Ευχές για όλες τις περιστάσεις...


Τι θα ισχύσει για τους δημοτικούς υπαλλήλους που μπαίνουν σε κινητικότητα

Διορία δέκα ημερών θα έχουν περίπου 80.000 δημοτικοί υπάλληλοι οι οποίοι καλούνται εν μέσω εορτών και με την περιρρέουσα εκρηκτική ατμόσφαιρα να αποφασίσουν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαδημοτικής κινητικότητας.
Το πρόγραμμα της εθελοντικής μετακίνησης προωθείται κατεπειγόντως στο νομοσχέδιο για το φόρο ακινήτων και ουσιαστικά θα αποτελέσει τον «πιλότο» για το πως θα γίνονται από εδώ και στο εξής οι μετακινήσεις προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», θα ισχύουν οι εξής παράμετροι:

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 Άρθρο 1 
 Αντικείµενο του φόρου 

1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόµενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα δικαιώµατα της παραγράφου 2 του
̟παρόντος, σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κάθε είδους νοµικές οντότητες την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
2. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται στα εµπράγµατα δικαιώµατα της πλήρους
κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της
επιφάνειας επί του ακινήτου.

Διαβάστε το σχέδιο νόμου ΕΔΩ