντικειμενικών αξιών στον ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν το επόμενο έτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων, το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε αλλαγές στα κλιμάκια και στους συντελεστές του φόρου, με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα να δηλώνει ότι «οι όποιες μεταβολές και αύξηση στις αντικειμενικές αξίες δεν μεταφράζονται αυτομάτως σε αυξήσεις του ΕΝΦΙΑ, αφού οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου θα προσαρμοστούν στις μεταβολές των αντικειμενικών αξιών». Ετσι, όπως είπε κατά τη χθεσινή παρουσίαση των αλλαγών στις αντικειμενικές αξίες μαζί με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών Χρήστο Τριαντόπουλο, «δεν θα προκύψουν επιβαρύνσεις για τη μεσαία τάξη, δεν θα προκύψουν επιβαρύνσεις για τη μεγάλη πλειοψηφία ιδιοκτητών ακινήτων». Οι νέες παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ θα νομοθετηθούν τον Νοέμβριο, ενώ εάν προκύψει δημοσιονομικός χώρος θα εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του ΕΝΦΙΑ, σε συνέχεια της μείωσης κατά 22% που σημειώθηκε το 2019, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης.
πηγη Αναρτήθηκε από Καρτερία