Ρύθμιση 100 δόσεων: Αυτές είναι οι πρώτες αλλαγές

100_doseis

Δυσμενείς αλλαγές και ανατροπές αναμένεται να ισχύσουν για τη ρύθμιση των 100 δόσεων.Παρότι η διαδικασία δεν έχει ακόμα φτάσει σε τελικό επίπεδο και μένει ανοιχτό το πώς τελικά θα διαμορφωθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων, σε πρώτη φάση έρχονται αλλαγές στο επιτόκιο.Συγκεκριμένα, από τις 15 Οκτωβρίου αρχίζει να ισχύει αυξημένο επιτόκιο στις ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση.Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο του οποίου το επιτόκιο υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον 5 εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο (ΕΚΤ + 5%). Το σχετικό επιτόκιο ΕΚΤ θα είναι αυτό, που έχει οριστεί και ισχύει την 15.10.2015.Η νέα επιβάρυνση στη ρύθμιση των άρθρων 1-17 ν. 4321/2015 θα υπολογιστεί για την υπολειπόμενη ρυθμισμένη οφειλή την 15.10.2015, (ήτοι μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του ν. 4336/2015).Η επιβάρυνση δεν θα ισχύσει εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
-ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,
-η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και
-η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν την 15.10.2015.
Απώλεια ρύθμισης:
Η ρύθμιση χάνεται εφόσον ο οφειλέτης:
α) δεν έχει εξοφλήσει το σύνολο των ληξιπροθέσμων μη ρυθμισμένων οφειλών του,
β) δεν έχει υπαγάγει το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής και
γ) δεν υφίσταται καθεστώς αναστολής είσπραξης για τις ανεξόφλητες, μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του ατομικές ή από συνυποχρέωση/ συνυπευθυνότητα.Για την ως άνω τακτοποίηση, παρέχεται στον οφειλέτη προθεσμία τριών (3) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών ή από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι από 19.8.2015, λαμβανομένης υπόψη της ευνοϊκότερης για τον φορολογούμενο εκ των ανωτέρω προθεσμιών.
http://hellasforce.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: