Καταργούν το οικογενειακό επίδομα του ΟΑΕΔ

Στο μισό περικόπτεται το οικογενιακό επίδομα του ΟΑΕΔ, ενώ από το 2015 καταργείται. Αυτό προκύπτει από απόφαση του Οργανισμού μετά τη μέιωση των ασφαλιστικών εισφορών.
  H ημερομηνία έναρξης κατάθεσης αιτήσεων για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος τρέχοντος έτους είναι οι εξής:
  14-07-2014 για δικαιούχους με τρία παιδιά και άνω
01-09-2014 για τους δικαιούχους με δύο παιδιά
01-10-2014 για τους δικαιούχους με ένα παιδί
  Το οικογενειακό επίδομα χορηγείται:
  (α) Στους ημερομίσθιους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου
σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας, καθώς και στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό που είτε δεν δικαιούνται οικογενειακό επίδομα από τον εργοδότη τους βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, είτε δικαιούνται από τον εργοδότη τους ποσό επιδόματος ίσο ή μικρότερο από εκείνο που χορηγεί ο ΟΑΕΔ για τον ίδιο αριθμό παιδιών
(β) Στους απασχολουμένους με σύμβαση μίσθωσης έργου, εφόσον εργάζονται με συνθήκες που απαντώνται στις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
  (γ) Στους απασχολούμενους σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β΄ βαθμού