Μάθετε για την ασφάλιση της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Δικηγόρων!

Η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ έχει, όπως ήδη γνωρίζετε, εντάξει στις δράσεις της τη δημιουργία «Ερμηνευτικού Λεξικού Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» (δείτε εδώ), που στόχο έχει την παρουσίαση και αποσαφήνιση με απλό και κατανοητό τρόπο των βασικών εννοιών και όρων που απαντώνται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου αστικής ευθύνης.

Όπως τονίζει η ΕΑΕΕ, το «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» έχει αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα, ενώ στόχος του είναι η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και η κατά το δυνατόν καλύτερη και συνεχής ενημέρωση ασφαλιστικών εταιριών και ασφαλισμένων. 
Διαβάστε παρακάτω τι αναφέρει για την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρου:
Με την ασφάλιση της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Δικηγόρων, ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για την επαγγελματική αστική του ευθύνη έναντι τρίτων, και δη για κάθε Οικονομική Αξίωση Τρίτου και μέχρι των ορίων ευθύνης που συμφωνούνται με την Ασφαλιστική Σύμβαση, για την οποία, αναλόγως και των επιλογών των συμβαλλομένων ως προς τα αναφερόμενα κατωτέρω σημεία ii και iii, είθισται να τηρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις :
i. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να οφείλεται σε εξ αμελείας πράξη, λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισμένου (Ζημιογόνο Γεγονός ή Συμβάν) που λαμβάνει χώρα εντός των Γεωγραφικών ορίων που συμφωνούνται στην Ασφαλιστική Σύμβαση,
ii. η Αξίωση του Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου να έχει εγερθεί για πρώτη φορά εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης καθώς και να έχει αναγγελθεί εγγράφως από τον Ασφαλισμένο στον Ασφαλιστή εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου ή και της Εκτεταμένης Περιόδου Αναγγελίας Απαιτήσεων / Δήλωσης Απαιτήσεων, εφόσον έχει συμφωνηθεί εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας απαιτήσεων και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ασφαλιστική σύμβαση,
iii. το Ζημιογόνο Γεγονός ή Συμβάν (εξ αμελείας πράξη ή παράλειψη του Ασφαλισμένου) το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη ζημία του Τρίτου να έχει λάβει χώρα εντός της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης ή, εφόσον έχει συμφωνηθεί αναδρομική ισχύς της κάλυψης, μετά την Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος της Κάλυψης που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης και μέχρι τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου της Ασφαλιστικής Σύμβασης,
iv. η Αξίωση του Τρίτου να προέρχεται από την κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων εκτέλεση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ασφαλισμένου ως Δικηγόρου.
Ενδεικτικά παραδείγματα καλυπτόμενων ζημιών
Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα ζημιών που μπορούν να καλύπτονται από την εν λόγω ασφάλιση υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε συναφθείσα μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου ασφαλιστική σύμβαση:

  • Διαδικαστικά λάθη
  • Παραγραφές αδικημάτων
  • Προθεσμίες
  • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
  • Εμπορικό δίκαιο (λάθη σε εμπορικές συμβάσεις)
  • Επιλογή δικαίου
  • Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Ειδικότερες Εξαιρέσεις για την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρου

Πέραν των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο λήμμα «Εξαιρέσεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης που συνάπτονται για λόγους επαγγελματικούς» του Ερμηνευτικού Λεξικού και αφορούν στην ασφάλιση επαγγελματικών ευθυνών, από την ασφαλιστική κάλυψη Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Δικηγόρων εξαιρούνται συνήθως και τα ακόλουθα :

1. Τήρηση Κανονισμών

Οποιαδήποτε ευθύνη αφορά Ζημιογόνα Γεγονότα που συνδέονται με τη μη τήρηση και συμμόρφωση με νομοθετικές διατάξεις – κανονισμούς – κώδικες και κανόνες δεοντολογίας που σχετίζονται με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, καθώς και την επιστήμη του Δικηγόρου.

2. Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Οποιαδήποτε ευθύνη σχετίζεται με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

3. Υπηρεσίες / Δραστηριότητες πέραν του πεδίου των επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Αξιώσεις που οφείλονται σε αμέλεια, λάθος ή παράλειψη για υπηρεσίες και δραστηριότητες πέραν του πεδίου επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Δικηγόρου και μόνο.

4. Επενδυτικές Υπηρεσίες και Συμβουλές

Aπαιτήσεις που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται, οφείλονται ή αποδίδονται σε υποτίμηση ή αύξηση της αξίας ή απόδοσης χρηματοπιστωτικών μέσων (συμπεριλαμβανομένων εμπορευμάτων και νομισμάτων) ή το αποτέλεσμα κάθε επικαλούμενης, εγγύησης, υπόσχεσης ή συμβουλής που παρέχεται από ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου σχετικά με την απόδοση τέτοιων μέσων.