.Σας κυνηγούν πρωί μεσημέρι βράδυ οι τράπεζες και οι εισπρακτικές τους; Υπάρχει αντίδοτο: Όλόκληρη η (οριστική) καταδικαστική απόφαση του ΠδΑ 3428/2016


Αν έχετε γίνει προ πολλού θηρία με τις εισπρακτικές, γίνετε τώρα θηρία ενήμερα για την ιστορική και οριστική δικαστική απόφαση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναλόγως. Ζητείστε να σταματήσουν να σας ενοχλούν γιατί δεν έχετε συναινέσει ούτε συγκατατεθεί ποτέ να το κάνουν κι ας έχετε υπογράψει τα "ψιλά γράμματα"! Λεπτομέρειες εντός:

Περίληψη της απόφασης

Απαραίτητη πριν την οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων η προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων
Για την ορθή και νόμιμη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2472/1997 που αφορούν στην ενημέρωση του υποκειμένου από την τράπεζα και την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων του (υποκειμένου) σε τρίτους, η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει ειδικώς για την εταιρία ενημέρωσης οφειλετών με την οποία συνεργάζεται (επωνυμία, έδρα κλπ)
Συγκατάθεση υπό την έννοια του ν. 2472/97 ορίζεται η ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βούλησης, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι δε τυποποιημένοι όροι που απαντώνται σε κάθε δανειακή σύμβαση και δεν αποτελούν προϊόν διαπραγμάτευσης αλλά προσχώρησης του καταναλωτή ώστε το εκάστοτε αίτημά του για λήψη πίστωσης να τύχει έγκρισης από την τράπεζα, δεν αρκούν προς θεμελίωση της συγκατάθεσης. 
Νόθος αντικειμενική ευθύνη της τράπεζας. 
Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ποσού ευρώ 5.869.

Ολόκληρη η απόφαση:

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ

Αριθμός απόφασης 3428/2016

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αποτελούμενο από την Δικαστή, Ελένη Μοτσοβολέα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου της Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών και από την Γραμματέα Παναγιώτα Στρατικοπούλου.Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 8η Ιανουαρίου 2016 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Δέσποινας Στεφάνου (ΑΜ ΔΣΑ 25974).
ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) του ..., κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως με την ιδιότητά του ως δικηγόρος (ΑΜ ΔΣΑ ...), 2) της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία D MAN ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ, με έδρα τον ʼΑγ. Στέφανο Αττικής, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Ο εφεσίβλητος άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών την από 10-09-2014 αγωγή του (αριθ. καταθ. 1363/2014) κατά της εκκαλούσας και κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “DMAN AE”.Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με την υπ’ αριθμ. 953/2015 οριστική απόφασή του, έκανε δεκτή κατά ένα μέρος την ως άνω αγωγή ως προς την εκκαλούσα ενώ απέρριψε την αγωγή ως ουσία αβάσιμη ως προς την δεύτερη εφεσίβλητη.Ήδη η εκκαλούσα με την από 09.09.2015 έφεσή της (αριθ. καταθ. 1795/2015) η οποία προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο προσβάλλει την απόφαση αυτή.
Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, η πληρεξούσια δικηγόρος της εκκαλούσας και ο πρώτος εφεσίβλητος αυτοπροσώπως, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους. Περαιτέρω, η πληρεξούσια δικηγόρος της εκκαλούσας δήλωσε ότι παραιτείται του δικογράφου της εφέσεως ως προς τη δεύτερη εφεσίβλητη.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝOMO
Η υπό κρίση έφεση της εναγομένης τραπεζικής εταιρείας «ʼΑλφα Τράπεζα Α.Ε.» κατά της υπ' αριθ. 953/2015 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το οποίο δίκασε κατά την διαδικασία των εργατικών διαφορών, έχει ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως (άρθρα 495, 511, 513 παρ. 1β, 516, 518 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά το μέρος που στρέφεται κατά του πρώτου εφεσιβλήτου, αφού από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει η επίδοση της εκκαλουμένης απόφασης ενώ εξάλλου δεν έχει παρέλθει τριετία από την δημοσίευσή της. Είναι τυπικά δεκτή και πρέπει να εξετασθεί ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των κατ' ιδίαν λόγων της κατά την αυτή ως άνω διαδικασία (533 παρ. 1 ΚΠολΔ). Όσον αφορά , όμως την δεύτερη εφεσίβλητη, η εκκαλούσα παραιτήθηκε του δικογράφου της εφέσεως με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, καταχωρηθείσα στα πρακτικά και ως εκ τούτου η έφεση θεωρείται ως μη ασκηθείσα ως προς αυτήν (295, 524 ΚΠολΔ).
Σε συμμόρφωση προς τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1981 (που κυρώθηκε με τον ν.2068/1992) και την 95/46/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της 24-10-1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών εξεδόθη ο ν. 2472/1997 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα", ο οποίος ορίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

Στο άρθρο 2 ότι: "Για τους σκοπούς τους παρόντος νόμου νοούνται ως : 
α) "Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα", κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων.... 
β)... γ) "Υποκείμενο των δεδομένων", το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική. 
δ) "επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" ("επεξεργασία"), κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή. 
ε) "Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" ("αρχείο"), σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και τα οποία τηρούνται είτε από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο. 
στ)... ζ) "Υπεύθυνος επεξεργασίας", οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται με διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο. 
η) "εκτελών την επεξεργασία", οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. θ) "τρίτος", κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία ή για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας, 
ι) "Αποδέκτης", το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, στον οποίο ανακοινώνονται ή μεταδίδονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι. 
ια) "Συγκατάθεση" του υποκειμένου των δεδομένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και εν πλήρη επιγνώσει και με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, 
ιβ) "Αρχή", η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που θεσπίζεται στο κεφάλαιο Δ' του παρόντος νόμου". 

Στο άρθρο 4 ότι: "1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει: 
α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών 
β) Να είναι συναφή, προσφορά, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας. 
γ) Να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενημέρωση, 
δ) ... Η τήρηση των διατάξεων της παραγράφου αυτής βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας...". 

Στο άρθρο 5 ότι : "1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. 

2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν: 
α)... β)... γ)... δ)... ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών...". 

Στο άρθρο 10: «1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. Διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και μόνο κατ’ εντολή του. 
2. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να

.Η κυβέρνηση των εντελώς βλαμμένων

Ειλικρινά απορώ με την έκπληξη που προκαλούν οι κυβερνητικές αγκαλίτσες με τους εθνικοσοσιαλιστές της Χρυσής της Αυγής. Και η απορία μου δεν έχει να κάνει με την ολοφάνερη κοινή έφεση στο χυδαίο λαϊκισμό και την κοινή προτίμηση στο σύνθημα αντί για το επιχείρημα. Δεν λέω ότι η έκπληξη και η πτώση από τα σύννεφα είναι ακατανόητη επειδή Συριζανέλ και Χρυσή Αυγή έχουν πολύ περισσότερα κοινά από όσα θέλουν να ομολογήσουν. Η απορία για όσους εκπλήσσονται με τη σύγκλιση (που διακαώς φαίνεται να επιθυμεί ο Παρασκευόπουλος και σιωπηλά να αποδέχεται ο αρχηγός του) οφείλεται στο ότι είναι πια ολοφάνερο πως η Ελλάδα δεν κυβερνάται από απλώς ανίκανους ή τεμπέληδες ή κουτοπόνηρους, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά από εντελώς βλαμμένους. Από ανθρώπους που είναι ικανοί για όλα, με τα περισσότερα από αυτά τα όλα να υπάρχει κίνδυνος να συμβούν από κάποιο εντελώς αψυχολόγητο ή εντελώς βλακώδες λάθος. Πρωθυπουργός είναι ένας κύριος ο οποίος, ενώ έχει ξεπεράσει σε ψέμματα και τους τρεις Παπανδρέου μαζί, φέρεται σαν μια σκληρή εκδοχή του αναμάρτητου Ιησού. Ένας κύριος που ισχυρίζεται πως η εμπειρία των προηγούμενων παταγωδών αποτυχιών τον κάνει έμπειρο διαπραγματευτή. Ένας κύριος που κάθε τόσο, στα καλά καθούμενα, αρχίζει και μιλάει ελληνικά με αγγλική προφορά. Ένας κύριος που θεωρεί κολακεία να πεις δημοσίως για κάποιον υπουργό σου πως όταν τον πρωτοείδες σου φάνηκε μπούλης. Συγκυβερνήτης είναι ένας άλλος κύριος ο οποίος, χάρη στον πρωθυπουργό του, από εδώ και μπρος θα αποκαλείται «Μπούλης». Ένας κύριος που του αρέσει να φωτογραφίζεται φορώντας στρατιωτικές στολές παρότι έχει, βιολογικά τουλάχιστον, περάσει προ πολλού την παιδική ηλικία. Στο Υπουργείο Παιδείας, υφυπουργός είναι ένας κύριος που είπε –επί λέξει– πως δεν έχει καμία σημασία αν χαθούν μερικά νησιά γιατί αργά ή γρήγορα η Ελλάδα θα τα πάρει πίσω. Η πλήρης αδιαφορία για τις ζωές (των άλλων) που πάντα χάνονται κάθε φορά που χάνονται νησιά, ενδεχομένως να μαρτυρά μια ιδιαίτερη ψυχολογική κατάσταση. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός για να την ονομάσω. Σίγουρα πάντως θα υπάρχει κάποιος όρος, εκτός αν θεωρήσουμε πως το πιο κοντινό στην απώλεια νησιών είναι η απώλεια κιλών. Υπουργός Οικονομικών είναι ένας κύριος που θέλοντας να αποκρούσει τις κατηγορίες για απομόνωση, παρομοιάζει τη χώρα και την κυβέρνηση με την Γκρέις την Κέλι και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, δηλαδή δυο γυναίκες που βρήκαν φρικτό θάνατο σε νεαρή ηλικία. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ένας κύριος που θέλει να κάνει διάλογο με ανθρώπους που παρότι –βιολογικά– έχουν ξεπεράσει το 5ο έτος της ηλικίας τους, επαναστατούν καίγοντας τρόλεϊ και σπάζοντας εισόδους πολυκατοικιών της περιοχής στην οποία συχνάζουν και –στο όνομα της αμφισβήτησης– πολεμούν το μοναδικό πολιτικοοικονομικό σύστημα το οποίο επιτρέπει την αμφισβήτησή του. Στο Υπουργείο Υγείας, υφυπουργός είναι ένας κύριος ο οποίος έχει ομολογήσει οικονομικά εγκλήματα κατά τη διάρκεια της θητείας του στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχει μια περίεργη αντίληψη για το πόσα μέτρα κάτω από τη γη πρέπει να χώνονται οι ενοχλητικοί δημοσιογράφοι και έχει φωτογραφηθεί σε στιγμές που περιλαμβάνουν τους όρους «οπλοφορία και οπλοχρησία». Ενας κύριος, δηλαδή, που καθόλου δεν προσπαθεί να κρύψει πράγματα που άλλους τους έχουν οδηγήσει στη φυλακή. Ίσως επειδή εκείνον τον οδήγησαν σε υπουργείο. Αλέξη προχώρα! Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναπληρωτής είναι ένας κύριος που αντιλαμβάνεται τη σημαία ως εθνικό σύμβολο μόνο όταν αυτή κυματίζει σε δημόσια κτίρια. Πιθανότατα επειδή αντιλαμβάνεται ως Ελλάδα μόνο το Δημόσιο και Έλληνες μόνο τους υπαλλήλους του Δημοσίου (πράγμα που, τώρα που το σκέφτομαι, δεν απέχει καθόλου από την πραγματικότητα των τελευταίων ετών... Ίσως τελικά ο Τσιρώνης να ξέρει πολύ καλά τι λέει). Στο Υπουργείο Πολιτισμού, υπουργός είναι μια κυρία η οποία ισχυρίζεται ότι θεραπεύει κουνώντας τα χέρια της σε απόσταση 20 εκατοστών από τον σβέρκο του ασθενούς. Μοναδικό ελαφρυντικό της το ότι θεράπων και θεραπευόμενος κάθονται όπως κουρέας και κουρευόμενος, ίσως επειδή και η ίδια, κατά βάθος, καταλαβαίνει ότι όλα αυτά είναι τρίχες. Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής υπουργός είναι ένας κύριος που, αφού διαμαρτυρήθηκε για την Αμυγδαλέζα, φρόντισε στη δικιά του θητεία οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών να είναι πολύ χειρότερες. Υπουργοί Επικρατείας είναι ένας κύριος που θεωρεί παθογένεια την αυτονομία των ΜΜΕ και ο Φλαμπουράρης. Υπάρχει ακόμα ο Νικόλας ο Παππάς που κατόρθωσε ολομόναχος, χωρίς κανέναν λόγο και επειδή γιόλο, να στρέψει τον πρώτο σε θεαματικότητα και μάλλον φιλικό προς την κυβέρνηση τηλεοπτικό σταθμό εναντίον της. Υπάρχει η Γεροβασίλη της οποίας οι χοροί στα μπουζούκια εν μέσω της πιο κρίσιμης διακυβέρνησης των τελευταίων δεκαετιών δείχνουν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη λέξη ευθύνη και αν θέλετε να πάμε σε βουλευτές, νομίζω πως τα πόδια της Βαγενά, η Τως της Αυλωνίτου, η ποίηση του Κουράκη, η απέχθεια για την αριστεία του Μπαλτά, ο τρόπος με τον οποίον ο Δημήτρης ο Καμμένος μπερδεύει την Ενωμένη Ευρώπη με το Άουσβιτς, είναι αρκετά για να γίνει φανερό και στον πιο ανυποψίαστο με τι έχουμε να κάνουμε. Εννοείται πως μπορώ να συνεχίσω με σχεδόν όλα τα μέλη της κυβέρνησης και των κοινοβουλευτικών ομάδων που τη στηρίζουν, και τι έχουν κάνει, αλλά νομίζω πως δεν υπάρχει λόγος. Αυτή η λίστα μπορεί να μην είναι πλήρης αλλά είναι αρκετή για να αποδειχθεί πως έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση που όχι απλώς δεν μπορεί, αλλά δεν έχει ούτε την πνευματική ούτε την ψυχολογική συγκρότηση προκειμένου να θελήσει να μπορέσει. Σε μια κυβέρνηση που δεν προκαλεί πια ούτε γέλιο, ούτε αποστροφή, ούτε θυμό. Σε μια κυβέρνηση που προκαλεί μόνο τρόμο, ίδιο με τον τρόμο που θα προκαλούσε στους επιβάτες ενός λεωφορείου η συνειδητοποίηση πως ο οδηγός τους είναι ένας τυφλός σίριαλ κίλερ. Και μπράβο του. Μάνος Βουλαρίνος φωτο orthografos

Today Deal $50 Off : https://goo.gl/efW8Ef