Άδεια και επίδομα άδειας στην εκ περιτροπής εργασία. Παραδείγματα και εφαρμογή online

Άδεια και επίδομα άδειας στην εκ περιτροπής εργασία. Παραδείγματα και εφαρμογή online


Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν. 3846/2010, όπως ισχύουν σήμερα προβλέπουν ότι κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής.
Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.
Αν περιοριστούν οι δραστηριότητες του, ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια    της    οποίας    δεν    επιτρέπεται να    υπερβαίνει    τους    εννέα    (9)    μήνες    στο    ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252/Α’) και του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63/Α΄).Οι συμφωνίες ή αποφάσεις της παραγράφου αυτής γνωστοποιούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2, παρ. 10 του Ν. 3846/2010, οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί καθώς και οι εργαζόμενοι με εκ περιτροπής εργασία έχουν δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και επιδόματος αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν, εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της αδείας τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ΑΝ 539/1945, όπως ισχύει.
Ειδικότερα, κατά το άρθρο 2 παρ. 2 του Α.Ν. 539/1945 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, του Ν. 1346/83, σε περίπτωση διαλείπουσας ή εκ περιτροπής εργασίας, οι μισθωτοί δικαιούνται, κάθε ημερολογιακό έτος από την έναρξη της εργασίας τους σε υπόχρεη επιχείρηση,  άδεια με αποδοχές ίση με το 1/12 της άδειας που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/45 ( όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα με το άρ. 1 του Ν.3302/2004 ) για τους μισθωτούς με πλήρη απασχόληση.Για την εφαρμογή των παραπάνω, ως μήνας λογίζονται είκοσι πέντε (25) ημέρες απασχόλησης. Αν, κατά τον υπολογισμό, προκύπτει κλάσμα χρόνου άδειας, που υπερβαίνει τη μισή ημέρα το κλάσμα στρογγυλοποιείται σε ολόκληρη ημέρα.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267/ Α’/28-12-2004), καθώς και την με αρ. πρωτ. 3392/01-03-2005 εγκύκλιο του Υπουργού Απασχόλησης, κάθε μισθωτός ο οποίος συνδέεται με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούται να λάβει ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής του σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση.
Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικά (ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό. Η αναλογία της χορηγούμενης άδειας υπολογίζεται βάσει ετήσιας αδείας 20 εργασίμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 24 εργασίμων ημερών επί εξαημέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνεχούς απασχόλησης. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός, να χορηγήσει τμηματικά την ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησης του στην υπόχρεη επιχείρηση. Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος ο μισθωτός δικαιούται να λάβει την ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησης του στην υπόχρεη επιχείρηση και υπολογίζεται όπως ανωτέρω. Η άδεια αυτή επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον του πρώτου μέχρι τις είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή μέχρι τις είκοσι δύο (22) ημέρες αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Κατά το τρίτο  ημερολογιακό  έτος  καθώς  και  τα  επόμενα ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους αυτού.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000/2001, εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και 25 εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.Από 01-01-2008 (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008/2009), μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλ. συνολικά τριάντα μία (31) ημέρες επί εξαημέρου και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες επί πενθημέρου.Οι μισθωτοί που δικαιούνται κανονική άδεια δικαιούνται και επίδομα αδείας το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές αδείας αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό μηνιαίο μισθό, για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό ή τα 13 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο ή με άλλο τρόπο (άρθρο 3, παρ. 16 του Ν.4504/1966). Το επίδομα καταβάλλεται μαζί με τις αποδοχές αδείας του μισθωτού.Εργαζόμενος λοιπόν ο οποίος απασχολείται με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης, δικαιούται ετήσια άδεια με αποδοχές και επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβανε εάν εργάζονταν. Ως εκ τούτου οι αποδοχές αδείας θα αντιστοιχούν στον αριθμό των εργασίμων ημερών που δικαιούται ως άδεια, ειδικότερα δε το επίδομα αδείας θα φτάσει το ύψος των αποδοχών αδείας και έως του ορίου των 13 ημερομισθίων  (Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας 1219/08-08-1983).
Όσον αφορά, τη διάρκεια της άδειας αυτής, θα υπολογιστεί ως εξής:
Ως προς το χρονικό τμήμα του ημερολογιακού έτους στο οποίο ο εργαζόμενος απασχολείται με σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, ο αριθμός των ημερών θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις πραγματικές εργάσιμες ημέρες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους, όπως προβλέπεται και άρθρο 1, του Ν. 1346/83, που προαναφέρθηκε.Αν υπάρχει και διάστημα κατά το οποίο ο εργαζόμενος απασχολείται με πλήρη απασχόληση εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους, ο αριθμός των ημερών θα υπολογιστεί αναλογικώς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 1 του Ν.3302/2004. Η παραπάνω διαδικασία υπολογισμού θα λαμβάνει υπόψη και ενδεχόμενη προϋπηρεσία του εργαζομένου, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2000/2001 και 2008/2009.
(εγγρ. Υπ. Εργασίας 3747459/856/20-01-2015)


Θα χρησιμοποιήσουμε τους συντελεστές
0,08 (24:300) για το 1ο έτος
0,083333 (25:300) για το 2ο έτος
0,086667 (26:300) για το 3ο μέχρι και 10ο έτος
0,1 (30:300) για 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 συνολικά
0,103333 (31:300) για 25 χρόνια υπηρεσίας συνολικά 


  • 1ο έτος στον εργοδότη: 0,08 Χ πραγματικές ημέρες εργασίας 
Παράδειγμα
Πρόσληψη 15 Μαΐου και απασχολούμενος επί 3 μέρες την εβδομάδα για όλο το υπόλοιπο έτος
Μέρες εργασίας (χονδρικά): 3 ημ/εβδ. Χ 4,34 (365:12:7)εβδ./μήνα Χ 7,5 μην./έτος = 98 μέρες
Δικαιούμενη άδεια μέχρι 31 Δεκεμβρίου: 0,08 Χ 98 = 7,84  δηλ. 8 μέρες στρογγυλοποιημένες. (στρογγυλοποιείται ανάλογα προς τα πάνω ή προς τα κάτω) 


  • 2ο έτος στον εργοδότη: 0,08 Χ πραγματικές ημέρες εργασίας, μέχρι τη συμπλήρωση 12μηνου και 0,08333 Χ πραγματικές ημέρες εργασίας μέχρι τέλος του έτους.
Στο προηγούμενο μας παράδειγμα                                                                                               Μέρες εργασίας από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου (συμπλήρωση 12μηνου):  3 ημ/εβδ. Χ 4,34  εβδ./μήνα Χ 4,5 μην. = 59 μέρες
Μέρες εργασίας από 15 Μαΐου  31 Δεκεμβρίου: 3 ημ/εβδ. Χ 4,34 εβδ./μήνα Χ 7,5 μην. = 98 μέρες.  Άρα:
Δικαιούμενη άδεια 2ου έτους,  από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου:  0,08 Χ 59 = 4,72  μέρες και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 0,083333 Χ 98 = 8,17 μέρες.
 Συνολική άδεια  4,72 + 8,17 =  12,89 δηλ. 13 μέρες στρογγυλοποιημένες
     

  • 3ο έτος στον εργοδότη: 0,083333 Χ πραγματικές ημέρες εργασίας μέχρι τη συμπλήρωση 24μηνου και 0,086667 Χ πραγματικές ημέρες εργασίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
Για τον ίδιο ως άνω εργαζόμενο
Μέρες εργασίας από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου (συμπλήρωση 24μηνου): 3 ημ/εβδ. Χ 4,34 εβδ./μήνα Χ 4,5 μην. = 59 μέρες
Μέρες εργασίας από 15 Μαΐου  31 Δεκεμβρίου: 3 ημ/εβδ. Χ 4,34 εβδ./μήνα Χ 7,5 μην. = 98 μέρες.  Άρα:
Δικαιούμενη άδεια 3ου έτους,  από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου:  0,083333 Χ 59 = 4,92  μέρες και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 0,086667 Χ 98 = 8,49 μέρες.
Συνολική άδεια  4,92 + 8,49 = 13,41 μέρες δηλ. 13 μέρες στρογγυλοποιημένες
       

  • Από το 3ο μέχρι το 10ο έτος:  0,086667 Χ πραγματικές ημέρες εργασίας το χρόνο.
Δηλαδή στο παράδειγμά μας
Μέρες εργασίας μέσα στο έτος: 3 ημ/εβδ. Χ 4,34 εβδ./μήνα Χ 12 μην. = 156 μέρες και δικαιούμενη άδεια 0,086667 Χ 156 = 13,52  δηλ. 14 μέρες στρογγυλοποιημένες
  • Όσοι έχουν συμπληρώσει 10 χρόνια  στον ίδιο εργοδότη ή 12 συνολικά: 0,1 Χ πραγματικές ημέρες εργασίας. 
  • Όσοι έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια  υπηρεσίας συνολικά: 0,103333 Χ πραγματικές ημέρες εργασίας. 

Για online υπολογισμό της άδειας σε μικτό σύστημα απασχόλησης (πλήρες και εκ περιτροπής) πατήστε ΕΔΩ

Μανώλης Αμαργιωτάκης
Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων


πηγή: http://www.ergasiaka-gr.net/2017/08/Adeia-kai-epidoma-adeias-stin-ek-peritropis-ergasia-Paradeigmata-kai-efarmogi-online.html#ixzz4otbRmrWT

1 σχόλιο:

Finance είπε...

Γεια σας,

Για την υλοποίηση των έργων σας προσφέρουμε τη δυνατότητα των βραχυπρόθεσμων δανείων σε μέσο με ένα ευέλικτο σχέδιο επιστροφής και προσιτή ετήσιο επιτόκιο. Η προσφορά κυμαίνεται από 2000 € έως 9.000.000 €. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, χωρίς να διστάζουν να υποβάλουν αίτηση δανείου σας.

e-mail: stephannefillon@gmail.com