Τεράστια ανάσα: Επιστρέφονται χρήματα σε φορολογούμενους! Δείτε πόσα και σε ποιουςΤη δυνατότητα να ζητήσουν την επιστροφή μέρους της εισφοράς αλληλεγγύης έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι πιάστηκαν τα δυο προηγούμενα χρόνια στην τσιμπίδα των τεκμηρίων διαβίωσης.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας καταδίκασε το υπουργείο Οικονομικών για εφαρμογή αντισυνταγματικής διάταξης και συγκεκριμένα του υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης με βάση το τεκμαρτό εισόδημα ακόμη και στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος το καλύπτει επικαλούμενος ανάλωση κεφαλαίου που αποταμιεύθηκε ή συσσωρεύτηκε τα προηγούμενα έτη.
Πιο συγκεκριμένα, η διάταξη του 2011 με την οποία επιβλήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης ορίζει ότι «2. Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Tο τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.».Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος είχε το 2014 ετήσιο πραγματικό εισόδημα 5.000 ευρώ και τεκμαρτό 20.000. Αν και ο ίδιος επικαλέστηκε ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών ύψους 8.000 ευρώ, η εισφορά αλληλεγγύης για το έτος 2014 υπολογίστηκε για εισόδημα 20.000 ευρώ. Έτσι αντί να απαλλαγεί από την εισφορά η οποία έχει αφορολόγητο όριο 12.000 πλήρωσε τελικά το ποσό των 200 ευρώ.Ωστόσο, με απόφαση του 2005, μετά από προσφυγές φορολογούμενων που δικαιώθηκαν, τα ποσά αυτά μπορούν να επιστραφούν αφού η εισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει πλέον να υπολογίζεται με βάση το φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή μετά από μειώσεις λόγω ανάλωσης κεφαλαίου.Όσοι φορολογούμενοι έχουν χρεωθεί υψηλότερη εισφορά αλληλεγγύης έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την επιστροφή της για τα οικονομικά έτη 2014 και 2015, καθώς η απόφαση του ΣτΕ αφορά αυτά τα έτη και τα επόμενα. Η αίτηση της επιστροφής κατατίθεται στην αρμόδια εφορία που υπάγεται ο φορολογούμενος και υπάρχουν δυο πιθανότητες. Η πρώτη, εφόσον η εφορία δεν εκδώσει νέο εκκαθαριστικό με τη μειωμένη εισφορά θα πρέπει εντός 30 ημερών ο φορολογούμενος να προσφύγει στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όπου θα δικαιωθεί και θα του επιστραφούν τα χρήματα. Στην περίπτωση που η εφορία εκδώσει νέο εκκαθαριστικό που δεν θα περιλαμβάνει τη μείωση της εισφοράς θα πρέπει πάλι εντός 30 ημερών από την έκδοση του νέου εκκαθαριστικού να προσφύγει στην ΔΕΔ.
Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το υπουργείο Οικονομικών καταδικάζεται από το ΣτΕ λόγω παράνομης υπερφορολόγησης. Έχουν προηγηθεί δεκάδες αποφάσεις με τις πιο πρόσφατες να αφορούν σε υπερβολικές αντικειμενικές αξίες σε τέσσερις δήμους της χώρας και στην αντισυνταγματικότητα της πρακτικής συνεχών παρατάσεων στην παραγραφή φορολογικών υποθέσεων.
http://arouraios.gr/2017/10/epistrefontai-xrimata/

Όλη η νομοθεσία περί κυριακών και αργιών

Όλη η νομοθεσία περί κυριακών και αργιών

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ'αριθ. 748 της 5/13 Σεπτ. 1966 ΦΕΚ Α'179
Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το άρθρο 31 παρ.6 Ν.3904/2010,ΦΕΚ Α 218/23.12.2010:
"Ολες οι παραβάσεις των διατάξεων του β.δ. 748/1966 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ".

Έχοντας υπ' όψει:
1) Τας διατάξεις του αρθρ. 4 παρ. 3 του Νόμ. 4504/1966 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της Εργατικής Νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων".

2) Την υπ'αριθ. 722/1966 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί της Εργασίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:


Αρθρ. 1.

1. Αι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται υπό τας εν αυτών διακρίσεις καθ’ άπασαν την Επικράτειαν.

2. Κατά τας Κυριακάς και τας εν τω άρθρ. 4 του παρόντος οριζόμενας αργίας και υπό τας εν τω παρόντι διακρίσεις απαγορεύεται εις τους εν τω Κράτει οπαδούς παντός θρησκεύματος πάσα βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και πάσα επαγγελματική εν γένει δραστηριότης.

3. Εις τους μισθωτούς, ανεξαρτήτως φύλου, τους παρέχοντας τας υπηρεσίας των προς οιονδήποτε εργοδότην επί σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, παρέχεται καθ’ εβδομάδα συνεχής ελεύθερος χρόνος 24 ωρών, αρχόμενος από της 00.000 ώρας της Κυριακής, μέχρι της 24.00 της ιδίας ημέρας (εβδομαδιαία ανάπαυσις). Επί μισθωτών επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή υπηρεσιών λειτουργουσών καθ’ όλον το 24ωρον διά συστήματος τριών ομάδων εργασίας ο χρόνος ούτος δύναται να αρχίζει από της 06.00’ώρας της Κυριακής, λήγων την 06.00 ώραν της Δευτέρας.

1. Αι διατάξεις του παρόντος υπό τας εν αυτών διακρίσεις δεν εφαρμόζονται:

α) Επί γεωργικών, κτηνοτροφικών, θηρευτικών και αλιευτικών
επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών εν γένει, πλην των μισθωτών των κατά κυρίαν απασχόλησιν παρεχόντων την εργασίαν των εις εργοστάσια εργαστήρια, γραφεία η καταστήματα τούτων.

β) Επί επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, εν αις απασχολούνται μόνον μέλη της οικογενείας του εργοδότου και εφ’όσον η εν αυταίς εργασία δεν γίνεται δημοσία,"απαγορευομένης πάσης συναλλαγής προς αγοραστάς ή καταναλωτάς ειδών παραγωγής ή εμπορίας των"

γ) Επί εργατών θαλάσσης.

δ) Επί οικιακών μισθωτών εν γένει.

ε) Επί εργασιών εκτελουμένων αυτοπροσώπως παρ’ ενοίκων οικιών και των κυρίων των πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, εφ’ όσον αύται δεν γίνονται δημοσία.

στ) Επί σπουδαστών Τεχνικών Σχολών εν γένει διά την πρακτικήν αυτών εξάσκησιν εις χώρους καθοριζομένους υπό της αρμοδίας Σχολής.


Κατεβάστε και διαβάστε όλη τη νομοθεσία για τις κυριακές και αργίες στο pdf αρχείο  ΕΔΩ


πηγή: http://www.ergasiaka-gr.net/2017/10/Oli-i-nomothesia-peri-kyriakon-kai-argion.html#ixzz4vkRTSd3H

Κανένα σπίτι με αξία έως 300.000 ευρώ δεν θα βγει σε πλειστηριασμό

Οι τράπεζες συμφώνησαν να μην βγει στο σφυρί κανένα σπίτι ακόμη και αν δεν προστατεύεται από το νόμο Κατσέλη
Το «πράσινο φως» έδωσαν, σύμφωνα με πληροφορίες του news.gr, οι τράπεζες ώστε να μην ενταχθούν σπίτια με αξία έως 300.000 ευρώ στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς οι οποίοι αρχίζουν στις 29 Νοεμβρίου 2017. Μάλιστα, τα σπίτια προστατεύονται ανεξάρτητα αν καλύπτονται ή όχι από τον νόμο Κατσέλη.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενόψει της έναρξης των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, οι τράπεζες ήρθαν σε συμφωνία με τον υπουργό Δικαιοσύνης Στ. Κοντονή ώστε να εξαιρεθούν από την πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, πρώτες κατοικίες, εξοχικά και κάθε άλλου είδους ακίνητα με αξία μέχρι 300.000 ευρώ.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση προσανατολίζεται να επεκτείνει την ισχύ του νόμου Κατσέλη που προστατεύει την πρώτη κατοικία και μετά από τις 31/12/2017 οπότε λήγει η ισχύς του.Γνώση για την απόφαση – συμφωνία των τραπεζικών ιδρυμάτων έχει λάβει και ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δ. Παπαδημητρίου.Να σημειωθεί ότι η προστασία με πλαφόν την αξία των 300.000 ευρώ αφορά όχι μόνο πρώτη κατοικία αλλά και άλλες κατοικίες ακόμη και εξοχικά.Οι τράπεζες «ποντάρουν» πολύ στην έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για να ανταποκριθούν στη μείωση των κόκκινων δανείων που απαιτεί η ΕΚΤ. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί έχουν τεθεί ως άμεση προϋπόθεση από την τρόικα για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης.

Όλα όσα πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές όταν προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης και καυσόξυλα


Όλα όσα πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές όταν προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης και καυσόξυλα Με σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη διακίνηση και εμπορία πετρελαίου θέρμανσης και καυσόξυλων εκδόθηκε από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ενόψει της χειμερινής περιόδου. Όπως αναφέρεται στο σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της αρμόδιας γενικής γραμματείας του υπουργείου Οικονομίας οι καταναλωτές πρέπει να προσέχουν τα εξής:
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ/ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
1. Να κάνουν έρευνα αγοράς προτού προβούν σε παραγγελία πετρελαίου ώστε να επιλέξουν την οικονομικότερη τιμή. Έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τιμές των καυσίμων από το Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή www.fuelprices.gr.
2. Να γνωρίζουν ακριβώς τις διαστάσεις της δεξαμενής για να μπορεί να υπολογίσει πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής. π.χ. αν μια δεξαμενή έχει μήκος 2,0 μέτρα, πλάτος 1,25 μέτρα και ύψος 1 μέτρο, τότε η συνολική χωρητικότητά της είναι 2,5 κυβικά μέτρα (2x1,25x1=2,5 m3 ) ή 2.500 λίτρα. Επομένως, σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής αντιστοιχούν 25 λίτρα (2.500:100=25).
3. Κατά την παραλαβή του πετρελαίου καλό είναι να μην εμπιστεύονται μόνο το μετρητή του βυτιοφόρου αλλά να χρησιμοποιούν και δικό τους διαγραμμισμένο μέτρο.
4. Παρουσία του προμηθευτή να γίνεται προμέτρηση της ποσότητας του πετρελαίου που υπάρχει στη δεξαμενή και μετά την παραλαβή να γίνεται επιμέτρηση αφού έχουν παρέλθει 2-3 λεπτά, προκειμένου να «κάτσει ο αφρός».
5 Το χρώμα του πετρελαίου, το οποίο και αποτελεί ένδειξη της ποιότητάς του, πρέπει να είναι κόκκινο και διαυγές και όχι θολό.
6. Η πληρωμή του πετρελαίου πρέπει να γίνεται εφόσον λάβουν το απαραίτητο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη) στο οποίο πρέπει να αναγράφεται το ύψος της στάθμης του πετρελαίου στη δεξαμενή πριν και μετά την παραλαβή καθώς και να υπάρχουν συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πελάτη, Α.Φ.Μ., η ποσότητα του πετρελαίου, το ποσό πληρωμής, η ώρα παράδοσης κ.λ.π.).
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ/ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ
1. Οι λιανοπωλητές καυσόξυλων οφείλουν να εξασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προστασία των καυσόξυλων από δυσμενείς καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά των προς διάθεση προϊόντων.
2. Η λιανική πώληση καυσόξυλων γίνεται κατ' όγκο με μονάδα μέτρησης είτε το «χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» (m3 στοιβαχτού) ή το «χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» (m3 χύδην), τα οποία ορίζονται ως εξής:
· «Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από τακτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών.
· «Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από χύδην καυσόξυλα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών.
Ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώνεται για το αν η προσφερόμενη τιμή αναφέρεται σε στοιβαχτή ή χύδην μορφή πώλησης.
3. Στους χώρους πώλησης καυσόξυλων οι λιανοπωλητές οφείλουν να αναρτούν σε εμφανές σημείο τιμοκατάλογο ανά είδος ξύλου, με την τιμή είτε σε Euro/m3 στοιβαχτού ή σε Euro/m3 χύδην, καθώς και τον όγκο των περιεκτών (κλωβούς, παλέτες, σάκους, κ.α.), που ενδεχομένως χρησιμοποιούν για τη διάθεση των καυσόξυλων. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και κατά την πώληση των ανωτέρω προϊόντων από απόσταση. Επίσης οι λιανοπωλητές οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης μήκους για τον υπολογισμό του όγκου.
4. Απαγορεύεται η πώληση ή δωρεάν διάθεση οποιασδήποτε ξυλείας εμποτισμένης με πισσέλαιο (κομμένη ξυλεία από παλιούς στύλους ΔΕΗ/ΟΤΕ) ή «πράσινης» ξυλείας (εμποτισμένης με άλατα), ή οποιασδήποτε τεχνητής ξυλείας συγκολλημένου ξύλου (κόντρα πλακέ, νοβοπάν, ινοσανίδων/MDF κ.α.), καθώς η καύση των ανωτέρω προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία και στο περιβάλλον.
Η τελική τιμή πώλησης των προϊόντων πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα σε αυτή Φ.Π.Α.
Τέλος, επισημαίνεται ότι έχουν δοθεί κατευθύνσεις/εντολές, προς τις αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, για την διενέργεια τακτικών ελέγχων όσον αφορά τη συμμόρφωση των υπόχρεων με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών - ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Έκδοση/κατοχή προβλεπομένων παραστατικών διακίνησης και εμπορίας, νόμιμος εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων κλπ.).
Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα και καταγγελίες στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, μέσω της ιστοσελίδας www.1520.gov.gr και μέσω της Γραμμής Καταναλωτή 1520.

Ο Τσακα-λώτος μάς κόβει και το φαγητό – Προϋπολογισμοί λιτότητας και για τα νοικοκυριά [πίνακας]


Κομμένα τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια για τον Ελληνα.
 Οι δαπάνες για την τριπλέτα της διασκέδασης πάνε… περίπατο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ....
Με τον κίνδυνο της φτώχειας να απειλεί το 18,2% του πληθυσμού, τα στριμωγμένα από τις φορο-επιδρομές της κυβέρνησης και τις μειώσεις στα εισοδήματά τους νοικοκυριά δίνουν έμφαση -θέλοντας και μη- στην κάλυψη βασικών αναγκών π.χ. διατροφής, στέγασης κ.λπ.Σύμφωνα με την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (σε δείγμα 6.073 νοικοκυριών) για το 2016, η δαπάνη για αναψυχή και πολιτισµό καταγράφει μείωση κατά 6,4%, ενώ για οινοπνευματώδη ποτά και καπνό κατά 5,4% -συγκριτικά µε το 2015. Η μεγαλύτερη μεταβολή δαπανών (μείωση 7,5%) παρατηρείται στα διαρκή αγαθά. ∆έκα από τις δώδεκα κατηγορίες δαπανών κινούνται πτωτικά (µε τη μικρότερη της τάξεως του 0,4% στις επικοινωνίες).

Πού ξοδεύουμε

Τόσο το 2015 όσο και το 2016, το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής (20,7%). Ακολουθούν η στέγαση (13,8%) και οι μεταφορές (12,9%). Οι δε υπηρεσίες εκπαίδευσης αντιστοιχούν στο μικρότερο μερίδιο των δαπανών (3,2%).
Κόψαμε και από βασικά είδη διατροφής και έχουμε «κατατάξει» την εκπαίδευση στον… πάτο των αναγκών μας!
Σημειώνεται πως η συνολική μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για το 2016 διαμορφώθηκε στα 5,7 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 2,5% σε σύγκριση µε το 2015.
Η μέση μηνιαία ισοδύναμη δαπάνη των φτωχών νοικοκυριών εκτιµάται στο 32,6% των δαπανών των µη φτωχών νοικοκυριών. Τα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν το 32,1% του μέσου προϋπολογισμού τους σε είδη διατροφής, ενώ τα µη φτωχά το 19,8%. Λόγω της σύνθεσης των φτωχών νοικοκυριών (ηλικιωμένοι, ανασφάλιστοι κ.λπ.), η δαπάνη τους για την υγεία ανέρχεται στο 9,3% του μέσου προϋπολογισμού τους, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη των µη φτωχών ανέρχεται στο 7,8%.

Διατροφή και καύσιμα

Ειδικότερα για τα είδη διατροφής, παρατηρείται μείωση της μηνιαίας δαπάνης (τρέχουσες τιµές), για μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυµούς φρούτων και λαχανικών (7,1%), φρούτα (5,2%), ψάρια (4%), γαλακτοκομικά προϊόντα και αβγά (3,9%), λαχανικά (2,6%), κρέας (1,2%), ζάχαρη, μαρµελάδες, μέλι κ.λπ. (0,4%) και αλεύρι, ψωµί και δημητριακά (0,3%). Την ίδια ώρα καταγράφεται αύξηση στη μηνιαία δαπάνη για καφέ, τσάι και κακάο (7,4%), έλαια και λίπη (0,2%).
Πρόσθετα, σε σύγκριση με το 2015, η μέση μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και υγρών καυσίµων στην κύρια κατοικία αυξήθηκε κατά 19,4%, 2,9% και 0,2% αντίστοιχα, ενώ η μέση μηνιαία ποσότητα στερεών καυσίµων (καυσόξυλα, πελλέτες, πυρήνας κλπ.) και υγραερίου μειώθηκε κατά 6,7 % και 5,9%, αντίστοιχα.
Στο μεταξύ, όπως προκύπτει από την ίδια έρευνα, τα νοικοκυριά διαθέτουν έγχρωμη τηλεόραση σε ποσοστό 99,5%, κινητό τηλέφωνο (90,9%), σταθερό τηλέφωνο (85,5%), τουλάχιστον ένα επιβατηγό αυτοκίνητο Ι.Χ. (65,6%), ηλεκτρονικό υπολογιστή (66,1%), δεύτερη κατοικία (16%), κλειστό χώρο στάθμευσης (13%), ενώ το 41,5% χρησιμοποιεί την κεντρική θέρμανση ως κύρια πηγή θέρμανσης.
Στο 9,3% η μέση δαπάνη για τη… δωρεάν υγεία. Αυξήσαμε τα έξοδα για πιστωτικές κάρτες και αµοιβές λογιστών

Υπηρεσίες

Μεγαλύτερη μείωση στη μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών καταγράφεται στις διάφορες υπηρεσίες (αµοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων, πρόστιµα, δικαστικά έξοδα, άδειες κυνηγίου, οπλοφορίας κ.λπ., έξοδα θρησκευτικών ιεροτελεστιών, συνδρομές σε σωματεία κ.λπ.) κατά 32,6% και στα έπιπλα, καλύµµατα δαπέδου, φωτιστικά (-27,2%), ενώ μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις οικονομικές υπηρεσίες (συνδρομές σε πιστωτικές κάρτες, αµοιβές λογιστών κ.λπ.) κατά 38% και στην κοινωνική προστασία (24,5%).

Οι γείτονες

Αναφορικά με τα καταναλωτικά πρότυπα στην Ευρώπη, σε Ελλάδα και Βουλγαρία το σχετικά μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής. Τα καταναλωτικά πρότυπα διαφέρουν για τη Ιταλία, Ιρλανδία και Ισπανία, όπου καταγράφονται ως υψηλότερες οι δαπάνες που αφορούν στη στέγαση, ενώ για το Ηνωμένο Βασίλειο οι δαπάνες στις μεταφορές και στη στέγαση.
Οι δαπάνες για εκπαίδευση κυµαίνονται από 0,6% του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών στην Ιταλία έως 3,2% στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Ελλάδα και η Βουλγαρία καταγράφουν τη μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη για την υγεία (7,4% και 6,7% του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών, αντίστοιχα).

Ιωάννα Φεντούρη
ifentouri@e-typos.com

Πρέμιερα για το πετρέλαιο θέρμανσης-Πόσο θα κοστίσει φέτος


  Οκτώβριος 12, 2017 08:54

Για τους… αποκλεισμένους από το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης τα νέα θα είναι από αδιάφορα έως και λίγο ευχάριστα: η χειμερινή σεζόν ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα ίδια ή και λίγο χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά.Για τους δικαιούχους του επιδόματος, τα μαντάτα θα είναι από άσχημα έως καταστροφικά καθώς εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά κινδυνεύουν με απώλεια εισοδήματος η οποία μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 500 ευρώ.Τα πρώτα τηλεφωνήματα των καταναλωτών για να πληροφορηθούν τη φετινή τιμή αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο ενώ οι πρώτες παραγγελίες από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας δεδομένου ότι η επίσημη πρεμιέρα της χειμερινής σεζόν πέφτει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Με βάση τη χθεσινή τιμή του διυλιστηρίου, η τιμή λιανικής για τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στα 90 λεπτά στα φθηνότερα πρατήρια ενώ στα ακριβότερα η τιμή θα φτάσει στα 92-93 λεπτά. Αυτή η τιμή είναι ανάλογη με την περυσινή. Φυσικά, ο πήχης ανέβηκε με την έναρξη της περυσινής σεζόν λόγω της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 280 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Είναι προφανές ότι αυτή η επιβάρυνση μας «ακολουθεί» και φέτος. Τουλάχιστον, η διεθνής τιμή είναι στα ίδια ή και λίγο χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά κάτι που επιτρέπει στα διυλιστήρια και στις εταιρείες εμπορίας να βγάλουν μια τιμή λιανικής κοντά στα 90 λεπτά. Φυσικά, στις νησιωτικές περιοχές της χώρας η τιμή θα είναι πολύ μεγαλύτερη και θα ξεπεράσει τα 95 λεπτά ανά λίτρο. Ειδικά αν καταργηθεί το ειδικό καθεστώς στα 32 νησιά της χώρας που το διατηρούν ακόμη, το πετρέλαιο θέρμανσης θα προσεγγίσει ακόμη και το ένα ευρώ δεδομένου ότι ο ΦΠΑ αντί για 17% που είναι σήμερα θα φτάσει στο 24%Το πρόβλημα συνίσταται και φέτος στην επικείμενη περικοπή του επιδόματος θέρμανσης. Το σχετικό κονδύλι θα πρέπει να περικοπεί κατά 50% κάτι που σημαίνει δύο πράγματα: ή το επίδομα θα πρέπει να περιοριστεί από τα 25 λεπτά ανά λίτρο που είναι σήμερα στα 12-13 λεπτά, ή που θα αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια κάτι όμως που θα έχει ως αποτέλεσμα οι μισοί δικαιούχοι, περίπου 350.000 νοικοκυριά να μείνουν χωρίς επίδομα και να δουν αυτομάτως τη θέρμανση του φετινού χειμώνα να ακριβαίνει πάνω από 20%.

Πηγή:thetoc

Ξεκινάει το πρόγραμμα που θα παρέχει δωρεάν Internet με επιδότηση σε κατοίκους νησιών


Ξεκινάει το πρόγραμμα που θα παρέχει δωρεάν Internet με επιδότηση σε κατοίκους νησιών

Ξεκινάει το πρόγραμμα που θα παρέχει δωρεάν Internet σε μόνιμους κατοίκους των νησιών καθώς σε ενστόλους που υπηρετούν σε αυτά αλλά και όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ειδικότερα σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ξεκινάει η δράση «παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της χώρας» αφορά στη παροχή δημόσιας επιχορήγησης στους μόνιμους κατοίκους των νησιών καθώς και στους υπαλλήλους του εν γένει Δημόσιου Τομέα και στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν σε αυτά, για την απόκτηση ή διατήρηση κινητής (mobile) ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο.
Μέσω της δράσης, οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών, οι υπάλληλοι του εν γένει Δημόσιου Τομέα και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν σε αυτά έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν κινητή (mobile) ή δορυφορική ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης
Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της νησιωτικότητας, μέσω της παροχής ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες στους δικαιούχους πολίτες και μέσω της εξοικείωσής τους με τις ραγδαία εξελισσόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές.
Μέσω της Δράσης επιτυγχάνεται:
– Η μείωση του ευρυζωνικού χάσματος μεταξύ των πολιτών της χώρας και των γεωγραφικών τμημάτων αυτής
. – Η διάδοση της χρήσης του διαδικτύου στην απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας
. – Η σημαντική αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Επικράτεια.
– Η ταχεία εξοικείωση των δικαιούχων πολιτών με τις σύγχρονες και ραγδαία εξελισσόμενες ευρυζωνικές υπηρεσίες και εφαρμογές.
– Η ισότιμη συμμετοχή των μόνιμων κατοίκων των απομακρυσμένων νησιών της χώρας καθώς και των υπαλλήλων του εν γένει Δημόσιου Τομέα και του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν σε αυτά στην επικοινωνία και στη πληροφόρηση, μέσω της πρόσβασής τους σε πληθώρα ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών (π.χ. πλοήγηση στο διαδίκτυο, μεταφορά αρχείων, χρήση υπηρεσιών social media, e-mail, video/audio streaming κ.α.).
Δικαιούχοι της δράσης είναι oι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών, οι οποίοι πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο oι υπάλληλοι του εν γένει Δημόσιου Τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο. κ.α.), ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας τους (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου), οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών, υπηρετούν σε Φορέα του Δημόσιου Τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Κ.Ο. κ.α.), για την εκπλήρωση του ως άνω υπηρεσιακού τους καθήκοντος – πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο της παραγράφου
Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας του (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου), εφόσον οι υπηρετούντες πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
– δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών και υπηρετούν σε Μονάδα/Υπηρεσία, η οποία βρίσκεται σε νησί του Παραρτήματος ΙΙ
– διαμένουν σε νησί του Παραρτήματος ΙΙ, για την εκπλήρωση του ως άνω υπηρεσιακού τους καθήκοντος
– δεν αποτελούν στρατεύσιμους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.
– πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο της παραγράφου
Το εισοδηματικό κριτήριο για την υπαγωγή στη δράση διαμορφώνεται σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου (άγαμος/έγγαμος) στα ακόλουθα ποσά:
α) προκειμένου για άγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.000 €).
β) προκειμένου για έγγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €).
Οι όροι συνολικό ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα έχουν, στο πλαίσιο της δράσης, την ακόλουθη έννοια:
α) Συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα είναι το συνολικό ετήσιο, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 του εκάστοτε δικαιούχου πολίτη
β) Συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι το συνολικό ετήσιο, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 των μελών της εκάστοτε οικογένειας.
Σύμφωνα με την απόφαση  η παροχή των υπηρεσιών της δράσης πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό. Το νοικοκυριό δύναται να είναι μονοπρόσωπο, εάν αποτελείται από ένα μόνο άτομο, ή πολυπρόσωπο, εάν αποτελείται από περισσότερα άτομα που συμβιώνουν στην ίδια κατοικία.
5. Στην περίπτωση του πολυπρόσωπου νοικοκυριού μόνο ένας δικαιούχος, μπορεί να κάνει χρήση, για μία μόνο φορά, της δημόσιας επιχορήγησης της δράσης για την ενεργοποίηση μίας μόνο ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) στο συγκεκριμένο νοικοκυριό.
6. Η ενεργοποίηση δεύτερης ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) στο ίδιο νοικοκυριό δεν είναι δυνατή.
Το ίδιο ισχύει και για την ενεργοποίηση δεύτερης ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) από τον ίδιο δικαιούχο σε άλλο νοικοκυριό.
Η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν είκοσι ευρώ ανά δικαιούχο το έτος (120,00 €/έτος), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α και των τυχόν επιβαλλόμενων τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τελών συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας ενώ χορηγείται για δύο έτη και χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από τον δικαιούχο.
Επίσης παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης μίας μόνο κινητής (mobile) ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο νοικοκυριό του δικαιούχου.
Η δημόσια επιχορήγηση, στην περίπτωση των πακέτων υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο ή μέρος του ετήσιου παγίου της δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας.
Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο πρέπει υποχρεωτικά να προσφέρουν στους δικαιούχους τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες (ελάχιστες προδιαγραφές πακέτων υπηρεσιών κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο):
– Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G ή ανώτερο στην περιοχή της κατοικίας του δικαιούχου πολίτη.
– Παροχή τουλάχιστον 10 GB/μήνα σε όγκο δεδομένων.
– Παροχή του εξοπλισμού σύνδεσης (modem, usb modem stick, MiFi κ.α.) του δικαιούχου στο διαδίκτυο.
– Δωρεάν παροχή εγγύησης τουλάχιστον δύο (2) ετών για τον εξοπλισμό σύνδεσης στο διαδίκτυο (modem, usb modem stick, MiFi κ.α.).
– Δωρεάν δυνατότητα ενημέρωσης του δικαιούχου συνδρομητή για τη χρήση του όγκου δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων.
– Εικοσιτετράμηνη (24 μήνες) διάρκεια παροχής
Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο πρέπει υποχρεωτικά να προσφέρουν στους δικαιούχους τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες (ελάχιστες προδιαγραφές πακέτων υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο):
– Παροχή τουλάχιστον 10 GB/μήνα σε όγκο δεδομένων.
– Ταχύτητα download, πριν την κατανάλωση του ελάχιστου όγκου δεδομένων, τουλάχιστον έως και 18 Mbps.
– Ταχύτητα upload, πριν την κατανάλωση του ελάχιστου όγκου δεδομένων, τουλάχιστον έως και 4 Mbps.
– Παροχή του εξοπλισμού σύνδεσης (δορυφορική κεραία, TRIA, δορυφορικό modem) του δικαιούχου στο διαδίκτυο.
– Δωρεάν παροχή εγγύησης τουλάχιστον δύο (2) ετών για τον εξοπλισμό σύνδεσης στο διαδίκτυο ( TRIA και δορυφορικό modem), στην περίπτωση αγοράς του από τον δικαιούχο.
– Δωρεάν δυνατότητα ενημέρωσης του δικαιούχου συνδρομητή για τη χρήση του όγκου δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων.
– Αυτόματη Εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης μετά την κατανάλωση του ελάχιστου όγκου δεδομένων, χωρίς επιπλέον χρέωση του δικαιούχου ή διακοπή της υπηρεσίας του.
– Εικοσιτετράμηνη (24 μήνες) διάρκεια παροχής.
Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών των Παρόχων, πέραν των ως άνω ελάχιστων ευρυζωνικών υπηρεσιών, δύνανται να παρέχουν στους δικαιούχους επιπλέον ευρυζωνικές υπηρεσίες (π.χ. μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.α.) ή/ και επιπλέον τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες φωνής, υπηρεσίες γραπτών μηνυμάτων, υπηρεσίες τηλεόρασης κ.α.).

Στη σύνταξη πολλές γυναίκες από 1 ως και 10 έτη νωρίτεραΑποτέλεσμα εικόνας για γυναικα συνταξηΟι γυναίκες που ήταν σε ταμεία όπως ο ΟΑΕΕ ή το ΕΤΑΑ και έβλεπαν τις συντάξεις με το… κιάλι, μπορούν πλέον να αποχωρήσουν νωρίτερα από 1 ως και 10 έτη από την εργασία τους. Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας αλλάζει τα δεδομένα.
Ποιες γυναίκες αφορά
Σύμφωνα με την εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” χιλιάδες ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ τα Ταμεία εμποροβιοτεχνών, επαγγελματιών, αυτοκινητιστών, ιατρών και μηχανικών μπορούν να συνταξιοδοτηθούν αρκετά χρόνια νωρίτερα με τη χρήση των ειδικών διατάξεων του ΙΚΑ για τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανήλικων τέκνων.
Ουσιαστικά η αλλαγή επηρεάζει θετικά τουλάχιστον 30.000 μητέρες καθώς ακόμη και γυναίκες που έχουν μόνο χρόνο σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ αν εργαστούν ως μισθωτές ή πληρώσουν χρόνο προαιρετικής ασφάλισης μπορούν να βγουν σε σύνταξη πολλά χρόνια νωρίτερα από τα 67 έτη.


Αύξηση - σοκ 588 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα στα κρατικά φέσια


Τεράστια εκτόξευση κατά 588 εκατ. ευρώ σε έναν μόνο μήνα στα κρατικά φέσια καταγράφουν τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ που ανακοινώθηκαν χτες σύμφωνα με το capital.gr. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς ιδιώτες εκτοξεύθηκαν στα 6,026 δισ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου (στα επίπεδα του 2015), έναντι 5,438 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου.Η "έκρηξη" προκύπτει αποκλειστικά από τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Ωστόσο δεν μειώθηκε ούτε το υπόλοιπο στις οφειλές ΔΕΚΟ, ταμείων νοσοκομείων και άλλων φορέων της γενικής κυβέρνησης. Και τούτο παρά την έναρξη από τον Ιούλιο της αποπληρωμής χρεών από την υποδόση των 800 εκατ .ευρώ. Πλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι πιθανότατα εξελίσσεται σε θρίλερ η διεκδίκηση της 2ης υποδόσης των 800 εκατ. ευρώ της οποίας η διαθεσιμότητα λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Και τούτο διότι για να εκταμιευθεί πρέπει να διατεθεί ποσό ίσο με το 150% της πρώτης υποδόσης (1,2 δισ. ευρώ) μειώνοντας παράλληλα ισόποσα το υπόλοιπο των οφειλών...Τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ δείχνουν όμως ότι –πιθανότατα– νέα φέσια δημιουργούνται.Στο πεδίο των φόρων οι εκκρεμείς επιστροφές από τα 1,521 δισ. ευρώ αυξήθηκαν σε έναν μήνα στα 2,114 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 593 εκατ. ευρώ. Οι άμεσοι φόροι των οποίων εκκρεμεί η επιστροφή από τα 963 εκατ. ευρώ σε αξία έφτασαν στα 1,503 δισ. ευρώ, ενώ οι έμμεσοι φόροι από τα 394 εκατ. ευρώ έφτασαν στα 451 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι στην ουσία το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Στον λογαριασμό του ΥΠΟΙΚ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες.
Επίσης αναφέρεται ότι ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς. Από Δεκέμβριο 2015 και εφεξής οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών, για τις οποίες έχει εκδοθεί το σχετικό ΑΦΕΚ (εκκαθαρισμένα και μη), μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς


05Οκτ2017

Ποιοι θα δουν μικρές μειώσεις φέτος στα τέλη κυκλοφορίας


Αμετάβλητα θα παραμείνουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2018 για τη συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών οχημάτων. Παράλληλα, οι αλλαγές που εξετάζονται θα είναι οριακές και στοχεύουν στη διευκόλυνση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού – κυρίως τρίτεκνους και πολύτεκνους- αλλά και στα οχήματα άνω των 2.000 κυβικών σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε στο thetoc.gr.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά τα οχήματα άνω των 2.000 κυβικών εκατοστών, το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται ήδη σενάρια στοχευμένων μειώσεων ως κίνητρο για την πληρωμή των τελών και την ανάκτηση των πινακίδων τους από τους ιδιοκτήτες τους.Στο επιτελείο της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου επεξεργάζονται ήδη τα σενάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Οι Έλληνες επιστρέφουν στα... χωριά τους- Δείτε τα 28 γεωργικά επαγγέλματα που επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ

Τον δύσκολο δρόμο της επιστροφής στις γεωργικές καλλιέργειες παίρνουν όλο και περισσότεροι Ελληνες, οι οποίοι απογοητεύονται από την δυσκολία στην εύρεση εργασίας στις μεγάλες πόλεις και επιστρέφουν πλέον στην επαρχία.
Ωστόσο, την δυσκολία στην ρευστότητα που μπορεί να αντιμετωπίζουν αρκετοί νέοι αγρότες έρχεται να λύσει νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, το οποίο αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την τόνωση της αγροτικής ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.
Οπως αναφέρει το Εθνος, το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα» θα χρηματοδοτήσει 28 γεωργικά επαγγέλματα, διευκολύνοντας έτσι τους αγρότες στην απόκτηση ή την ανανέωση του εξοπλισμού τους και την ανανέωση των τεχνολογικών τους συστημάτων, προκειμένου να υπάρξει εκσυγχρονισμός στην γεωργική παραγωγή.
Οι δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν από το ΕΣΠΑ, κυμαίνοντας από τις 20.000 μέχρι και τις 200.000 ευω και τα πο0σοστά κυμαίνονται από το 30-55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.
Αναλυτικά τα 28 υποστηρικτικά γεωργικά επαγγέλματα ου επιδοτούνται:
Υπηρεσίες αγροτικών μηχανημάτων εποχικής χρήσης
Υπηρεσίες αραίωσης ζαχαρότευτλων
Υπηρεσίες εναέριου ψεκασμού των καλλιεργειών
Υπηρεσίες θερισμού δημητριακών
Υπηρεσίες καθαρισμού χωραφιών και άλλων φυτών
Υπηρεσίες λειτουργί8ας συστημάτων και άρδευσης
Υπηρεσίες καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για τη γεωργία εντόμων ή ζώων
Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών
Υπηρεσίες περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες προετοιμασίας αγρών
Υπηρεσίες σηψίλυσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες σποράς- φύτευσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες ψεκασμού φυτών και αγρών
Καλλιεργητικές δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή που αφορούν τον καπνό
Υπηρεσίες αλωνισμού δημητριακών
Υπηρεσίες απολύμανσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες αποξήρανσης σταφίδας
Υπηρεσίες δερματοποιήσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων
\Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού
Υπηρεσίες εκκοκκισμού καλαμποκιού
Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες κέρωσης καρπών
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ένταξη στο νέο πρόγραμμα:

Οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας και να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου του 2012 αδιαλείπτως, έχοντας κλείσει τουλάχιστον μια δωδεκάμηνη χρήση.
Να είναι εταιρικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
πηγή

Κοινωνικό μέρισμα σε 250.000 νοικοκυριά-Δείτε εάν το δικαιούστε...


Κοινωνικό μέρισμα σε 250.000 νοικοκυριά-Δείτε εάν το δικαιούστε


Έκτακτο βοήθημα (κοινωνικό μέρισμα) 800 εκατ. ευρώ σε περίπου 250.000 νοικοκυριά που ανήκουν στις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες, από τον «κουμπαρά» του ΕΦΚΑ, τον οποίο χρηματοδοτούν εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι, προανήγγειλε προχθές η κυβέρνηση καταθέτοντας το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού στη Βουλή.Το βοήθημα θα μοιραστεί τα Χριστούγεννα και φυσικά ύστερα από συνεννόηση με τους δανειστές για να αποφευχθεί το περσινό θρίλερ με το «κοινωνικό πακέτο» που στάθηκε αφορμή για τους θεσμούς να διακόψουν τη διαπραγμάτευση.Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτοί που θα πληρώσουν το κοινωνικό μέρισμα.Τα αυξημένα ποσά των εισφορών που καταβάλλουν κατάφεραν να μετατρέψουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ΕΦΚΑ από έλλειμμα ύψους 938 εκατ. ευρώ που είχε προϋπολογιστεί για το 2017 σε πλεόνασμα 381 εκατ. ευρώ. Γεγονός το οποίο είχε αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια «άσπρη τρύπα» 1,3 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία.Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μεγέθη το προσχέδιο προβλέπει μείωση της ανεργίας στο 19%, πληθωρισμό 1,2%, αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,4% με μείωση της δημόσιας κατανάλωσης κατά 0,2% και ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου αυξημένο κατά 12,5% σε σχέση με φέτος.Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί στο 175,6% την επόμενη χρονιά από 176,8% φέτος.Ως απόλυτο νούμερο προβλέπεται να αυξηθεί και να φτάσει στα 327,9 δισ. ευρώ από 318,7 δισ. φέτος εξαιτίας των νέων εκδόσεων που ετοιμάζονται (νέα ομόλογα και ανταλλαγές τίτλων που εκδόθηκαν το 2012 στο πλαίσιο του PSΙ, με νέα ομόλογα) και των 5,5 δισ. ευρώ που θα λάβει η χώρα μετά την ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης και θα διατηρηθούν ως «μαξιλάρι» ασφαλείας.
https://www.voucherergasia.gr/koinwniko_merisma_se_250-000_noikokuria/

ΟΓΑ: Πότε ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα των 1.000 ευρώ - Ποιους αφορά


ΟΓΑ: Πότε ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα των 1.000 ευρώ - Ποιους αφοράΑπό τις 6 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει το πρόγραμμα παροχής χρηματικού βοηθήματος σε 1.300 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, από το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του οργανισμού.
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής για το επίδομα του ΟΓΑ σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας και το χρονικό διάστημα υποβολής είναι από 6 Οκτωβρίου μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου 2017.Αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής για παραπάνω πρόγραμμα είναι οι παρακάτω:
Να είναι οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ προερχόμενες από τον πρώην ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα της παροχής.Να έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, αποκτήσει τουλάχιστον 4 παιδιά τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 24ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2017.Να είναι όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα και ειδικότερα τα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΓΑ.Το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες για το έτος 2017 εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας. Ειδικά, για το έτος 2017, στα πλαίσια ενίσχυσης των κατοίκων της Μυτιλήνης, μετά τον πρόσφατο καταστροφικό σεισμό ορίσθηκε το ποσό του βοηθήματος για όλες τις πολύτεκνες μητέρες του νομού, που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, θα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ. Για τις πολύτεκνες μητέρες από υπόλοιπες περιοχές της χώρας το ποσό του βοηθήματος είναι 1.000 ευρώ.Η Διοίκηση του ΟΓΑ επισημαίνει ότι σε περίπτωση που οι αιτήσεις, συμμετοχής στο πρόγραμμα από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας- δηλ. εκτός αυτών της Μυτιλήνης- ξεπεράσουν τον προσδιοριζόμενο αριθμό των δικαιούχων, θα ακολουθήσει ηλεκτρονική κλήρωση. Προτεραιότητα στην κλήρωση θα έχουν οι πολύτεκνες μητέρες, οι οποίες δεν κληρώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.Οι πολύτεκνες μητέρες που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (επιλογή: Κληρωθέντες Δικαιούχοι) και από τα ΚΕΠ όλης της χώρας και όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ στο οποίο υπέβαλαν αίτηση.Για πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους, τη διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε χρήσιμη και αναγκαία πληροφορία σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (Προγράμματα Αγροτικής Εστίας) ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 213-1519233, 213-1519310 της Δ/νσης Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.

Νέο επίδομα για όσους πληρώνουν ενοίκιο ή έχουν δάνειο....


| Author: Ρούσσου Ασημίνα
«Tο παλιό καθεστώς μας κληροδότησε μια κατάσταση που εξαρχής δεν μπορούσαμε να την αποδεχτούμε, την ανθρωπιστική κρίση» τόνισε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η η αναπληρώτρια . Παράλληλα τόνισε πως «Τώρα, θα έχουμε πολύ περισσότερα μέσα, για να την αντιμετωπίσουμε και να την αντιστρέψουμε. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η παιδική φτώχεια.

 Η απεχθέστερη μορφή φτώχειας. Η πρόσφατη έκθεση της UNESCO έδειξε σε ποια κατάσταση είχε περιέλθει το παιδί στην Ελλάδα, όταν οι εκλογές του 2015 ανέτρεψαν το παλιό καθεστώς». Σημείωσε ότι η αύξηση των θέσεων των βρεφονηπιακών σταθμών, ώστε κανένα παιδί να μην μένει απέξω είτε επειδή δεν υπάρχουν θέσεις είτε επειδή οι γονείς του δεν έχουν τα μέσα, έχει αρχίσει να σχεδιάζεται. Σύμφωνα με την κ. Φωτίου, τα σχολικά γεύματα που άρχισαν με ελάχιστα μέσα, ήδη επεκτείνονται και θα εφαρμοστούν σε όλη την Ελλάδα.«Εξαρχής, ήμασταν αποφασισμένοι να αλλάξουμε το πλαίσιο της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα.Ήδη, έχουμε κάνει τα πρώτα πολύ σημαντικά βήματα. Τώρα, θα έχουμε περισσότερα μέσα, για να συνεχίσουμε, ώστε στο τέλος της τετραετίας η Κοινωνική Αλληλεγγύη να αγκαλιάζει ολόκληρη την κοινωνία», υπογραμμίζει. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας, τα θετικά μέτρα, που αφορούν στους νέους, περιλαμβάνουν: – Αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων για το πρώτο και το δεύτερο παιδί (60 ευρώ για το πρώτο και 90 ευρώ για το δεύτερο), παραμένοντας, ωστόσο, ίδιο το επίδομα για το τρίτο και για κάθε επιπλέον παιδί.
, με στόχο να καλυφθεί περίπου το μισό του πληθυσμού που βρίσκεται σε ενοίκιο ή έχει πρώτης κατοικίας, για τους οποίους προβλέπεται επιδότηση περίπου 80 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο. Θα λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια και η οικογενειακή κατάσταση.
– Ένταξη του 1/3 των βρεφών έως 4 ετών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, δαπάνη ύψους 150 εκατ. ευρώ. Σχεδιάζεται, επίσης, η αύξηση των δομών βρεφονηπιακών σταθμών- περίπου 1.800 νέες δομές, καθώς, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, η ζήτηση είναι πιο μεγάλη από την προσφορά.– Δημιουργία άνω των 30.000 περίπου νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, δαπάνη ύψους 300 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρουν οι πηγές, πρόκειται για θέσεις εργασίας 12μηνης διάρκειας, με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Στο δημόσιο τομέα, οι θέσεις θα αφορούν, κυρίως, σε δομές του κοινωνικού κράτους, όπως νοσοκομεία, παιδεία, κτλ, ενώ στον ιδιωτικό τομέα θα δοθεί προτεραιότητα στους νέους υψηλών προσόντων, με στόχο την ανάσχεση του brain drain («διαρροή εγκεφάλων»).
– Επέκταση των σχολικών γευμάτων, με σκοπό να καλυφθεί το 50% των μαθητών που φοιτούν σε δημοτικά και γυμνάσια σχολεία. Ο στόχος περιλαμβάνει την παροχή σχολικών γευμάτων σε 300.000 μαθητές του δημοτικού και 150.000 μαθητές του γυμνασίου.
– Δημόσιες επενδύσεις, μέσω του ΠΔΕ.
http://www.ipaideia.gr/eidiseis/neo-epidoma-gia-osous-plironoun-enoikio-i-exoun-daneio

ΠΡΟΣΟΧΗ...Γνωρίζεις ότι έχεις το δικαίωμα να γνωρίζεις;


"Το δικαίωμα να γνωρίζω" είναι δικαίωμα που άπτεται του δικαίου του περιβάλλοντος, στα πλαίσια του χώρου εργασίας και κοινοτήτων....

"Το δικαίωμα να γνωρίζω" ξεκίνησε ως κίνημα που έγινε δημοφιλές από την Rachel Carson με το βιβλίο της Silent Spring. Είναι ένα περιβαλλοντικό επιστημονικό βιβλίο που εκδόθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1962, για να τεκμηριώσει τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της αδιάκριτης χρήσης των φυτοφαρμάκων.
​Η 
Rachel Carson ξεκινάει το βιβλίο της γράφοντας για έναν δηλητηριασμένο υποθετικό κόσμο στον οποίο όλη η ζωή είχε νεκρώσει, τα έντομα είχαν εξαλειφθεί και τον οποίο είχαν εγκαταλείψει τα πουλιά, μη βρίσκοντας πλέον τροφή.

«...Μια παράξενη επιδημία απλώθηκε στην περιοχή και τα πάντα άρχισαν να αλλάζουν. ... Παντού υπήρχε η σκιά του θανάτου. Οι γεωργοί μιλούσαν για αρρώστιες στις οικογένειές τους. ... Τα πουλιά για παράδειγμα. Πού είχαν πάει; ... Μόνο σιωπή απλωνόταν πάνω από τους αγρούς και τα δάση και το έλος. ... Δεν ήταν μάγια ή εχθρικές πράξεις αυτό που επέβαλλε να σιγήσει η αναγέννηση της νέας ζωής σ’αυτόν τον κόσμο που είχε πληγεί. Ήταν το έργο των ίδιων των ανθρώπων».
Το DDT μάλιστα, που αποτελούσε έναν από τους κύριους στόχους της Carson, συχνά χρησιμοποιείται ως μέτρο τοξικότητας, όταν αναφέρεται σε ακόμη πιο επικίνδυνες συνθετικές χημικές ενώσεις.
​Σήμερα το "Το δικαίωμα να γνωρίζω" είναι η νομική αρχή που δίνει σε κάθε άτομο το δικαίωμα να γνωρίζει τα χημικά προϊόντα στα οποία μπορεί να εκτεθεί στην καθημερινή του ζωή ή στην εργασία του.
ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς και Ευρώπη έχουν η κάθε μία τη δική τους νομοθεσία που καθορίζεται από κάποια γενικά πλαίσια της κάθε χώρας ξεχωριστά, αλλά και από τοπικές αποφάσεις.
Στις χώρες της Ευρώπης, δίνεται η δυνατότητα η κάθε μια να έχει τους δικούς της νόμους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει κεντρική πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους ρυθμιστικούς οργανισμούς και νόμους. "Το δικαίωμα να γνωρίζω" (Right to Know) για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Περιβάλλον και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.
"Το δικαίωμα να γνωρίζω" για τους κινδύνους στο χώρο εργασίας διοικείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Υγεία και την Ασφάλεια.

 Η Κινητή τηλεφωνία χάνει τη μάχη ενάντια στο "Δικαίωμα να γνωρίζω" 
24η Απριλίου, 2017: Σήμερα το Reuters συνόψισε την ομοσπονδιακή απόφαση έφεσης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας για την υπόθεση ακτινοβολία στο Berkeley σε ένα άρθρο με τίτλο, « Όταν η κυβέρνηση μπορεί να κάνει τις επιχειρήσεις να μιλήσουν.»

Περίληψη: Σύμφωνα με το νόμο "Το δικαίωμα να γνωρίζω" στην εν λόγω πολιτεία, τα καταστήματα που πουλούν κινητά υποχρεούνται να έχουν αναρτήσει σήμανση σχετικά με τους κινδύνους της κακής χρήσης των κινητών τηλεφώνων.

Η CTIA - The Wireless Association προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο διεκδικώντας να μην υπάρχει αυτή η σήμανση γιατί "τρομοκρατεί" το καταναλωτικό κοινό, αλλά το δικαστήριο την απέρριψε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διάταγμα και την αγωγή δείτε:  
Berkeley κινητό τηλέφωνο «Δικαίωμα να ξέρετε» Διάταγμα: Media κάλυψηΤην απόφαση  από το Εφετείο για την 9η Circuit των ΗΠΑ μπορείτε να το κατεβάσετε από το  http://bit.ly/CTIABkly042117Το εφετείο αποφάσισε ότι προηγείται ο πολίτης έναντι των συμφερόντων των εταιρειών ασύρματης τεχνολογίας.
Ανύπαρκτη η Ελλάδα στην Ευρώπη, ανύπαρκτο "Το Δικαίωμα να γνωρίζω" στην Ελλάδα!
Στο φόρουμ της ΕΕΑ  όπου βρήκαμε ολόκληρο άρθρο/ερώτηση κάποιου πολίτη σχετικά με την μη ιονίζουσα ακτινοβολία, με έκπληξη είδαμε ότι στις επιλογές γλώσσας (αριστερά κάτω από το μενού) απουσιάζει η Ελληνική, ενώ υπάρχουν άλλες μη Ευρωπαϊκές, όπως Σουαχίλι, Κινέζικα, Χίντι κ.λ.π.

Μήπως γιατί ποτέ κανένας Έλληνας δεν έκανε χρήση του δικαιώματος να γνωρίζει αφού δεν γνωρίζει ότι έχει αυτό το δικαίωμα; Ή μήπως στην Ελλάδα δεν έχουμε το δικαίωμα να γνωρίζουμε;

Κατά πάσα πιθανότητα και τα δυο. Κυβερνήσεις έρχονται και φεύγουν, υπουργοί Περιβάλλοντος αλλάζουν στις καρέκλες των υπουργείων, αλλά "Το Δικαίωμα να Γνωρίζω" δεν ακούγεται από κανενός τα χείλη. Ωστόσο τα δεδομένα πλέον αλλάζουν και εμείς θα φροντίσουμε να γίνουμε ισότιμοι με τους πολίτες του κόσμου.

Στις 2 Απριλίου 2017, για πρώτη φορά η ιατρική κοινότητα ασχολήθηκε σοβαρά με το θέμα της ακτινοβολίας: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προειδοποιεί για την μη ιονίζουσα ακτινοβολία – Οδηγίες και για παιδιά!

Τους ευχαριστούμε εκ βάθους καρδιάς κι ελπίζουμε σε συνεργασία. Ακόμα,
  1. Προσυπογράφουμε τις προτάσεις του Ιατρικού Συλλόγου
  2. Ζητούμε την ενεργή συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων στην ορθή ενημέρωση της νεολαίας. Μια ενημέρωση παντελώς ανύπαρκτη και απουσιάζουσα από τις θεματικές του υπουργείου
  3. Ζητούμε να αναγνωρισθεί και επίσημα από το υπουργείο Υγείας το σύνδρομο της Ηλεκτρομαγνητικής Υπερευαισθησίας που τείνει να πάρει επιδημικό χαρακτήρα, ώστε τα άτομα που υποφέρουν από αυτό να μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους και να προστατεύσουν εαυτούς
  4. Ζητούμε από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αλλά και παροχής σταθερής + ίντερνετ να αναγράφεται στη συσκευασία (όπως και στα τσιγάρα) ότι η μη σωστή χρήση κινητών και ρούτερ εμπεριέχουν κινδύνους για την υγεία, ειδικά για τα παιδιά
  5. Ζητούμε από τις εταιρείες να χαμηλώσουν τη δυνατότητα έντασης του ασύρματου wifi που έχει αποδειχθεί ότι σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή -όπως μια πολυκατοικία- η μια ακτινοβολία ενός ρούτερ διαπερνά τους τοίχους οικιών και διαμερισμάτων και χτυπά πάνω στην άλλη. Οι εντάσεις αυτές είναι παράλογα ισχυρές για μικρά σπίτια και διαμερίσματα. Ιδιοκτήτες μεγάλων οικιών με μεγάλες εκτάσεις οικοπέδου να μπορούν κατόπιν αίτησης να έχουν μεγαλύτερες εντάσεις. 
  6. Να δοθεί η δυνατότητα να γίνουν κανονισμοί σε πολυκατοικίες και συγκροτήματα το ασύρματο ίντερνετ να σωπαίνει την ώρα του ύπνου
  7. Να συμμορφωθούν οι δήμοι που έχουν βάλει σε ολόκληρες τις πόλεις τους wifi (Τρίκαλα και Βόλος, μπορεί και αλλού) με τις προτάσεις κι επισημάνσεις του Ιατρικού Συλλόγου, του οποίου εξάλλου το συνέδριο έγινε υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ. Ας υπάρχουν wifi spots για όσους ενδιαφέρονται αλλά όχι σε ολόκληρη την πόλη και μάλιστα τις νυχτερινές ώρες! Σε Τρίκαλα και Βόλο ο καρκίνος εκτοξεύτηκε μετά από αυτά τα 'δώρα'!
  8. Οργανισμοί, τράπεζες, σούπερ μάρκετ κ.λ.π που επίσης προσφέρουν τον καρκίνο ως 'δώρο' στους πελάτες τους θα πρέπει επίσης να επανεξετάσουν τη νέα αυτή μόδα. Πολλοί είναι οι πολίτες που χαίρονται για αυτό, φυσικό είναι αφού δεν γνωρίζουν ότι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν!
  9. Τέλος, ενθαρρύνουμε καφέ και ξενοδοχεία να βγάλουν το ασύρματο wifi, διαφημίζοντας ότι στην επιχείρηση τους εφαρμόζουν μια νέα πολιτική που προστατεύει την υγεία των πελατών τους. Ειδικά στα ξενοδοχεία, το διαδίκτυο στα δωμάτια μπορεί να είναι ενσύρματο. Ήδη στο εξωτερικό, οι "ελεύθερες" ζώνες από "ελεύθερο wifi" κάνουν θραύση και σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα και κοινόχρηστους χώρους είναι μάλιστα επιβεβλημένες για τα άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο της Ηλεκτρομαγνητικής Υπερευαισθησίας

"Το δικαίωμα να γνωρίζω", το μέχρι τώρα ανύπαρκτο στη χώρα μας, είναι καιρός να αποκτηθεί από τους ταλαίπωρους πολίτες της, που φαίνονται να έχουν μόνο υποχρεώσεις. Ωστόσο, έχουν δικαίωμα να ξέρουν τι τρώνε, τι φάρμακα/εμβόλια παίρνουν και ποιοι είναι οι κίνδυνοι της ασύρματης τεχνολογίας.

Ειδικά για την τελευταία, που είναι και αόρατη, και που έχει τη δυνατότητα να διαπερνά τοίχους, να παραβιάζει ατομικές επιλογές και να επιβάλλεται στους ανημέρωτους πολίτες εν είδει εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσίας.
Πηγή