γιατί απαγορεύεται...

Σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω απόφασης, αντίκειται στις διατάξειςτων άρθρων 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγματος, η οποιαδήποτε ανάθεση άσκησης δημόσιας εξουσίας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (όπως είναι η Δ.Ε.Η. και οι άλλες ιδιωτικές εταιρείες παροχής ρεύματος). Τόσον η είσπραξη φόρων, όσο και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων λόγω της άρνησης πληρωμής φόρων,αποτελούν στοιχεία άσκησης δημόσιας εξουσίας. Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, η άσκηση δημόσιας εξουσίας αποτελεί την κατ΄εξοχήν έκφραση κυριαρχίας του Κράτους και ασκείται μόνο από το Δημόσιο καιτα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Και η ΔΕΗ είναι ιδιωτική!!!!!    took

Δεν υπάρχουν σχόλια: