Κατάθεση πινακίδων – Οριστική διαγραφή οχήματος

Παράδοση πινακίδων δε σημαίνει οριστική διαγραφή!Προσοχή: Για την αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης, θα πρέπει αρχικά να ξεκαθαρίσουμε, ότι με την κατάθεση πινακίδων το όχημά μας δε διαγράφεται οριστικά, δηλαδή δεν παύει να είναι στην κατοχή του ιδιοκτήτη του, κάτι που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να δηλώνεται στην Εφορία. Στην περίπτωση της οριστικής διαγραφής, το όχημά μας αποταξινομείται πλήρως και παίρνει το δρόμο της ανακύκλωσης.
Προσοχή, μη θεωρηθεί εγκαταλειμμένο!
Βάσει του Π.Δ 116/2004 περί διαχείρισης των ΟΤΚΖ (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής), ένα όχημα που σταθμεύει σε δημόσιο δρόμο χωρίς αριθμό κυκλοφορίας μπορεί να θεωρηθεί εγκαταλειμμένο, κάτω από προϋποθέσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του συγκεκριμένου Π.Δ, προβλέπονται τα εξής:
1) Η αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου ή της κοινότητας εντοπίζει τα εγκαταλειμμένα οχήματα και επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο, που το χαρακτηρίζει "εγκαταλειμμένο". Μέσα σε 15 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τις Υπηρεσίες Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική πράξη. Μέσα σε 45 ημέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου, εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, περιέρχεται στην κατοχή του οικείου δήμου ή κοινότητας.
2) Σε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, οι κατά τόπους αρμόδιοι ΟΤΑ υποχρεούνται, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, να αναζητήσουν επιπλέον, εντός 15 ημερών από την επικόλληση του ειδικού σήματος (αυτοκόλλητου), μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών και να τους ενημερώσουν.
3) Τα οχήματα που συλλέγονται παραμένουν στο σημείο συλλογής για 10 ημέρες από την ημέρα περισυλλογής του. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν, αφού προηγουμένως καταβάλει τη δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ.
4) Αν εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος εντός των ανωτέρω προθεσμιών και συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήματος για περαιτέρω επεξεργασία, εκδίδεται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Πιστοποιητικό Καταστροφής, το οποίο είναι απαραίτητο για την οριστική διαγραφή του οχήματος. Εάν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα χωρίς να το κινεί για συναισθηματικούς ή άλλους λόγους, τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου, μετά από έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου.
5) Εφ’ όσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος δεν εντοπιστεί εντός των ανωτέρω προθεσμιών, το Πιστοποιητικό Καταστροφής παραδίδεται στον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα. Εάν το όχημα δε φέρει πινακίδες κυκλοφορίας, τότε αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταστροφής ο αριθμός πλαισίου.
Όπως προκύπτει, το αυτοκίνητο του οποίου καταθέσατε τις πινακίδες θα πρέπει να παραμείνει σε κλειστό χώρο στην πράξη και όχι στα χαρτιά, γιατί σε άλλη περίπτωση ενδέχεται να απομακρυνθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: