Απαγόρευση Κυκλοφορίας: Έντυπο ή SMS για τις μετακινήσεις - Έγγραφα

Τρεις είναι οι εναλλακτικές για τον τρόπο που θα κινούμαστε.
1) Ένα έντυπο που θα αναφέρει 6 λόγους που επιτρέπεται να μετακινηθείς. Οι λόγοι που προβλέπονται είναι: Μετακίνηση για εργασία, για αγορά καταναλωτικών αγαθών, για λόγους υγείας, για επιτακτικούς οικογενειακούς λόγους, για σωματική άσκηση κοντά στην οικία, αλλά και για εξυπηρέτηση από δημόσια υπηρεσία.
Θα μοιάζει ως εξής:
2. Οι πολίτες θα στέλνουν σε ειδικό πενταψήφιο αριθμό και θα ενημερώνουν για το το πού πρόκειται να πάνε, ενώ με βάση τις πρώτες πληροφορίες ο αριθμός θα είναι το 13033.
Θα μοιάζει ως εξής:
Οι παραβάτες θα πληρώνουν πρόστιμο 150 ευρώ. Περισσότερα θα ανακοινώσει ο υπουργός Δημόσιας Τάξης σε λίγο.
Απαγόρευση κυκλοφορίας ΠΝΠ: Έχει ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Ήδη από την Παρασκευή έχει δημοσιευτεί το ΦΕΚ που καταστεί νόμο του κράτους την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Έτσι με το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου, το άρθρο 68 παράγραφος 3 αναφέρει τη νομική υπόσταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας Απαγόρευση κυκλοφορίας όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ ως εξής: «Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατόν να επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμοί ή απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω ή εν μέρει στην Επικράτεια. Από τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών, αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο.fek-1
Τα μέτρα του πρώτου εδαφίου της παρούσας επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι εξαιρέσεις του δευτέρου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας. Παράβαση της παρούσας επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 2 του εξηκοστού ένατου άρθρου.»


Δεν υπάρχουν σχόλια: