Ο υπουργός θα αποφασίζει για το πώς θα υπολογίζεται το συνολικό ετήσιο εισόδημα κάθε μισθωτού

Θα δουλεύουμε για την εφορία!
Τέσσερις μισθοί και συντάξεις υπέρ εφορίας!
Του Γιώργου Αυτιά
Θα ζούμε και θα εργαζόμαστε για την εφορία.
Δείτε τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου που δόθηκε σε διαβούλευση.
   
1.Δημιουργούνται 3 φορολογικοί συντελεστές . 22% έως 25.000 ευρώ εισοδήματος. Στο 32% για εισοδήματα από 25-42.000 ευρώ και άνω των 42.000 ευρώ φόρος 42%

2.Στο 22% ο φόρος εισοδημάτων έως 25.οοο ευρώ.


3.Αυξάνεται η παρακράτηση φόρου  για μισθωτούς και συνταξιούχους.


4.Αυξάνεται ο φόρος ενοικίων.


5. Με υπουργική απόφαση θα καθορίζεται εάν θα διατηρείται η όχι η έκπτωση 1,5%


6.Καταργείται  η έκπτωση 1,5% που υπολογιζόταν στη διενέργεια της μηνιαίας παρακράτησης στους μισθούς.

7.Στην ευχέρεια του   Υπουργού Οικονομικών θα   επαφίεται για το πώς θα υπολογίζεται το συνολικό ετήσιο εισόδημα κάθε μισθωτού, βάσει του μηνιαίου μισθού του.

8.Έρχονται μεγαλύτερες επιβαρύνσεις,   για μισθωτούς και συνταξιούχους.


9.Η ετήσια προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά  θα είναι  55% του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.


10.Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής:

α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό  (10%).
β) για τόκους δεκαπέντε τοις εκατό(15%).
γ) για δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές είκοσι τοις εκατό  (20%).
δ) για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες,  αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%).

ε) Αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος.

Φορολογικός συντελεστής.


Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις  θα φορολογείται ως εξής. 


 Φορολογία Ναυτικών

Οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15%, και

Το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 10%.

Φόρος στην αποζημίωση απόλυσης 

Φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με το δικαιούχο της αποζημίωσης.


Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

1. Το ποσό του φόρου μειώνεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τα έξοδα  ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου. Το ποσό της μείωσης ανεξαρτήτως του ποσού των εξόδων, δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

2. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται οι παρακάτω δαπάνες, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες:

α)         οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες,

β)         τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών,

γ)         τα έξοδα για ιατρική περίθαλψη γενικά,

δ)         οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή κατ’ οίκον,

ε)         η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού,

στ)       τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων με ποσοστό αναπηρίας  τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α.ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, και

ζ)         η δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή σε ειδικά ιδρύματα ή οργανισμούς που καταβάλλονται για τέκνα με ποσοστό αναπηρίας  τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα των τέκνων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

η)         ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.


Μειώσεις φόρου για δωρεές

1. Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) επί των ποσών δωρεών στις παρακάτω περιπτώσεις, εφόσον οι δωρεές δεν υπερβαίνουν το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.

Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους

που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα


Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα του παρόντος  Κεφαλαίου, εκτός εάν διατηρούν τη φορολογική κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του παγκόσμιου εισοδήματός τους αποκτάται στην Ελλάδα.

Οι φόροι στους επαγγελματίες.

Φορολογικός συντελεστής


1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται  σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:2. Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.


3. Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται  με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

 Αυξάνεται ο φόρος ενοικίων  από 10 σε 11%

Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο


1.   Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

2.   Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

3.   Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή είκοσι (20%).

4.   Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία  φορολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Φόρος υπεραξίας

Η υπεραξία που προκύπτει σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους λαμβάνεται απομειούμενη  με την εφαρμογή των ακόλουθων συντελεστών απομείωσης:

Στην έννοια του όρου μεταβίβαση περιλαμβάνονται τα εξής:

α)  η μεταβίβαση της πλήρους ή ψιλής κυριότητας

β)  η σύσταση επικαρπίας, οίκησης ή άλλης δουλείας,

γ)   η παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου ή από εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου,

δ)  η μεταβίβαση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης,

ε)  η απαλλοτρίωση ακινήτου.
 http://magdatsegkou.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: