Έως 31/3 οι αιτήσεις για φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015,θα μπορούν οι φοιτητές να υποβάλουν στις γραμματείες των... τμημάτων, αιτήματα για την χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος,Το φοιτικό στεγαστικό επίδομα,που αντιστοιχεί στο ποσό των 1.000 ευρώ,δικαιούνται οι φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ,που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους,εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγουμένου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει το ποσόν των τριάντα χιλιάδων ευρώ,ποσό που προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες ευρώ,για κάθε προστατευόμενο παιδί.

Βελτιώσεις στη ρύθμιση των 100 δόσεων - Δείτε το ΦΕΚ

Βελτιώσεις στη ρύθμιση των 100 δόσεων - Δείτε το ΦΕΚ

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και την οποία υπογράφει ο πρωθυπουργόςΑλέξης Τσίπρας δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεωνπρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή.Συγκεκριμένα, στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το βράδυ της Παρασκευής  αναφέρεται:Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 (Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που πς επιβαρύνουν ως ακολούθως:»