ΖΕΑ - ΖΕΙΑ ΤΟ ΑΛΕΥΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ , ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ !

                                                                         ΕΙΚΟΝΑ: Άδης και Περσεφόνη κρατούν ζειά
Όμάδα επιστημόνων έφθασε εις τήν Θεσσαλονίκην,  [...] όπου εύρισκες τότε ανθρώπους άπό όλες τις φυλές ...  
Ηρεύνησε προσεκτικά και έδημοσίευσε τό 1922  [...]  τό πρώτο σύγγραμμα διά τις ομάδες αίματος και τις ιδιαιτερότητες εκάστης.  Οί Έλληνες είναι κατά  πλει­οψηφία "0" ομάδος και οί υπόλοιποι "Α" ομάδος.  Oί Χάζαροι είναι "Β" ομάδος κ.λπ. 
Αρχάς του 1923 στέλνουν εις τήν Θεσσαλονίκη ένα ζευγάρι ιατρών διά νά εξετάσει τήν διατροφήν τών Ελλήνων - επηρεασμένη άπό τόν Ιπποκράτη - ό όποιος έλεγε εις τους ασθενείς "φάρμακο σου είναι ή τροφή σου".   Άρα αυτοί σκέφθησαν [...]  έχει καθιερώσει εις τόν Έλληνα υγιεινή διατροφή. Ποία είναι όμως ή βασική τροφή Οί ερευνηταί κατέληξαν σύντομα, ότι βασική τροφή τών Ελλήνων είναι τό ψωμί.  Τό ψωμί όμως τών Ελλήνων ήταν από Ζειά και όχι άπό σιτάρι.   Είς τά χημικά εργαστήρια συνέκριναν γρήγορα αλεύρι άπό Ζειά και Σιτάρι, καί μέχρι τό 1926 διαπιστώνουν ότι: