ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 Άρθρο 1 
 Αντικείµενο του φόρου 

1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόµενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα δικαιώµατα της παραγράφου 2 του
̟παρόντος, σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κάθε είδους νοµικές οντότητες την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
2. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται στα εµπράγµατα δικαιώµατα της πλήρους
κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της
επιφάνειας επί του ακινήτου.

Διαβάστε το σχέδιο νόμου ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: