Όλη η νομοθεσία περί κυριακών και αργιών

Όλη η νομοθεσία περί κυριακών και αργιών

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ'αριθ. 748 της 5/13 Σεπτ. 1966 ΦΕΚ Α'179
Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το άρθρο 31 παρ.6 Ν.3904/2010,ΦΕΚ Α 218/23.12.2010:
"Ολες οι παραβάσεις των διατάξεων του β.δ. 748/1966 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ".

Έχοντας υπ' όψει:
1) Τας διατάξεις του αρθρ. 4 παρ. 3 του Νόμ. 4504/1966 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της Εργατικής Νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων".

2) Την υπ'αριθ. 722/1966 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί της Εργασίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:


Αρθρ. 1.

1. Αι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται υπό τας εν αυτών διακρίσεις καθ’ άπασαν την Επικράτειαν.

2. Κατά τας Κυριακάς και τας εν τω άρθρ. 4 του παρόντος οριζόμενας αργίας και υπό τας εν τω παρόντι διακρίσεις απαγορεύεται εις τους εν τω Κράτει οπαδούς παντός θρησκεύματος πάσα βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και πάσα επαγγελματική εν γένει δραστηριότης.

3. Εις τους μισθωτούς, ανεξαρτήτως φύλου, τους παρέχοντας τας υπηρεσίας των προς οιονδήποτε εργοδότην επί σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, παρέχεται καθ’ εβδομάδα συνεχής ελεύθερος χρόνος 24 ωρών, αρχόμενος από της 00.000 ώρας της Κυριακής, μέχρι της 24.00 της ιδίας ημέρας (εβδομαδιαία ανάπαυσις). Επί μισθωτών επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή υπηρεσιών λειτουργουσών καθ’ όλον το 24ωρον διά συστήματος τριών ομάδων εργασίας ο χρόνος ούτος δύναται να αρχίζει από της 06.00’ώρας της Κυριακής, λήγων την 06.00 ώραν της Δευτέρας.

1. Αι διατάξεις του παρόντος υπό τας εν αυτών διακρίσεις δεν εφαρμόζονται:

α) Επί γεωργικών, κτηνοτροφικών, θηρευτικών και αλιευτικών
επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών εν γένει, πλην των μισθωτών των κατά κυρίαν απασχόλησιν παρεχόντων την εργασίαν των εις εργοστάσια εργαστήρια, γραφεία η καταστήματα τούτων.

β) Επί επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, εν αις απασχολούνται μόνον μέλη της οικογενείας του εργοδότου και εφ’όσον η εν αυταίς εργασία δεν γίνεται δημοσία,"απαγορευομένης πάσης συναλλαγής προς αγοραστάς ή καταναλωτάς ειδών παραγωγής ή εμπορίας των"

γ) Επί εργατών θαλάσσης.

δ) Επί οικιακών μισθωτών εν γένει.

ε) Επί εργασιών εκτελουμένων αυτοπροσώπως παρ’ ενοίκων οικιών και των κυρίων των πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, εφ’ όσον αύται δεν γίνονται δημοσία.

στ) Επί σπουδαστών Τεχνικών Σχολών εν γένει διά την πρακτικήν αυτών εξάσκησιν εις χώρους καθοριζομένους υπό της αρμοδίας Σχολής.


Κατεβάστε και διαβάστε όλη τη νομοθεσία για τις κυριακές και αργίες στο pdf αρχείο  ΕΔΩ


πηγή: http://www.ergasiaka-gr.net/2017/10/Oli-i-nomothesia-peri-kyriakon-kai-argion.html#ixzz4vkRTSd3H

Δεν υπάρχουν σχόλια: