ΓΑΠ είσαι Homo necans......25 φορο-επιβαρύνσεις του 2012 ...

Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν το 2012 - αρκετά από τα οποία έχουν ήδη ψηφιστεί στο Μεσοπρόθεσμο - και αναμένεται να οδηγήσουν σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών στην αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού είναι τα εξής:
1. Η πλήρης εφαρμογή του μέτρου της μείωσης του αφορολόγητου ορίου στο εισόδημα των φυσικών προσώπων από 12.000 σε 5.000 ευρώ.
2. Η κατάργηση του μέτρου της έκπτωσης φόρου σε ποσοστό 10% επί του επιπλέον ποσού από το αφορολόγητο που συγκεντρώνεται με την προσκόμιση αποδείξεων.
3. Η επαναξιολόγηση και κατάργηση ορισμένων φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων.
4. Η διεύρυνση των τεκμηρίων φορολόγησης σε όλους τους φορολογούμενους.
5. Η συνέχιση της είσπραξης εσόδων από το τέλος επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες που έχει επιβληθεί από το έτος 2011.
6. Η αλλαγή στο φόρο ακίνητης περιουσίας, με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου και την αύξηση των αντικειμενικών αξιών.

7. Η συνέχιση της είσπραξης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

8. Η επιβολή έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις με μεγάλη κερδοφορία τη χρήση έτους 2010.

9. Η πλήρης εφαρμογή της ειδικής ρύθμισης για τα ιδιωτικά σκάφη, με παύση της ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
10. Η πλήρης απόδοση του μέτρου της αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΚ στον καπνό.
11. Η πλήρης εφαρμογή της αύξησης του συντελεστή ΕΦΚ στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης σε 60 ευρώ το χιλιόλιτρο για τα φυσικά πρόσωπα και η εξομοίωση του εν λόγω συντελεστή με εκείνο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κίνησης για τις επιχειρήσεις.
12. Η συνέχιση της είσπραξης της ειδικής εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης από τα φυσικά πρόσωπα, και για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν στο 2011,
13. Η πλήρης απόδοση του μέτρου αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23%,
14. Η πλήρης εφαρμογή του μέτρου επιβολής ΕΦΚ στο φυσικό αέριο,
15. Η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την είσπραξης ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και
16. Η πλήρης απόδοση του νέου πλαισίου εκδίκασης φορολογικών διαφορών.
Η ενίσχυση των εσόδων, αναμένεται και από τις πρόσθετες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν:
17. Τη μείωση ή και κατάργηση ορισμένων πρόσθετων φορολογικών απαλλαγών και εξαιρέσεων.
18. Την πλήρη απόδοση του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΤΗΔΕ), που είναι σε ισχύ από το 2011 και
19. Την εξίσωση του συντελεστή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο (diesel) θέρμανσης με εκείνο του πετρελαίου (diesel) κίνησης, από τον Οκτώβριο του 2012
20. Τη φορολόγηση των κεφαλαίων που επαναπατρίζονται ή παραμένουν στο εξωτερικό.
Η αύξηση των εσόδων εκτιμάται ότι θα προκύψει και από άλλες παρεμβάσεις όπως είναι:
21. Το νέο πλαίσιο εκδίκασης των φορολογικών διαφορών.
22. Το σχέδιο δράσης για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.
23. Την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
24. Την επέκταση του ΦΠΑ σε νέες κατηγορίες επαγγελματιών.
25. Τη συνέχιση της είσπραξης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας, που είναι ήδη σε ισχύ από το προηγούμενο έτος.     πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: