Διευθύνοντες υπάλληλοι και εργατική νομοθεσία (πίνακας προσωπικού, ωράριο, υπερωρίες, δώρα κλπ)


Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου πρώτου της αριθμ. 29502/85/01-09-2014 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ άριθ. 28153/126/28-08-2013 άποφασή του,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 49327/10702/22-12-2014 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας «κάθε εργοδότης,….που απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του άρθ.9 παρ. α΄, της παρούσης στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ–ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ» το οποίο διασυνδέεται με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ και το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στοιχεία για τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο θέματα με τα συνημμένα έντυπα (Ε3 έως Ε11), σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία». Ακολούθως, στο άρθρο 2 της με αριθ. 29502/85/01-09-2014 Απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναφέρονται τα έντυπα και οι ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες πράξεις που ισχύουν και τηρούνται από τον εργοδότη. Η περίπτωση β) του άρθρου 2 περιλαμβάνει το έντυπο Ε4 - Πίνακας Προσωπικού, ο οποίος, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μία φορά το χρόνο, σύμφωνα με την περίπτωση γ) του άρθρου 4 της υπ’ άριθμ.29502/85/01-09-2014 Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με την με αριθμ. οικ. 49327/10702/22-12-2014 Απόφαση.
Η ανωτέρω διάταξη τελεί συνδυαστικά με τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ Α΄286) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπου ορίζεται ότι κάθε εργοδότης ο οποίος υπάγεται στις διατάξεις του σχετικού νόμου, «υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο....καταθέτει, καθ` οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. - Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ της επιχείρησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία ενός εκάστου των απασχολουμένων σε αυτή μισθωτών.
Α. Το ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).
Β. Την ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης και την τυχόν προϋπηρεσία στην ειδικότητα.
Γ. Τον αριθμό κάρτας πρόσληψης (Ο.Α.Ε.Δ.), τον αριθμό μητρώου του Ι.Κ.Α., τον αριθμό βιβλιαρίου ανηλίκων (επί απασχολήσεων ανηλίκων) και τον αριθμό αδείας εργασίας αλλοδαπού (επί απασχολήσεως αλλοδαπού).
Δ. Τα στοιχεία του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους στην επιχείρηση.
Ε. Τη διάρκεια εργασίας (ώρες έναρξης και λήξης ημερήσιας εργασίας), το διάλειμμα και τις διακοπές εργασίας.
ΣΤ. Τις πάσης φύσεως καταβαλλόμενες αποδοχές».

Από τη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 2269/1920 «Περί κυρώσεως της Συμβάσεως της Ουάσιγκτον», κατά την οποία το νόμιμο καθ` ημέρα και εβδομάδα ωράριο εργασίας των μισθωτών δεν εφαρμόζεται επί προσώπων που κατέχουν θέσεις εποπτείας ή διευθύνσεως ή εμπιστοσύνης, προκύπτει ότι διευθύνοντες υπάλληλοι είναι το πρόσωπα, το οποία έχουν εξουσία να λαμβάνουν ανεξάρτητες αποφάσεις, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, να καταστρώνουν σχέδια, να έχουν την ευθύνη και τη φροντίδα όσον αφορά την ομαλή και αποδοτική πορεία της επιχειρήσεως, στον κύκλο δε αυτό δεν υπάγονται μόνον τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων, αλλά ανήκουν και άλλοι μισθωτοί με υψηλές ή ιδιάζουσες θέσεις (Α.Π. 117/2006, Α.Π. 1036/2005, Α.Π. 1511/2004, Α.Π. 70/2002, Αλ. Καρακατσάνης, Εργατ. Δίκαιο σ. 78 επ., Δ. Σπινέλλη, Οι διευθύνοντες υπάλληλοι, ΕΕργΔ 19. 257 επ.), ενώ παράλληλα, τόσο τα ειδικά προσόντα, όσο και ο υψηλός μισθός θεωρούνται κατά το μάλλον ή ήττον τυπικά γνωρίσματα αυτής της θέσης. Η στενή σχέση των διευθυνόντων υπαλλήλων με το συμφέροντα της επιχείρησης, η οποία οδηγεί σε ένα είδος «ταύτισης» έχει σαν κεντρικό αξιολογικό άξονα το στοιχείο της εμπιστοσύνης, που συναρτάται με την υποχρέωση πίστεως (Τραυλού-Τζανετάτου,Προβληματισμοί επί του εργατικού δικαίου υπό το φως των κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων, ΕΕργΔ 33. 780, Martens, Das Arbeitsrechet der leitenden Angestel, 1982, σ. 97). Η αρχή αυτή της εμπιστοσύνης αποκτά εν προκειμένω ιδιαίτερη βαρύτητα, λόγω ακριβώς της ιδιαίτερης δομής της εργασιακής σχέσεως του διευθύνοντος υπαλλήλου, η οποία στηρίζεται στην έντονη παρουσία του στοιχείου της «συνεργασίας» εργοδότη-μισθωτού για την επίτευξη και του παραγωγικού αποτελέσματος της εκμετάλλευσης και του οικονομικού σκοπού της επιχείρησης (Εφ. Αθηνών 338/2011).